ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hande

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hande-, *hande*
Possible hiragana form: はんで
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handed(แฮน'ดิด) adj. ซึ่งมีมือ,มีคนเล่น,ซึ่งใช้มือกระทำ
handedness(แฮน'ดิดนิส) n. ความโน้มเอียงในการใช้มือข้างหนึ่งมากกว่า อีกข้างหนึ่ง
barehandedadj.,adv. มือเปล่า,ไร้อาวุธ,ไม่มีสิ่งช่วยเหลือ,ไม่สวมถุงมือ
chandelier(ชานดะเลียร์') n. โคมระย้า,โคมกิ่ง
even-handed(อี'เวินแฮน'ดิด) adj. ไม่เอนเอียง,ยุติธรรม, See also: even-handedly adv. even-handedness n. ดูeven-handed, Syn. fair
free-handed(ฟรีแฮน'ดิด) adj.,adv. ใจกว้าง,ใจป้า,มือเติบ,ด้วยมือเปล่า., See also: free-handedly adv. free-handedness n.
ironhandedadj. เข็มงวด,เฉียบขาด
left-handed(เลฟทฺ'แฮนดิด) adj.,adv. ถนัดมือซ้าย,ใช้มือซ้าย,อยู่ทางด้านซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา,คลุมเครือ,น่าสงสัย,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม, See also: left-handedness n. ดูleft-handed
left-hander(เลฟทฺ'แฮน'เดอะ) n. คนถนัดมือซ้าย
offhanded(ออฟ'แฮนดิด) adj. ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ทันทีทันใด

English-Thai: Nontri Dictionary
backhanded(adj) หลังมือ,ไปด้านซ้าย,คดโกง
barehanded(adj) มือเปล่า,ไม่สวมถุงมือ,ไร้อาวุธ
chandelier(n) โคมระย้า,โคมแขวน,โคมกิ่ง,โคมช่อ
freehanded(adj) เอื้อเฟื้อ,ใจกว้าง,เผื่อแผ่,มือเติบ,ใจป้ำ
LEFT-left-handed(adj) ถนัดมือซ้าย,เวียนซ้าย,ด้วยมือซ้าย,อยู่ทางซ้าย
RED-red-handed(adj) คามือ,คาหนังคาเขา
RIGHT-right-handed(adj) ทำด้วยมือขวา,ถนัดมือขวา,หมุนขวา
SHORT-short-handed(adj) ขาดผู้ช่วย,ขาดคน,ขาดกำลังคน
SINGLE-single-handed(adj) มือเดียว,เพียงผู้เดียว,ข้างเดียว,บุกเดี่ยว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
handeA cultural heritage is handed down to posterity.
handeAfter I had handed in my report to the teacher, I had to start writing another.
handeAll essays must be handed in on time.
handeA mysterious legend has been handed down about this lake.
handeAs the tens and twenties came out of the machine, I handed them to Red.
handeBach and Handel were contemporaries.
handeBefore he retired, he had handed over charge of his office.
handeCulture is handed down from generation to generation.
handeHave you handed in your homework?
handeHe handed a note to me.
handeHe handed down books from the shelf.
handeHe handed her up into the bus.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บินเดี่ยว[bin dīo] (v, exp) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone  FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide
ชะนีมือขาว[chanī meū khāo] (n, exp) EN: White-handed Gibbon ; Lar Gibbon
ชะนีธรรมดา[chanī thammadā] (n, exp) EN: White-handed Gibbon ; Lar Gibbon
โดยพลการ[dōi phalakān] (adv) EN: high-handedly ; arbitrarily ; on one's own authority
โดดเดี่ยว[dōtdīo] (adj) EN: alone ; solitarily ; single-handed ; single ; singleton ; solo  FR: solitaire ; isolé ; seul
คาหนังคาเขา[khānangkhākhao] (adv) EN: red-handedly ; clearly  FR: en flagrant délit ; la main dans le sac
โคมระย้า[khōmrayā] (n) EN: chandelier  FR: chandelier
คนขาย[khonkhāi] (n) EN: salesman ; vendor  FR: vendeur [m] ; vendeuse [f] ; marchand [m] ; marchande [f]
เกี่ยง[kīeng] (v) EN: haggle ; contend ; dispute ; be too mindful ; dispute ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible  FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; lésiner
ลำพัง[lamphang] (adv) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed  FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément

CMU English Pronouncing Dictionary
HANDED HH AE1 N D AH0 D
HANDED HH AE1 N D IH0 D
HANDER HH AE1 N D ER0
HANDEL HH AE1 N D AH0 L
HANDELS HH AE1 N D AH0 L Z
HANDERS HH AE1 N D ER0 Z
HANDEDLY HH AE1 N D IH0 D L IY0
HANDEL'S HH AE1 N D AH0 L Z
HANDELAND HH AE1 N D IH0 L AH0 N D
HANDELMAN HH AE1 N D AH0 L M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
handed (v) hˈændɪd (h a1 n d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传世[chuán shì, ㄔㄨㄢˊ ㄕˋ, / ] handed down from ancient times; family heirloom, #29,642 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Hände(n) |pl.|, See also: die Hand
Handel(n) |der| การค้า, การติดต่อ, การต่อรองทางธุรกิจ
Handel treibenทำธุรกิจ, ค้าขาย, ทำการค้าขาย
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ค้าขายที่ตลาดหรือที่ตลาดหุ้น, Syn. verkaufen
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ต่อราคา เช่น Es ist üblich, Waren auf dem Markt in Thailand zu handeln. การต่อราคาสินค้าตามตลาดในเมืองไทยเป็นเรื่องปกติ, Syn. feilschen
handeln, sich um etw.(vt) |handelte sich, hat sich gehandelt| เกี่ยวกับหรือพัวพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Worum handelt sich diese Geschichte? เรื่องราวนี้เกี่ยวกับอะไรหรือ, See also: um etw., Syn. gehen
abhanden kommen(vi) |kam abhanden, ist abhanden gekommen| (ข้าวของ)สูญหาย เช่น Mir ist meine Geldbeute abhanden gekommen. กระเป๋าสตางค์ของฉันหาย
misshandeln(vt) |misshandelte, misshandelt| ประทุษร้าย, ทำร้ายร่างกาย เช่น Ein 26 Jahre alter Mann hat Sonntag gegen 06.30 Uhr eine 25-Jährige nach einem Diskothekenbesuch misshandelt.
Einzelhandelskette(n) |die, pl. Einzelhandelketten| ร้านค้าขายปลีกในเครือหรือกลุ่มบริษัทเดียวกัน ตัวอย่าง ร้าน 7-11 เช่น In den Filialen der Einzelhandelskette Lidl wird ab kommenden Montag ein PC angeboten.; Die Einzelhandelsketten Lidl und Kaisers wollen im Herbst 2008 in den Verkauf von Fairtrade-Textilien einsteigen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handeingriff {m}manual operation [Add to Longdo]
Handel {m}commerce [Add to Longdo]
Handel {m}mongering [Add to Longdo]
Handel {m}trafficking [Add to Longdo]
Handel {m}; Abkommen {n}; Deal {m}; Geschäft {n}deal [Add to Longdo]
Handel {m}; Geschäft {n}; Angebot {n}bargain [Add to Longdo]
Handel {m}; Geschäft {n} | lebhafter Handel | "Rund um die Uhr" Handeltrade; trading | active trading | all day trading [Add to Longdo]
Handel {m}; Umgang {m}; Verkehr {m}commerce [Add to Longdo]
Handel treiben; handelnto trade; to merchandise; to merchandize [Am.] [Add to Longdo]
Handelnde {m,f}; Handelnderdoer [Add to Longdo]
Handels...marketing [Add to Longdo]
Handelsabkommen {n}trade agreement [Add to Longdo]
Handelsbank {f}commercial bank [Add to Longdo]
Handelsbeziehungen {pl}trade relations [Add to Longdo]
Handelsbilanz {f} | Handelsbilanzen {pl} | passive Handelsbilanzbalance of trade | balances of trade | adverse trade balance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かさ高;嵩高[かさだか, kasadaka] (adj-na) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed [Add to Longdo]
かさ高い;嵩高い[かさだかい, kasadakai] (adj-i) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed [Add to Longdo]
ぎっちょ[giccho] (n) (sl) (sens) left-handed [Add to Longdo]
でかい顔する[でかいかおする, dekaikaosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
でかい顔をする[でかいかおをする, dekaikaowosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする,でかい顔する) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
オフィシャルハンデ[ofisharuhande] (n) official handicap (golf) [Add to Longdo]
キャップハンディ[kyappuhandei] (n) empathetically putting oneself in the place of a handicapped person (wasei [Add to Longdo]
シャンデリア[shanderia] (n) chandelier; (P) [Add to Longdo]
シングルハンデッドキャッチ[shinguruhandeddokyacchi] (n) one-handed catch (baseball) [Add to Longdo]
ツヴァイハンダー[tsuvaihanda-] (n) two-handed sword (ger [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハンディフォン[はんでいふぉん, handeifon] handiphone (PHP), mobile telephone [Add to Longdo]
右回り[みぎまわり, migimawari] clockwise rotation, CW, righthanded rotation [Add to Longdo]
白黒反転モード[しろくろはんでんんモード, shirokurohandenn mo-do] reverse video mode [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
交易[こうえき, koueki] Handel, Austausch [Add to Longdo]
商売[しょうばい, shoubai] Handel, Geschaeft, Beschaftigung [Add to Longdo]
商工[しょうこう, shoukou] Handel_und_Industrie [Add to Longdo]
商業[しょうぎょう, shougyou] Handel, Geschaeft [Add to Longdo]
商港[しょうこう, shoukou] Handelshafen [Add to Longdo]
商魂[しょうこん, shoukon] Handelsgeist [Add to Longdo]
日米貿易[にちべいぼうえき, nichibeiboueki] Handel_zwischen_Japan_und_USA [Add to Longdo]
行動[こうどう, koudou] Handeln, Verhalten, Massnahme [Add to Longdo]
貿[ぼう, bou] HANDEL, AUSTAUSCH [Add to Longdo]
貿易[ぼうえき, boueki] Handel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 laugh
 
 1. gülmek
 2. sevinmek, eğlenmek
 3. gülerek ifade etmek
 4. gülme, gü1üş, hande
 5. kahkaha. laugh at (birine) gülmek. laugh away gülüşle meseleyi kapatmak, gülerek geçiştirmek. laugh down gülerek susturmak. laugh line göz kenarındaki buruşukluk. laugh off gülerek geçiştirmek. laugh on the other side of the mouth güldükten sonra pişman olmak. laugh track gülme sesleri dolu teyp bandı veya plak. laugh up one' sleeve içinden gülmek, bıyık altından gülmek. have the last laugh işin sonunda kazanmış olmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 laughter
 
 1. gü1üş, gülme, hande
 2. gülünecek şey.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top