ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hand out

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hand out-, *hand out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hand out(phrv) ส่งหรือยกออกมาจากรถ
hand out(phrv) แจกจ่าย, See also: แจก, ส่งให้, มอบ, ส่งมอบ
hand out(vt) แจกจ่าย, Syn. distribute

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hand outDon't stick your hand out of the window.
hand outFirst put the right hand out.
hand outHe reached his hand out, and tried to pick the fruit, but couldn't.
hand outSome hospitals hand out free samples of baby milk.
hand outThe rescue workers are going to hand out supplies to the victims of the earthquake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจกไพ่(v) hand out cards, See also: deal out cards, Example: เขามือแจกไพ่ให้กับผู้เล่นคนละ 13 ใบ, Thai Definition: แบ่งไพ่ให้แก่ผู้เล่นทุกคนตามกำหนดกฎเกณฑ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจก[jaēk] (v) EN: distribute ; hand out ; give out ; pass out ; dole out  FR: distribuer ; donner
แจกจ่าย[jaēkjāi] (v) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion  FR: dispenser ; prodiguer
มอบให้[møp hai] (v, exp) EN: give ; bestow ; grant ; hand out  FR: attribuer ; conférer

Japanese-English: EDICT Dictionary
分け与える[わけあたえる, wakeataeru] (v1) to distribute; to hand out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hand out
      v 1: give to several people; "The teacher handed out the exams"
           [syn: {distribute}, {give out}, {hand out}, {pass out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top