ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hate

HH EY1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hate-, *hate*
Possible hiragana form: はて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hate(vt) เกลียด, See also: ไม่พอใจ, ชิงชัง, ชัง, เกลียดชัง, Syn. abhor, detest, loathe, Ant. adore, like, love
hate(n) ความเกลียด, See also: ความชัง, ความไม่พอใจ, ความเกลียดชัง
hateful(adj) ซึ่งมีเจตนาร้าย, See also: ซึ่งมุ่งร้าย, Syn. malevolent, spiteful
hateable(adj) น่ารังเกียจ
hatefully(adv) อย่างเต็มไปด้วยความเกลียด, Syn. malevolently, spitefully
hatemonger(n) ผู้ปลุกปั่นให้เกิดการเกลียดชัง, See also: ผู้ทำให้เกิดการเกลียดชัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hate(เฮท) vt.,vi.,n. (ความ) เกลียด,ชัง,รังเกียจ,ไม่ชอบ,ไม่เต็มใจ., Syn. abominate, abhor
hateable(เฮ'ทะเบิล) adj. น่ารังเกียจ
hateful(เฮท'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่ารำคาญ, See also: hatefulness n., Syn. detestable
hatemonger(เฮท'มังเกอะ) n. ผู้ปลุกปั่นความเกลียด, See also: hatemongering n.
chateau(ชา'โท) n. ปราสาท,คฤหาสน์ใหญ่ -pl., See also: chateaus, chateaux
chatelain(แ?ท'ทะเลน) n. เจ้าปราสาท,เจ้าคฤหาสน์ใหญ่,ผู้บัญชาการป้อมปราการ
whate'er(วอทแอ') adj. =whatever
whatever(วอทเอฟ'เวอะ) pron.อะไรก็ตาม,adj. ไม่ว่าอะไรก็ตาม,ทุกชนิด,อะไร,ทั้งหมด

English-Thai: Nontri Dictionary
hate(n) ความเกลียด,ความรังเกียจ,ความชัง,ความไม่ชอบ,โทสาคติ
hate(vt) เกลียด,ไม่ชอบ,รังเกียจ,ชัง,เกลียดชัง
hateful(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียดชัง
hater(n) ผู้เกลียด,ผู้รังเกียจ,ผู้ชัง
chateau(n) ปราสาท,คฤหาสน์
whatever(pro, adj) อะไรก็ตาม,อย่างใดก็ตาม,ใดๆ,เลย,ทั้งหมด,หมดสิ้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hate(n, vi, vt)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is the duty of all true Aryans to hate and despise them.มันเป็นหน้าที่ของชาวอารยัน ที่จะต้องล่ากวาง The Great Dictator (1940)
We don't want to hate one another.เราไม่ต้องการให้ผู้คนเกลียดชังกัน The Great Dictator (1940)
The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took will return to the people.รอดจากความเกลียดชัง และความตายที่เผด็จการมอบให้ และอำนาจที่เขาเอาไป จะกลับมาสู่ประชาชน The Great Dictator (1940)
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.ให้เราสู้เพื่อปลดปล่อยโลก ขจัดซึ่งปรปักษ์ประชาชน จะไม่ทำด้วยความกระหาย เกลียดชังและความพ่ายแพ้ The Great Dictator (1940)
Oh, well. Poor boy, I simply hate to see him so alone.น่าสงสาร ฉันล่ะไม่ชอบเห็นเขาอยู่ตัวคนเดียวเลย Rebecca (1940)
I don't want to go. I shall hate it.ฉันไม่อยากไปเลย ฉันคงเกลียดที่นั่นฉันคงเป็นทุกข์เเน่ Rebecca (1940)
- Well, why not? Because I hate the place.- เพราะผมเกลียดที่นั่น Rebecca (1940)
Why do you hate me? What have I done to you that you should ever hate me so?ทําไมคุณถืงเกลียดฉัน ฉันไปทําอะไรให้คุณถึงได้เกลียดฉันนัก Rebecca (1940)
Boy, I hate these things.เด็กฉันเกลียดสิ่งเหล่านี้ 12 Angry Men (1957)
Unmarked. - Not a mark on them. - No, I hate them.ไม่ได้ทำเครื่องหมายกับมัน ไม่ ฉัน เกลียดมัน ไม่ จริง ๆ Help! (1965)
'# She hates to see me cry... #'เธอเกลียดที่จะเห็นฉันร้องไห้ Help! (1965)
Because he hates the Yanks....พระเจ้าน่ะอยู่ข้างเรา เพราะพระองค์เกลียดพวกแยงก์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hateAll the members of the committee hate one another.
hateAll three hated one another.
hateAs he was drinking he got very merry and kept telling everybody just how much he hated hospitals.
hateAt first he hated her but gradually came to love her.
hateBad treatment fanned his dislike to hate.
hateBecause, no matter if we have got lost, I'd hate to sleep outside this sort of place.
hateBill hates his father to smoking heavily.
hateCats usually hate dogs.
hateChildren often hate spinach.
hateDistrust of people, not to mention hate, is the root of human suffering.
hateDo good to those who hate you.
hateDon't fall in love because we hate you still.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลียด(v) hate, See also: detest, abhor, despise, loathe, dislike, Syn. ชัง, เกลียดชัง, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: ทฤษฎีการการเรียนรู้กล่าวว่าคนจะไม่สามารถเกลียดหรือรักสิ่งที่เขาไม่รู้จัก, Thai Definition: ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น
เกลียดชัง(v) loathe, See also: hate, detest, despise, abhor, Syn. เกลียด, ชัง, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: นักศึกษาเป็นคนหนุ่มสาว มีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม, Thai Definition: ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น
ชังน้ำหน้า(v) dislike, See also: hate, abhor, detest, despise, loathe, recoil from, Syn. ไม่ชอบหน้า, เกลียด, Ant. รัก, ชอบ, Example: คุณหญิงรู้สึกชังน้ำหน้าแม่สะใภ้คนใหม่ทันทีที่ได้พบ
จงเกลียดจงชัง(v) hate, See also: dislike intensely, loathe, execrate, abominate, detest, Syn. เกลียด, เกลียดชัง, รังเกียจ, Ant. ชอบ, รัก, พอใจ, รักใคร่, Example: ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเธอจึงจงเกลียดจงชังผมนัก, Thai Definition: ผูกใจเกลียดชังอย่างยิ่ง
เดียด(v) hate, See also: abhor, detest, dislike, be jealous, be envious, loathe, disgust, Syn. เกลียด, ริษยา, ชัง, รังเกียจ, เดียดฉันท์, Ant. ชอบ, รัก, Example: ศาสนาพราหมณ์สมัยพระเวทซึ่งเป็นศาสนามีอภัยธรรมไม่รังเกียจ หรือเดียดด้วยอคติแก่ศาสนาอื่น
น่าชัง(adj) hateful, See also: malicious, malevolent, Syn. น่ารังเกียจ, ต่ำช้า, Ant. น่าสรรเสริญ, น่าชม, น่าชื่นชม, Thai Definition: ที่มีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ
น่ารังเกียจ(adj) disgusting, See also: hateful, Syn. น่าสะอิดสะเอียน, น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, Ant. น่ารัก, น่าพึงพอใจ, Example: ฉันยอมรับพฤติกรรมน่ารังเกียจของเพื่อนร่วมงานคนนี้ไม่ได้
ชัง(v) hate, See also: detest, abhor, loathe, dislike, despise, Syn. เกลียด, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: ฉันรู้สึกชังเขามากที่เขาแสดงกิริยาเช่นนั้นออกมา
ชิงชัง(v) hate, See also: dislike, detest, abhor, loathe, abominate, Syn. เกลียด, ชัง, เกลียดชัง, รังเกียจ, Ant. รัก, ชอบ, พอใจ, Example: แม่ชิงชังกับสภาพบ้านเก่าๆ โทรมๆ มานานนักหนาแล้ว
เทวศ(n) hate, See also: detestation, hating, abhorrence, dislike, loathing, animosity, hostility, antipathy, Thai Definition: ความเกลียดชัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไร[arai] (x) EN: whatever ; anything ; something  FR: quelque chose ; rien
อะไรก็ตาม[arai køtām] (pr) EN: anything ; whatever  FR: quoi que ce soit
เบื่อหน้า[beūa nā] (v, exp) EN: dislike s.o. ; detest s.o. ; hate s.o.  FR: se lasser de qqn
ชัง[chang] (v) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate  FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ฉีกจดหมาย[chīk jotmāi] (v, exp) EN: rip open a lettter  FR: ouvrir une lettre en hâte
ใด[dai] (x) EN: any ; whatever ; whichever  FR: quelconque
ใด ๆ[dai-dai] (x) EN: any ; whatever ; anyone ; anything  FR: quelconque
เดียดฉันท์[dīetchan] (v) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate
โดยเร็วที่สุด[dōi reo thīsut] (adv) EN: as soon as possible ; asap ; ASAP  FR: en toute hâte ; dès que possible
โดยรีบร้อน[dōi rīprøn] (adv) FR: en hâte ; avec hâte ; à la hâte ; en toute hâte

CMU English Pronouncing Dictionary
HATE HH EY1 T
HATED HH EY1 T AH0 D
HATED HH EY1 T IH0 D
HATEM HH AE1 T IH0 M
HATER HH EY1 T ER0
HATES HH EY1 T S
HATERS HH EY1 T ER0 Z
HATEFUL HH EY1 T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hate (v) hˈɛɪt (h ei1 t)
hated (v) hˈɛɪtɪd (h ei1 t i d)
hates (v) hˈɛɪts (h ei1 t s)
hateful (j) hˈɛɪtfəl (h ei1 t f @ l)
hatefully (a) hˈɛɪtfəliː (h ei1 t f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可恨[kě hèn, ㄎㄜˇ ㄏㄣˋ, ] hateful, #21,049 [Add to Longdo]
忌恨[jì hèn, ㄐㄧˋ ㄏㄣˋ, ] hate (due to envy etc), #79,200 [Add to Longdo]
安土重迁[ān tǔ zhòng qiān, ㄢ ㄊㄨˇ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧㄢ, / ] hate to leave a place where one has lived long; be attached to one's native land and unwilling to leave it, #168,389 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] hate [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hass {m} | Was sie am meisten hasst, ist ...hate | Her pet hate is ... [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
hâteการกระทำด้วยความเร็ว, ความรีบเร่ง, Syn. précipitation
château, châteux(n) le, = ปราสาท

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADP[エーディーピー, e-dei-pi-] (n) (See アデノシン二燐酸) adenosine diphosphate; ADP [Add to Longdo]
AMP[エーエムピー, e-emupi-] (n) (See アデノシン一燐酸) adenosine monophosphate (AMP) [Add to Longdo]
ATP[エーティーピー, e-tei-pi-] (n) (See アデノシン三燐酸) adenosine triphosphate; ATP [Add to Longdo]
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv,n) finally; in the end; on top of all that [Add to Longdo]
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be [Add to Longdo]
いくつかの理由から[いくつかのりゆうから, ikutsukanoriyuukara] (exp) (See さまざまな理由から) for whatever reason [Add to Longdo]
であれ[deare] (conj) (1) even if; (2) (it doesn't matter) whether (A or B or ...); whatever; (3) (imperative form of である) should [Add to Longdo]
どういう風の吹き回しか[どういうかぜのふきまわしか, douiukazenofukimawashika] (exp) whatever brought that on? [Add to Longdo]
どうした風の吹き回しか[どうしたかぜのふきまわしか, doushitakazenofukimawashika] (exp) whatever brought that on? [Add to Longdo]
どうであれ[doudeare] (conj) (See であれ) however; whatever [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実装者定義[じっそうしゃていぎ, jissoushateigi] implementation defined [Add to Longdo]
利用者定義演算[りようしゃていぎえんざん, riyoushateigienzan] defined operation [Add to Longdo]
利用者定義代入文[りようしゃていぎだいにゅうぶん, riyoushateigidainyuubun] defined assignment statement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
果て[はて, hate] -Ende, Grenze, Ergebnis [Add to Longdo]
果てる[はてる, hateru] -enden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hate
   n 1: the emotion of intense dislike; a feeling of dislike so
      strong that it demands action [syn: {hate}, {hatred}] [ant:
      {love}]
   v 1: dislike intensely; feel antipathy or aversion towards; "I
      hate Mexican food"; "She detests politicians" [syn: {hate},
      {detest}] [ant: {love}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top