ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

harmony

HH AA1 R M AH0 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harmony-, *harmony*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harmony(n) การประสานเสียง
harmony(n) ความสามัคคี, See also: ความกลมกลืน, ความปรองดอง, ความตกลงกันได้, ความลงรอยกัน, Syn. concord, concurrence, conformity, Ant. conflict, disagreement, discord

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harmony(ฮาร์'มะนี) n. ความกลมกลืนกัน,ความตกลงกันได้,ความลงรอยกัน, Syn. agreement, accord, conformity
disharmony(ดิสฮาร์'มะนี) n. ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่ประคองกัน, Syn. discord

English-Thai: Nontri Dictionary
harmony(n) ความกลมกลืนกัน,การประสาน,ความปรองดอง,ความสามัคคี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
harmonyความบรรสาน, ภาวะบรรสาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Harmonyการประสานเสียง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harmonyA harmony prevailed among them.
harmonyAlong with the plants, animal life, too, was developing in harmony with the strict requirements of the land.
harmonyFor any type of organisation, internal harmony and unity are important factors in deciding its success or failure.
harmonyHe is in harmony with all his classmates.
harmonyHe seems to live in harmony with all his friends.
harmonyHis ideas were out of harmony with the times.
harmonyIn sport, team harmony is vital to success.
harmonyMy dog and cat live in harmony with each other.
harmonyShe is in harmony with all her classmates.
harmonyThe beauty of the music consists of its harmony.
harmonyThe color of the carpet is in harmony with the wall.
harmonyThe Japanese live in harmony with nature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามัคคี(n) harmony, See also: congruity, Syn. สมัครสมาน, Ant. สามัคคีเภท
ความพร้อมเพรียงกัน(n) harmony, See also: esprit de corps, concord, cooperation, rapport, Syn. ความสามัคคี, การร่วมแรงร่วมใจ, Example: เมืองไทยดำรงมั่นคงมาช้านานแล้วเพราะความพร้อมเพรียงกันของคนในชาติ
ความสามัคคี(n) unity, See also: harmony, Syn. ความพร้อมเพรียง, ความปรองดอง, Ant. ความแตกแยก, Example: การโต้เถียงทะเลาะกันทำให้แตกความสามัคคีทำให้เกิดความสับสนวุ่นวาย
ความกลมเกลียว(n) harmony, See also: unity, Syn. ความสามัคคี, ความปรองดอง, Ant. การแตกความสามัคคี, ความไม่ลงรอยกัน, ความแตกแยก, Example: ความกลมเกลียวกันนำมาซึ่งชัยชนะ, Thai Definition: ความเข้ากันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.
ความกลมกลืน(n) harmony, See also: accord, Syn. ความสอดคล้อง, ความเหมาะสม, Ant. ความขัดแย้ง, Example: ความกลมกลืนของเนื้อร้องและทำนองทำให้เพลงนี้ได้รับความนิยม, Thai Definition: ความเข้ากันได้ดีไม่ขัดแย้งกัน
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว(n) unity, See also: harmony, concord, uniformity, Syn. ความสามัคคี, ความกลมเกลียว, ความสามัคคีปรองดอง, Ant. ความแตกแยก, Example: ทีมวอลเลย์บอลของเราชนะเพราะเรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ความสงบเรียบร้อย(n) peace, See also: harmony, concord, Syn. ความสงบ, ความเรียบร้อย, Ant. ความวุ่นวาย, ความยุ่งเหยิง, Example: เรือลาดตระเวนตามชายฝั่งทะเลเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของเมืองชลบุรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประสานเสียง[kān prasānsīeng] (n) EN: harmony
เข้ากันได้[khaokan dāi] (v, exp) EN: be compatible ; be in harmony
ความปรองดอง[khwām prøngdøng] (n) EN: harmony  FR: harmonie [f]
ความสามัคคี[khwām sāmakkhī] (n) EN: union ; unity ; harmony ; cooperation  FR: union [f] ; unité [f] ; harmonie [f]
ความสงบเรียบร้อย[khwām sa-ngop rīeprøi] (n, exp) EN: peace ; harmony ; concord
ความแตกแยก[khwām taēkyaēk] (n) EN: disharmony ; disunion ; separation  FR: division [f] ; désunion [f] ; séparation [f]
กลืนกัน[kleūn kan] (v, exp) EN: blend ; be in harmony ; merge ; combine ; mingle  FR: être en harmonie ; se combiner
กลมกลืน[klomkleūn] (v) EN: be harmonious ; be in harmony with  FR: s'harmoniser ; être en harmonie ; s'accorder ; vivre en symbiose
ไมตรีจิต[maitrījit] (n) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality
ประสานกัน[prasān kan] (v, exp) EN: harmonize ; be in harmony with ; be harmonious ; be well compatible ; be well-matched

CMU English Pronouncing Dictionary
HARMONY HH AA1 R M AH0 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harmony (n) hˈaːməniː (h aa1 m @ n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yí, ㄧˊ, ] harmony; pleased, #10,542 [Add to Longdo]
和声[hé shēng, ㄏㄜˊ ㄕㄥ, / ] harmony, #26,855 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
円滑[えんかつ, enkatsu] TH: ปรองดอง  EN: harmony

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Harmonie {f}; Wohlklang {m}; Zusammenklang {m} | Harmonien {pl}; Wohlklänge {pl}harmony | harmonies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハーモニー[ha-moni-] (n) harmony; (P) [Add to Longdo]
ハモる[hamo ru] (v5r) to harmonize; to harmonise; to be in harmony [Add to Longdo]
異体同心[いたいどうしん, itaidoushin] (n) being of one mind; acting in one accord; behaving in perfect harmony [Add to Longdo]
陰陽和合[いんようわごう, inyouwagou] (n) the harmony of yin and yang energies [Add to Longdo]
映り[うつり, utsuri] (n,n-suf) reflection; quality of a picture (film); match; harmony [Add to Longdo]
円満[えんまん, enman] (adj-na,n) perfection; harmony; peace; smoothness; completeness; satisfaction; integrity; (P) [Add to Longdo]
円満具足[えんまんぐそく, enmangusoku] (n,vs) (things) being complete, tranquil, and in harmony [Add to Longdo]
音調[おんちょう, onchou] (n,adj-no) tune; tone; intonation; melody; rhythm; harmony [Add to Longdo]
家族団欒[かぞくだんらん, kazokudanran] (n,vs) happy family circle; sitting in a family circle and enjoying conversation; harmony in a family [Add to Longdo]
家庭円満[かていえんまん, kateienman] (n) family happiness; household harmony [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harmony
   n 1: compatibility in opinion and action [syn: {harmony},
      {harmoniousness}]
   2: the structure of music with respect to the composition and
     progression of chords [syn: {harmony}, {musical harmony}]
   3: a harmonious state of things in general and of their
     properties (as of colors and sounds); congruity of parts with
     one another and with the whole [syn: {harmony}, {concord},
     {concordance}]
   4: agreement of opinions [syn: {harmony}, {concord},
     {concordance}]
   5: an agreeable sound property [ant: {dissonance}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top