ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

harness

HH AA1 R N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harness-, *harness*, harnes
English-Thai: Longdo Dictionary
harness(vi, vt) ใช้ประโยชน์จาก, ใช้พลังจาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harness(vt) ควบคุม
harness(n) บังเหียน, See also: เครื่องเทียมลาก, เครื่องเทียมม้า
harness(vt) ใส่บังเหียน, See also: ใส่เครื่องเทียมลาก
harness to(phrv) ผูกเชือกหรือสายหนังไว้กับเครื่องยนต์
harness up(phrv) ใส่เครื่องเทียม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harness(ฮาร์'นิส) n. เครื่องบังเหียน,เครื่องเทียมม้า vt. เทียมม้า,ควบคุม, Syn. exploit, employ
harness horseม้าลาก,ม้าที่ใช้ลากรถแข่ง
harness raceการแข่งรถม้าลาก
unharness(อันฮาร์'นิส) vt. ปลดเครื่องบังเหียนออก,ปลดเกราะออก

English-Thai: Nontri Dictionary
harness(n) อานม้า,บังเหียน,เครื่องเทียม
harness(vt) ใส่อาน,ใส่บังเหียน,เทียม,ควบคุม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The transmitted specs never said anything about any chair or a restraining harness or survival gear.รายละเอียดไม่เคยส่ง พูดอะไรเกี่ยวกับเก้าอี้ใด ๆ หรือเทียมรั้ง Contact (1997)
The whole notion of a lighter-than-air craft cannot work, of course, unless you can harness the power of... helium... or hydrogen, which is far better...เรายังทำเรือที่เบากว่าอากาศไม่ได้ ถ้าไม่มีพลังจากฮีเลียมหรือไฮโดรเจน Around the World in 80 Days (2004)
May I ask, How does someone harness the power of water?ขอฉันถามได้ไหม คุณสามารถดึงพลังงานจากน้ำมาได้ยังไง? Memoirs of a Geisha (2005)
- Cut your harness free!-ตัดสายบังเหียนเธอให้หลุดซะ! The Cave (2005)
it's my harness it feels, loose...เชือกรัดตัว... มันหลวม... 100 Million BC (2008)
There's a theory that if you can find a way to combine these elements into the design of a solar cell, you can harness 100% of the sun's energy.มันมีทฤษฎีที่ว่า ถ้าคุณหาทาง รวมสารเคมีเหล่านี้ในการออกแบบโซล่าเซลล์ล่ะก็ คุณจะสามารถควบคุมพลังงานจากดวงอาทิตย์ได้100% Going Under (2008)
Powerful magic can harness a grieving, rage and demented soul and make it live again.เวทย์มนต์ที่แข็งแกร่งมีอำนาจปลุกให้ซากศพกลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง Excalibur (2008)
Our students here learn to harness their incredible talents.นักเรียนของเรา ได้เรียนรู้ที่จะใช้ พลังอันเหลือเชื่อของพวกเขา Superhero Movie (2008)
America was the first to harness the phenomenal, revolutionary power of "black gold".อเมริกาคือชาติแรกที่คุมบังเหียนปรากฎการณ์นี้ได้ พลังแห่งการปฏิวัติของ "ทองสีดำ" Home (2009)
So, I think we're obligated to harness this power for our own personal gain.ใช้ประโยชน์จากพลังอันนี้ เพื่อให้เราได้กลับมาเป็นส่วนตัว Some Kinda Love (2009)
I-i-i knew I had to use it, harness it, spin it into gold.ผมเลยคิดว่าต้องเอามันมาใช้ ควบคุมมันให้ได้ แล้วสกัดให้เป็นทองคำ The Age of Dissonance (2009)
That's where the harness used to go.มันโดนใช้รากสิ่งของ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทียม(v) yoke, See also: harness, Thai Definition: เอาสัตว์พาหนะผูกเข้ากับยานหรือคราดไถเป็นต้น เช่น เทียมเกวียน เทียมรถ เทียมแอก
เทียมเกวียน(v) yoke, See also: harness a cart, hitch up a cart
เทียมม้า(v) harness a horse, See also: yoke, hitch up

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้อง[khløng] (v) EN: rope ; harness ; hitch up  FR: encorder ; harnacher
เทียม[thīem] (v) EN: yoke ; hitch ; harness  FR: harnacher

CMU English Pronouncing Dictionary
HARNESS HH AA1 R N AH0 S
HARNESS HH AA1 R N IH0 S
HARNESSED HH AA1 R N AH0 S T
HARNESSES HH AA1 R N AH0 S AH0 Z
HARNESSES HH AA1 R N AH0 S IH0 Z
HARNESSING HH AA1 R N AH0 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harness (v) hˈaːnəs (h aa1 n @ s)
harnessed (v) hˈaːnəst (h aa1 n @ s t)
harnesses (v) hˈaːnəsɪz (h aa1 n @ s i z)
harnessing (v) hˈaːnəsɪŋ (h aa1 n @ s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搭背[dā bèi, ㄉㄚ ㄅㄟˋ, ] harness pad (on draught animal), #65,692 [Add to Longdo]
马具[mǎ jù, ㄇㄚˇ ㄐㄩˋ, / ] harness, #98,901 [Add to Longdo]
挽具[wǎn jù, ㄨㄢˇ ㄐㄩˋ, ] harness, #288,978 [Add to Longdo]
搭腰[dā yāo, ㄉㄚ ㄧㄠ, ] harness pad (on draught animal) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gurtsatz {m}harness set [Add to Longdo]
Gurtwerk {n} (eines Fallschirmes)harness (of parachute) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハーネス[ha-nesu] (n) harness [Add to Longdo]
安全帯[あんぜんたい, anzentai] (n) safety belt (typically used in Japanese construction work); fall-prevention harness [Add to Longdo]
装具[そうぐ, sougu] (n) equipment; harness; fittings [Add to Longdo]
頭紐;頭ひも[あたまひも, atamahimo] (n) head harness; strap [Add to Longdo]
馬具[ばぐ, bagu] (n) harness [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハーネス[はーねす, ha-nesu] harness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harness
   n 1: a support consisting of an arrangement of straps for
      holding something to the body (especially one supporting a
      person suspended from a parachute)
   2: stable gear consisting of an arrangement of leather straps
     fitted to a draft animal so that it can be attached to and
     pull a cart
   v 1: put a harness; "harness the horse" [syn: {harness},
      {tackle}] [ant: {unharness}]
   2: exploit the power of; "harness natural forces and resources"
   3: control and direct with or as if by reins; "rein a horse"
     [syn: {harness}, {rein in}, {draw rein}, {rein}]
   4: keep in check; "rule one's temper" [syn: {rule}, {harness},
     {rein}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top