ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hardened

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hardened-, *hardened*, harden, hardene
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hardened(adj) ซึ่งแข็งขึ้น, See also: ซึ่งแน่นขึ้น
hardened(adj) ซึ่งไม่มีความรู้สึก, See also: ซึ่งไร้ความรู้สึกสงสาร, Syn. callous, hardhearted, insensitive, Ant. sensitive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hardenedadj. แข็งขึ้น,ด้านขึ้น,ไม่มีความรู้สึก,ด้านขึ้น,มั่งคง,แข็งกล้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hardenedHe hardened clay by putting it in a fire.
hardenedHe hardened his heart against her.
hardenedI became hardened to punishing pupils.
hardenedYears of farm work has hardened his body.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้า(adj) hardened, See also: strong, stiff, Syn. แข็ง, แข็งกล้า, มั่นคง, Example: ที่สหภาพโซเวียดมีการทำอุตสาหกรรมเหล็กกล้ามาก
ดินเผา(n) baked clay, See also: hardened clay, Example: เครื่องดินเผานั้นมีอยู่สองลักษณะคือเครื่องดินเผาชนิดไม่เคลือบและเคลือบ, Thai Definition: วัสดุทำจากดินเหนียวและผ่านความร้อนสูงเพื่อทำให้แข็ง
ด้าน(adj) rough, See also: hardened, Syn. หยาบ, กระด้าง, สาก, แข็ง, Ant. นุ่ม, Example: คนใช้หัวเข่าด้านเพราะเธอต้องคุกเข่าถูพื้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้าน[dān] (v) EN: be hardened ; be callous ; be inured
ด้าน[dān] (adj) EN: rough ; hardened ; hard ; calloused
ด้านไม้[dānmāi] (adj) EN: case-hardened ; inured to the rod
ดินเผา[dinphao] (n) EN: baked clay ; pottery ; terra-cotta ; hardened clay  FR: terre cuite [f]
พรรดึก[phanradeuk] (n) EN: hardened feces  FR: constipation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HARDENED HH AA1 R D AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hardened (v) hˈaːdnd (h aa1 d n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼻牛儿[bí niú er, ㄅㄧˊ ㄋㄧㄡˊ ㄦ˙, / ] hardened mucus in nostrils [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
興し;興;粔籹(oK)[おこし, okoshi] (n) (uk) millet or rice cake, roasted and hardened with starch syrup and sugar (sometimes including peanuts, etc.) [Add to Longdo]
荒んだ心[すさんだこころ, susandakokoro] (n) dissolute mind; hardened heart [Add to Longdo]
黒ぼく;黒ぼこ[くろぼく(黒ぼく);くろぼこ(黒ぼこ), kuroboku ( kuro boku ); kuroboko ( kuro boko )] (n) (1) (obsc) (See ぼくぼく) crumbly black topsoil; (2) porous hardened lava [Add to Longdo]
札付き;札付(io)[ふだつき, fudatsuki] (adj-no,n) (1) tagged (esp. with a price); (2) notorious; infamous; double-dyed; hardened [Add to Longdo]
塗り固める;塗固める[ぬりかためる, nurikatameru] (v1) to coat a surface with something that adheres strongly when hardened (i.e. grout, plaster, lacquer) [Add to Longdo]
糞石[ふんせき, funseki] (n) (1) coproma (hardened feces inside the colon); fecaloma; stercoroma; (2) coprolite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hardened
   adj 1: used of persons; emotionally hardened; "faced a case-
       hardened judge" [syn: {case-hardened}, {hardened}, {hard-
       boiled}]
   2: made hard or flexible or resilient especially by heat
     treatment; "a sword of tempered steel"; "tempered glass"
     [syn: {tempered}, {treated}, {hardened}, {toughened}] [ant:
     {unhardened}, {untempered}]
   3: protected against attack (especially by nuclear weapons);
     "hardened missile silos" [ant: {soft}]
   4: made tough by habitual exposure; "hardened fishermen"; "a
     peasant, dark, lean-faced, wind-inured"- Robert Lynd; "our
     successors...may be graver, more inured and equable men"-
     V.S.Pritchett [syn: {enured}, {inured}, {hardened}]
   5: converted to solid form (as concrete) [syn: {hardened},
     {set}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top