ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hatchet

HH AE1 CH AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hatchet-, *hatchet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hatchet(n) ขวานด้ามเล็กๆ, Syn. tomahawk

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hatchet(แฮท'ชิท) n.ขวานด้ามเล็ก ๆ ,อาวุธ,ข้อบาดหมาง. -Id. (bury the hatcher (tomahawk) สงบศึก,ประนีประนอมกัน)
claw hatchetn. ขวานถอนตะปู

English-Thai: Nontri Dictionary
hatchet(n) ขวานเล็ก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hatchetAfter countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.
hatchetAfter the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here.
hatchetAt one time we were enemies, but we've buried the hatchet and we are now on friendly terms with each other.
hatchetIsn't it about time you guys buried the hatchet and let bygones be bygones?
hatchetThe owners brought in a hatchet man to fire all the union sympathizers.
hatchetTo make a long story short, we buried the hatchet.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวาน[khwān] (n) EN: axe = ax (Am.) ; hatchet ; tomahawk  FR: hache [f] ; hachette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HATCHET HH AE1 CH AH0 T
HATCHETS HH AE1 CH AH0 T S
HATCHETT HH AE1 CH IH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hatchet (n) hˈætʃɪt (h a1 ch i t)
hatchets (n) hˈætʃɪts (h a1 ch i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fǔ, ㄈㄨˇ, ] hatchet, #14,694 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beil {n}; Kriegsbeil {n} | Beile {pl}; Kriegsbeile {pl}hatchet | hatchets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハチェット[hachietto] (n) hatchet [Add to Longdo]
ハチェットフィッシュ[hachiettofisshu] (n) hatchetfish (Gasteropelecidae spp.) [Add to Longdo]
元の鞘に収まる[もとのさやにおさまる, motonosayaniosamaru] (exp,v5r) to bury the hatchet; to make up [Add to Longdo]
山刀[やまがたな, yamagatana] (n) woodman's hatchet [Add to Longdo]
薪割り;薪割[まきわり, makiwari] (n) (1) hatchet; axe; (n,vs) (2) wood-chopping; wood-splitting [Add to Longdo]
大鉈;大なた[おおなた, oonata] (n) (See 大なたを振るう) big hatchet [Add to Longdo]
[おの, ono] (n) axe; hatchet [Add to Longdo]
柯;柲(oK)[ふる, furu] (n) (obsc) handle of an axe; handle of a hatchet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hatchet
   n 1: weapon consisting of a fighting ax; used by North American
      Indians [syn: {tomahawk}, {hatchet}]
   2: a small ax with a short handle used with one hand (usually to
     chop wood)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top