ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

harrow

HH AE1 R OW0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harrow-, *harrow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harrow(n) คราด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harrow(แฮ'โร) n. คราด vt. คราด (ดิน) . รบกวนอย่างเจ็บปวด,ทรมานจิตใจ,ข่มขืนชำเรา,ทำให้เจ็บช้ำ,แย่ง,ย่ำยี,ปล้นสะดม, See also: harrower n.
disk harrown. คราดจานกลม

English-Thai: Nontri Dictionary
harrow(n) คราด
harrow(vi) ไถคราด,ลงคราด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คราด(n) harrow, See also: rake, curry-comb, Example: เมื่อหว่านเมล็ดแล้วควรใช้คราดเกลี่ยดินกลบบางๆ ช่วยให้เมล็ดหญ้าฝังในดิน, Count Unit: อัน, Thai Definition: เครื่องมือสำหรับชักหรือลากขี้หญ้าหรือหยากเยื่อ ทำเป็นซี่ๆ มีด้ามสำหรับถือ
คราด(v) harrow, Example: ปกติชาวนาจะใช้แรงวัวควาย หรือแทรกเตอร์ขนาดเล็กคราดในนาดำ, Count Unit: อัน, Thai Definition: ชักหรือลากด้วยคราดนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คราด[khrāt] (n) EN: harrow ; rake ; curry-comb  FR: rateau [m] ; ratissoire [f] ; herse [f]
คราด[khrāt] (v) EN: harrow  FR: ratisser ; herser
ทรมาน[thøramān] (v) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle  FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรมานทรกรรม[thøramān-thørakam] (v, exp) EN: torture ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle

CMU English Pronouncing Dictionary
HARROW HH AE1 R OW0
HARROWER HH AE1 R OW0 W ER0
HARROWING HH EH1 R OW0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Harrow (n) hˈærou (h a1 r ou)
harrow (v) hˈærou (h a1 r ou)
harrows (v) hˈærouz (h a1 r ou z)
harrowed (v) hˈæroud (h a1 r ou d)
harrowing (v) hˈærouɪŋ (h a1 r ou i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yōu, ㄧㄡ, ] harrow, #470,342 [Add to Longdo]
[yōu, ㄧㄡ, ] harrow [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Egge {f} | Eggen {pl}harrow | harrows [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハロー(P);ハロ[haro-(P); haro] (n) (1) halo; (2) hello; hallo; hullo; (3) harrow; (P) [Add to Longdo]
馬鍬[まぐわ;まんが, maguwa ; manga] (n) harrow; rake [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  harrow
      n 1: a cultivator that pulverizes or smooths the soil
      v 1: draw a harrow over (land) [syn: {harrow}, {disk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top