ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

happiness

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -happiness-, *happiness*, happines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
happiness(n) ความสุข, See also: ความสงบสุข, ความสบายใจ, ความรื่นรมย์, ความสุขใจ, Syn. delight, felicity, merriment, Ant. sadness, unhappiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
happiness(แฮพ'พีนิส) n. ความสุข, Syn. beatitude, bliss

English-Thai: Nontri Dictionary
happiness(n) ความสุข,ความสบายใจ,ความยินดี,ความเบิกบาน,ศุภมงคล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
happinessความสุข [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Happinessความสุข [TU Subject Heading]
Happiness in adolescenceความสุขในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Happiness in old ageความสุขในผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
happinessAll her imaginary happiness vanished in a moment.
happinessAll these things serve to add to our happiness.
happinessA man's happiness depends on what he is rather than on what he has.
happinessA man's happiness doesn't depend on what he has but on what he is.
happinessAnd, most important of all, the stone does not tell us what kind of happiness we should find in that house.
happinessAre you saying that our plan was accepted? I hope you're not showing me any premature happiness here.
happinessBut I'm not sure whether it brings happiness to everybody.
happinessEverybody demanded happiness.
happinessEverybody desires happiness.
happinessEverybody has the right to seek happiness.
happinessEverybody knows that happiness is in contentment.
happinessEverybody seeks happiness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวัสดิ์(n) happiness, Syn. ความดี, ความดีงาม, ความเจริญรุ่งเรือง, Ant. เสนียด, อัปมงคล
สุข(n) happiness, See also: cheerfulness, delight, enjoyment, Syn. ความสุข, ความสบาย, ความสำราญ, Ant. ทุกข์, โศก
ความร่มเย็น(n) peacefulness, See also: happiness, Syn. ความสุขสบาย, Example: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ
ความสุขสบาย(n) happiness, See also: well-being, contentment, Syn. ความสบาย, Ant. ความทุกข์, Example: บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีจะสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ด้วยความสุขสบายตามสมควร
ความสุขใจ(n) happiness, See also: contentment, Syn. ความสบายใจ, ความเบิกบานใจ, Ant. ความทุกข์ใจ, Example: ครูเล่าถึงตอนนี้แล้วก็หัวเราะเบาๆ ราวกับมีความสุขใจเมื่อนึกย้อนกลับไปเห็นภาพวันคืนเก่าๆ ในอดีตอีกครั้ง
ความสำราญ(n) happiness, See also: pleasurableness, Syn. ความสุข, ความสนุกสนาน, ความเบิกบาน, Example: พวกเขาและเพื่อนๆ ได้เดินทางมาเที่ยวหาความสำราญที่ ฟิวเจอร์ผับ กัน
ความสุข(n) happiness, See also: pleasure, Syn. ความสบาย, ความสำราญ, Ant. ความทุกข์, Example: หากเราเดินสายกลางไม่ตึงหรือหย่อนเกินไปแล้วชีวิตเราจะมีความสุข
ความอิ่มเอิบ(n) pleasure, See also: happiness, delight, gratification, Syn. ความปลาบปลื้ม, ความชุ่มชื่น, ความสบายใจ, Example: ใน วันสึก หลวงตาจันทร์มีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความอิ่มเอิบ ไม่ได้มีความรู้สึกทุกข์หรือวิตกกังวลแต่ประการใด
มุทา(n) pleasure, See also: happiness, gladness, joy, delight, gratification, Syn. ความยินดี, ความสุขใจ, Notes: (บาลี)
สุปรีดิ์(n) gladness, See also: happiness, pleasure, delight, Syn. ความยินดี, ความปรีดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาราม[ārām] (n) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment
อิ่มเอิบ[im-oēp] (v, exp) EN: glow with happiness
ความดีใจ[khwām dījai] (n) EN: gladness ; pleasure ; delight ; joy ; happiness ; willingness  FR: joie [f] ; bonheur [m]
ความไม่พอใจ[khwām mai phøjai] (n) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration  FR: mécontement [m]
ความไม่สบายใจ[khwām mai sabāijai] (n, exp) EN: unhappiness ; sorrowfulness ; unease
ความสุข[khwāmsuk] (n) EN: happiness ; pleasure ; felicity ; bliss; contentment  FR: bonheur [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; bien-être [m] ; félicité [f] (litt.)
ความสุขใจ[khwām sukjai] (n) EN: happiness
ความสุขสบาย[khwām suksabāi] (n) EN: happiness
ความยินดี[khwām yindī] (n) EN: joy ; gladness ; pleasure ; happiness  FR: joie [f] ; plaisir [m] ; enchantement [m]
ปิติ[piti] (n) EN: joy ; gladness ; happiness ; delight ; pleasure ; elation

CMU English Pronouncing Dictionary
HAPPINESS HH AE1 P IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
happiness (n) hˈæpɪnəs (h a1 p i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
哀歓[あいかん, aikan] (n) joys and sorrows; happiness and sadness [Add to Longdo]
陰り(P);翳り[かげり, kageri] (n) shadow or cloud (e.g. on someone's happiness); shade; gloom; (P) [Add to Longdo]
家庭円満[かていえんまん, kateienman] (n) family happiness; household harmony [Add to Longdo]
果報[かほう, kahou] (adj-na,n) (1) good fortune; luck; happiness; (2) {Buddh} (See 業・ごう) vipaka (retribution) [Add to Longdo]
嬉し泣き;うれし泣き;嬉泣き;嬉泣[うれしなき, ureshinaki] (n,vs) weeping for joy; crying with happiness [Add to Longdo]
謹賀[きんが, kinga] (n) (hum) wishes of happiness [Add to Longdo]
遇不遇[ぐうふぐう, guufuguu] (n) happiness and sorrows [Add to Longdo]
慶兆[けいちょう, keichou] (n) sign of happiness; good omen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 happiness
   n 1: state of well-being characterized by emotions ranging from
      contentment to intense joy [syn: {happiness}, {felicity}]
      [ant: {unhappiness}]
   2: emotions experienced when in a state of well-being [ant:
     {sadness}, {unhappiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top