ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

happy

HH AE1 P IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -happy-, *happy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
happy(adj) โชคดี, See also: มีโชค
happy(adj) มีความสุข, See also: เป็นสุข, สำราญ, สบาย, เบิกบาน, รื่นเริง, สุขใจ, Syn. delightful, joyful, merry, Ant. down, sad, unhappy
happy juice(sl) เครื่องดื่มที่มีอัลกอฮอล์ (เช่น เหล้า, ไวน์, เบียร์)
happy-go-lucky(adj) สบายอกสบายใจ, See also: ไม่ทุกข์ไม่ร้อน, Syn. carefree, cheerful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
happy(แฮพ'พี) adj. สุข,สบาย, Syn. mirthful
unhappy(อันแฮพ'พี) adj. เศร้า,ไม่มีความสุข,เป็นทุกข์,โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,น่าเสียใจ,ไม่บังควร,ไม่เหมาะสม., See also: unhappily adv. unhappiness n., Syn. miserable

English-Thai: Nontri Dictionary
happy(adj) สุขใจ,สบายใจ,เบิกบาน,ยินดี,เป็นสุข
HAPPY-GO-happy-go-lucky(adj) ตามยถากรรม,ตามบุญตามกรรม,สบายอกสบายใจ
unhappy(adj) เป็นทุกข์,เศร้า,เคราะห์ร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
happyA happy idea came upon me.
happyA happy life was lived by her.
happy"A Happy New Year!" "I wish you the same!"
happyAll are happy.
happyAll are happy in my family.
happyAll happy families resemble each other, each unhappy family is unhappy in its own way.
happyAll his friends believed him happy.
happyAll of us are happy.
happyAll of us were happy at the table.
happyAll the other little rabbits came out to see how happy they both were, and they danced in a wedding circle around the little black rabbit and little white rabbit.
happyAll things considered, he led a happy life.
happyAll things taken into consideration, her life is a happy one.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุขสันต์(adj) happy, See also: blissful, cheerful, content, joyful, ecstatic, merry, jubilant, overjoyed, Ant. เศร้าโศก, Example: มุมสุขสันต์ของโรงเรียนเต็มไปด้วยเด็กหญิง ซึ่งเล่นบทบาทสมมติกันอยู่, Thai Definition: อย่างมีความสุขสนุกสนาน
เบาสมอง(adj) lighthearted, See also: happy and relaxed, relaxed, Example: ละครส่วนใหญ่ในปีที่ผ่านมาเป็นละครเบาสมองมากกว่าเป็นเรื่องราวชีวิตที่เคร่งเครียด, Thai Definition: ที่ทำให้สมองปรอดโปร่ง, ที่ไม่ต้องคิดมาก
ระรื่น(adj) joyful, See also: happy, delightful, cheerful, Syn. ระรื้น, Example: เสียงพูดคุยของเขาประสานกับเสียงหัวเราะระรื่นตลอดเวลา, Thai Definition: เอิบอาบใจ
ดี(adj) well, See also: happy, fine, Syn. ปกติ, Example: คนป่วยมีสุขภาพดีขึ้นหลังจากได้พักเป็นระยะเวลานาน
สุขสันต์วันเกิด(n) Happy Birthday, Thai Definition: คำอวยพรในโอกาสวันเกิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจ[aojai] (v) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well  FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
อารมณ์ดี[ārom dī] (v) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind  FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
บำเรอ[bamroē] (v) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy  FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
บันเทิง[banthoēng] (v) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy  FR: distraire ; divertir ; égayer
เบาสมอง[baosamøng] (adj) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed  FR: décontracté
เบิกบาน[boēkbān] (v) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits  FR: être radieux ; être heureux
ชื่น[cheūn] (adj) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing  FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นชมยินดี[cheūnchomyindī] (v) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice
ชุ่มชื่น[chumcheūn] (v) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry  FR: être ravi ; être content
ดีใจ[dījai] (v) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful  FR: être heureux ; être content

CMU English Pronouncing Dictionary
HAPPY HH AE1 P IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
happy (j) hˈæpiː (h a1 p ii)
happy-go-lucky (j) hˌæpɪ-gou-lˈʌkiː (h a2 p i - g ou - l uh1 k ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
快乐[kuài lè, ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ, / ] happy; merry, #680 [Add to Longdo]
[lè, ㄌㄜˋ, / ] happy; laugh; cheerful; surname Le, #1,589 [Add to Longdo]
高兴[gāo xìng, ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ, / ] happy; glad; willing (to do sth); in a cheerful mood, #1,606 [Add to Longdo]
美好[měi hǎo, ㄇㄟˇ ㄏㄠˇ, ] happy; fine; OK, #1,720 [Add to Longdo]
生日快乐[shēng rì kuài lè, ㄕㄥ ㄖˋ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ, / ] Happy birthday, #2,583 [Add to Longdo]
新年快乐[xīn nián kuài lè, ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ, / ] Happy New Year!, #3,577 [Add to Longdo]
喜悦[xǐ yuè, ㄒㄧˇ ㄩㄝˋ, / ] happy; joyous, #6,685 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] happy, #7,250 [Add to Longdo]
欣喜[xīn xǐ, ㄒㄧㄣ ㄒㄧˇ, ] happy, #10,395 [Add to Longdo]
乐意[lè yì, ㄌㄜˋ ㄧˋ, / ] happy to do sth; content; satisfied, #10,887 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
発表[はっぴょう, happyou] (n) บรรยาย,แสดงให้เห็น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
発表会[はっぴょうかい, happyoukai] TH: งานสัมมนารายงานผล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glückstag {m}happy day [Add to Longdo]
Hochzeitspaar {n}happy couple [Add to Longdo]
glücklich (über) {adj} | glücklicher | am glücklichstenhappy (at; about) | happier | happiest [Add to Longdo]
kreuzfidel {adj}happy as a king [Add to Longdo]
Frohe Ostern!Happy Easter! [Add to Longdo]
Prosit Neujahr!Happy New Year! [Add to Longdo]
Buntwangen-Zaunkönig {m} [ornith.]Happy Wren [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
あけおめ[akeome] (exp) (abbr) Happy New Year [Add to Longdo]
おめでた[omedeta] (n) matter for congratulation (wedding, pregnancy, birth, etc.); happy event [Add to Longdo]
お誕生日おめでとう[おたんじょうびおめでとう, otanjoubiomedetou] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
お誕生日おめでとうございます;御誕生日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
お目出度い(ateji);御目出度い(ateji);お芽出度い(ateji);御芽出度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured [Add to Longdo]
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
ちゃらんぽらん[charanporan] (n,adj-no) devil-may-care; speaking off-hand; slaphappy [Add to Longdo]
アンハッピー[anhappi-] (n) unhappy [Add to Longdo]
ギャランドゥー;ギャランドゥ[gyarandou-; gyarandou] (n) happy trail (line of hair from the navel to the genitals); pubic hair [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
発表[はっぴょう, happyou] oeff.Bekanntmachung, Veroeffentlichung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 happy
   adj 1: enjoying or showing or marked by joy or pleasure; "a
       happy smile"; "spent many happy days on the beach"; "a
       happy marriage" [ant: {unhappy}]
   2: marked by good fortune; "a felicitous life"; "a happy
     outcome" [syn: {felicitous}, {happy}]
   3: eagerly disposed to act or to be of service; "glad to help"
     [syn: {glad}, {happy}]
   4: well expressed and to the point; "a happy turn of phrase"; "a
     few well-chosen words" [syn: {happy}, {well-chosen}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top