ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hateful

HH EY1 T F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hateful-, *hateful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hateful(adj) ซึ่งมีเจตนาร้าย, See also: ซึ่งมุ่งร้าย, Syn. malevolent, spiteful
hatefully(adv) อย่างเต็มไปด้วยความเกลียด, Syn. malevolently, spitefully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hateful(เฮท'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่ารำคาญ, See also: hatefulness n., Syn. detestable

English-Thai: Nontri Dictionary
hateful(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียดชัง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hatefulSheesh, that Keiko - she's cute or she's hateful, just can't make her out.
hatefulSoon after the end of World War 1, people never thought such a hateful and cruel war would break out again.
hatefulThe sight of him is hateful to me.
hatefulThe sight of him was hateful to her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าชัง(adj) hateful, See also: malicious, malevolent, Syn. น่ารังเกียจ, ต่ำช้า, Ant. น่าสรรเสริญ, น่าชม, น่าชื่นชม, Thai Definition: ที่มีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ
น่ารังเกียจ(adj) disgusting, See also: hateful, Syn. น่าสะอิดสะเอียน, น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, Ant. น่ารัก, น่าพึงพอใจ, Example: ฉันยอมรับพฤติกรรมน่ารังเกียจของเพื่อนร่วมงานคนนี้ไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีเจตนาร้าย[mī jēttanā rāi] (adj) EN: hateful
น่าชัง[nāchang] (v) EN: be hateful ; be malicious ; be malevolent
น่าชัง[nāchang] (adj) EN: hateful ; malicious ; malevolent  FR: abominable
น่ารังเกียจ[nārangkīet] (adj) EN: disgusting ; hateful  FR: déplaisant ; désagréable

CMU English Pronouncing Dictionary
HATEFUL HH EY1 T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hateful (j) hˈɛɪtfəl (h ei1 t f @ l)
hatefully (a) hˈɛɪtfəliː (h ei1 t f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可恨[kě hèn, ㄎㄜˇ ㄏㄣˋ, ] hateful, #21,049 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恨めしい;怨めしい;怨しい(io);恨しい(io)[うらめしい, urameshii] (adj-i) reproachful; hateful; bitter [Add to Longdo]
呪わしい[のろわしい, norowashii] (adj-i) hateful; accursed [Add to Longdo]
憎い(P);悪い[にくい, nikui] (adj-i) (1) hateful; abominable; poor-looking; detestable; (2) (often with irony) amazing; fantastic; admirable; lovely; wonderful; (P) [Add to Longdo]
憎さ[にくさ, nikusa] (n) hatefulness; hatred [Add to Longdo]
憎たらしい[にくたらしい;にくったらしい, nikutarashii ; nikuttarashii] (adj-i) (1) (See 憎らしい) odious; hateful; (2) (speaking ironically) darling [Add to Longdo]
憎らしい[にくらしい, nikurashii] (adj-i) (See 憎たらしい) odious; hateful; (P) [Add to Longdo]
憎気[にくげ, nikuge] (n) hateful; spiteful [Add to Longdo]
憎憎しい;憎々しい[にくにくしい, nikunikushii] (adj-i) hateful; detestable; loathsome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hateful
   adj 1: evoking or deserving hatred; "no vice is universally as
       hateful as ingratitude"- Joseph Priestly [ant: {lovable},
       {loveable}]
   2: characterized by malice; "a hateful thing to do"; "in a mean
     mood" [syn: {hateful}, {mean}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top