ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hasty

HH EY1 S T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hasty-, *hasty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hasty(adj) รีบเร่ง, See also: เร่งด่วน, Syn. hurry, quick, rapid, Ant. creeping, slow, unhurried

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hasty(เฮส'ที) adj. เร่งรีบ,รีบด่วน,ใจเร็ว,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,โกรธง่าย, See also: hastily adv. hastiness n., Syn. ill-advised, hurried

English-Thai: Nontri Dictionary
hasty(adj) เร่งรีบ,รีบร้อน,ฉับไว,ใจเร็วด่วนได้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hastyBeing a hasty person, he is likely to jump to conclusions.
hastyDon't draw a hasty conclusion from what you see now.
hastyHasty marriage seldom succeeds.
hastyHe had a hasty breakfast.
hastyI ate a hasty lunch.
hastyI had a hasty breakfast and left home.
hastyI was too hasty in concluding that he was lying.
hastyLet's not make any hasty decisions, let's sleep on it.
hastyShe was a bit hasty in answering me.
hastyThere is no need to draw a hasty conclusion.
hastyWe are a hasty meal and left immediately.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รีบร้อน(adj) hurried, See also: hasty, Syn. รีบ, เร่งร้อน, Example: การติดต่อส่งข่าวสารไปมาถึงกันของคนไทยในสมัยโบราณนั้น ถ้าเป็นเรื่องรีบร้อนสำคัญก็มักจะจัดให้คนถือไป แต่หากเป็นเรื่องธรรมดา ไม่เร่งร้อน ก็มักจะฝากไปกับพ่อค้า
ฉุกละหุก(adj) impetuous, See also: hasty, chaotic, riotous, imperious, confused, perplexed, Syn. รวดเร็ว, ฉับไว, ด่วน, เร่งด่วน, ทันที, กะทันหัน, Example: ในเวลาอันฉุกละหุกเขาสามารถแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
บ้าบิ่น(adj) hasty, See also: reckless, rash, foolhardy, audacious, Syn. บ้าระห่ำ, มุทะลุ, บุ่มบ่าม, Ant. ขลาด, กลัว, Example: เขาเป็นนักวิจัยที่มีนิสัยบ้าบิ่นคนหนึ่งก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่, Thai Definition: ที่หุนหันพลันแล่น, ที่อวดกล้าทำการอย่างไม่มีสติยั้งคิด
ความใจร้อน(n) rashness, See also: hasty, recklessness, Syn. ความใจเร็ว, Ant. ความใจเย็น, Example: อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความใจร้อนของผู้ขับรถยนต์
ใจเร็วด่วนได้(adj) hasty, See also: careless, cursory, perfunctory, Syn. ใจเร็ว, Example: วัยหนุ่มสาวมักมีนิสัยใจเร็วด่วนได้ ทำให้ขาดความรอบคอบในการคิดอ่าน, Thai Definition: ี่ใจร้อนอยากได้สิ่งที่ต้องการโดยไม่คิดคำนึงถึงเหตุผลอันสมควรเสียก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าบิ่น[bābin] (adj) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious  FR: imprudent ; casse-cou
หุนหัน[hunhan] (adj) EN: hasty ; rash ; impetuous ; quick-tempered  FR: imprudent ; irréfléchi ; impétueux
หุนหันพลันแล่น[hunhanphlanlaen] (v) EN: be rash ; be hasty ; be impetuous  FR: agir sans réfléchir
ใจร้อน[jairøn] (adj) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded  FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
กระตือรือร้น[krateūreūron] (adj) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent  FR: enthousiaste ; fervent ; ardent
กรูด[krūt] (adj) EN: hasty ; precipitate
ลุกลี้ลุกลน[luklīluklon] (v) EN: hurry ; scurry ; flurry ; be hasty ; be flurried ; be flustered ; rush
ลุกลี้ลุกลน[luklīluklon] (adj) EN: hurried ; hasty   FR: agité ; énervé
ลุกลน[luklon] (v) EN: hurry ; be flustered ; be hurried ; be hasty ; be in a nervous hurry  FR: être agité
ลุกลน[luklon] (adj) EN: hurried ; hasty   FR: agité ; énervé

CMU English Pronouncing Dictionary
HASTY HH EY1 S T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hasty (j) hˈɛɪstiː (h ei1 s t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
匆忙[cōng máng, ㄘㄨㄥ ㄇㄤˊ, ] hasty; hurried, #12,776 [Add to Longdo]
轻率[qīng shuài, ㄑㄧㄥ ㄕㄨㄞˋ, / ] hasty, #32,324 [Add to Longdo]
孟浪[mèng làng, ㄇㄥˋ ㄌㄤˋ, ] hasty; rash; impetuous, #98,837 [Add to Longdo]
[chì, ㄔˋ, ] hasty walking [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hastig {adj} | hastiger | am hastigstenhasty | hastier | hastiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわてん坊;慌てん坊;慌てんぼう[あわてんぼう, awatenbou] (n) flustered person; hasty person [Add to Longdo]
せっかち[sekkachi] (adj-na,n) (from 急き勝ち (haste-prone)) hasty; impatient; (P) [Add to Longdo]
応急攻撃[おうきゅうこうげき, oukyuukougeki] (n) hasty attack [Add to Longdo]
応急渡河[おうきゅうとか, oukyuutoka] (n) hasty crossing [Add to Longdo]
憶断;臆断[おくだん, okudan] (n,vs) jumping to hasty conclusions; conjecture [Add to Longdo]
俄仕込み[にわかじこみ, niwakajikomi] (n) hasty preparation [Add to Longdo]
気が早い[きがはやい, kigahayai] (exp,adj-i) (See 気の早い) short-tempered; quick-tempered; hasty [Add to Longdo]
気の早い[きのはやい, kinohayai] (exp,adj-i) (See 気が早い) short-tempered; quick-tempered; hasty [Add to Longdo]
軽挙[けいきょ, keikyo] (n,vs) hasty or rash act [Add to Longdo]
拙速[せっそく, sessoku] (adj-na,n) hasty; rough and ready; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hasty
   adj 1: excessively quick; "made a hasty exit"; "a headlong rush
       to sell" [syn: {hasty}, {headlong}]
   2: done with very great haste and without due deliberation;
     "hasty marriage seldom proveth well"- Shakespeare; "hasty
     makeshifts take the place of planning"- Arthur Geddes;
     "rejected what was regarded as an overhasty plan for
     reconversion"; "wondered whether they had been rather
     precipitate in deposing the king" [syn: {hasty}, {overhasty},
     {precipitate}, {precipitant}, {precipitous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top