ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

happy-go-lucky

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -happy-go-lucky-, *happy-go-lucky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
happy-go-lucky(adj) สบายอกสบายใจ, See also: ไม่ทุกข์ไม่ร้อน, Syn. carefree, cheerful

English-Thai: Nontri Dictionary
HAPPY-GO-happy-go-lucky(adj) ตามยถากรรม,ตามบุญตามกรรม,สบายอกสบายใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
happy-go-luckyYou're happy-go-lucky.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่งเดช[songdēt] (adj) EN: happy-go-lucky ; haphazard

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
happy-go-lucky (j) hˌæpɪ-gou-lˈʌkiː (h a2 p i - g ou - l uh1 k ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
気楽[きらく, kiraku] (adj-na,n) (1) carefree; comfortable; at ease; (2) easygoing; happy-go-lucky; (P) [Add to Longdo]
気楽トンボ;気楽蜻蛉;気楽とんぼ[きらくとんぼ(気楽蜻蛉;気楽とんぼ);きらくトンボ(気楽トンボ), kirakutonbo ( kiraku tonbo ; kiraku tonbo ); kiraku tonbo ( kiraku tonbo )] (n) (See 極楽蜻蛉) happy-go-lucky fellow; easygoing and indifferent person; pococurante [Add to Longdo]
極楽蜻蛉[ごくらくとんぼ, gokurakutonbo] (n) happy-go-lucky fellow; an easygoing and indifferent person; a pococurante [Add to Longdo]
太平楽[たいへいらく, taiheiraku] (n) happy-go-lucky [Add to Longdo]
暢気(ateji)(P);呑気(ateji);暖気[のんき(P);ノンキ, nonki (P); nonki] (adj-na,n) (uk) carefree; optimistic; careless; reckless; heedless; happy-go-lucky; easygoing; (P) [Add to Longdo]
呑気者[のんきもの, nonkimono] (n) happy-go-lucky person [Add to Longdo]
飄逸[ひょういつ, hyouitsu] (adj-na) easygoing; unconventional; happy-go-lucky; light [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 happy-go-lucky
   adj 1: cheerfully irresponsible; "carefree with his money";
       "freewheeling urban youths"; "had a harum-scarum youth"
       [syn: {carefree}, {devil-may-care}, {freewheeling},
       {happy-go-lucky}, {harum-scarum}, {slaphappy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top