ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

halo

HH EY1 L OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -halo-, *halo*
English-Thai: Longdo Dictionary
cephalopod(n) สัตว์จำพวกหมึก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
halo(n) ความรุ่งโรจน์
halo(vi) ทรงกลด, See also: มีรัศมี, ล้อมรอบด้วยรัศมี
halo(n) รัศมี, See also: ฉัพพรรณรังสี, Syn. glory, nimbus
halogen(n) ธาตุอโลหะจำพวกฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน ไอโอดีนและแอสตาทิน
halogenous(adj) ที่เกี่ยวกับธาตุอโลหะจำพวกฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน ไอโอดีนและแอสตาทิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
halo(เฮ'โล) n. รัศมี,ทรงกลด,บารมี,บุญวาสนา,ความรุ่งโรจน์,วงแหวนรอบหัวนม. vt. ล้อมรอบด้วยทรงกลด. vi. กลายเป็นทรงกลด, Syn. nimbus
haloidadj. คล้ายหรือได้จาก halogen
acephalous(อะเซฟ' ฟะลัส) adj. ไร้หัว, ไร้หัว, ที่เด่นชัด
acrocephalopolysyndactylyภาวะที่มีนิ้วมือน้วเท้าติดกัน
autocephalous(ออโทเซฟ'ฟะลัส) adj. ซึ่งมีหัวหน้าบาทหลวงของตัวเอง having its own head
cephalousadj. มีหัว
dicephalous(ไดเซฟ'ฟะลัส) adj. ซึ่งมี2 หัว
electroencephalogramn. ภาพกระแสไฟฟ้า
encephalo-Pref. "สมอง"
encephalogramn. ภาพเอกซเรย์ของสมอง

English-Thai: Nontri Dictionary
halo(n) แสงเป็นวงกลม,รัศมี,บารมี,บุญบารมี,วาสนา
halo(vt) ล้อมวง,แผ่รัศมี,ทรงกลด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
halogen headlamp; halogen headlightไฟหน้าแฮโลเจน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
halogenated refrigerantสารทำความเย็นประเภทแฮโลเจน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
halophyteพืชดินเค็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Halobutyl rubberยาง XIIR เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการทำปฏิกิริยาฮาโลจิเนชัน (Halogenation) ของยาง IIR กับก๊าซคลอรีน (Cl 2) หรือก๊าซโบรมีน (Br 2) ได้เป็นยางคลอโรบิวไทล์ (CIIR) หรือยางโบรโมบิวไทล์ (BIIR) ตามลำดับ ยางฮาโลบิวไทล์นี้มีปริมาณฮาโลเจนอยู่น้อยมากจึงไม่จัดอยู่ในพวกยางที่มี ขั้ว แต่ยางชนิดนี้คงรูปได้เร็ว มีระดับการคงรูปสูง และมีความต้านทานต่อการเกิด reversion ในระหว่างการคงรูปได้ดี ดังนั้นยางฮาโลบิวไทล์จึงสามารถใช้ผสมกับยางที่ไม่อิ่มตัวชนิดอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติได้ดีและยังสามารถเกิดการคงรูปร่วมกับยางที่ไม่อิ่มตัวชนิดอื่นๆ ได้ สมบัติของยางชนิดนี้โดยทั่วไปดีกว่ายาง IIR เล็กน้อย คือ มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซต่ำกว่า มีความทนทานต่อโอโซน ความร้อน สภาพอากาศ และสารเคมีต่างๆ ได้ดีกว่า แต่มี hysteresis สูงกว่า การใช้งานนิยมใช้ผลิตยางโอริงหรือปะเก็นยางชนิดที่ต้องทนต่อสารเคมี ท่อไอน้ำ ยางบุด้านในของยางล้อแบบไม่มียางใน สายพาน ยางบุต่างๆ และจุกปิดขวดยา เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Halogenกลุ่มธาตุฮาโลเจน, Example: กลุ่มของธาตุ 5 ชนิด ซึ่งไม่ใช่โลหะ ได้แก่ โบรมีน ฟลูออรีน คลอรีน ไอโอดีน และแอสตาติน [สิ่งแวดล้อม]
halogenแฮโลเจน, ธาตุในหมู่ VII ในตารางธาตุได้แก่  ฟลูออรีน คลอรีน  โบรมีน  ไอโอดีน และแอสตาตีน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Haloperidolฮาโลเปรีดอล [TU Subject Heading]
Halophilic microorganismsแบคทีเรียชอบเค็ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
halophytehalophyte, พืชทนดินเค็ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Halophytesพรรณไม้น้ำขนาดใหญ่, Example: เป็นพรรณไม้น้ำขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า และ ขึ้นในบริเวณแหล่งน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
haloNow, all heads turn toward the dean, who sits surrounded by a faint halo of light.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัศมี(n) halo, See also: ring of light, aura, nimbus, radiance, corona, Syn. แสงสว่าง, Example: พระพุทธรูปองค์นี้มีรัศมีเป็นรูปเปลวไฟ, Thai Definition: แสงสว่างที่พวยพุ่งออกจากจุดกลาง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ประภามณฑล(n) halo, See also: nimbus, glory, Syn. รัศมี, Example: เมื่อกำลังทรงบำเพ็ญสมาธินั้น พระพุทธองค์ได้ทรงเปล่งประภามณฑลออกมารอบพระวรกาย, Thai Definition: รัศมีที่พวยพุ่งขึ้นจากศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฮโลเจน[haēlōjēn] (n) EN: halogens   FR: halogène [m]
หอม[høm] (n) EN: onion ; scallion ; spring onion (Am.) ; shallot  FR: oignon [m] ; ciboule [f] ; échalote [f]
หอมบั่ว[høm būa] (n, exp) EN: shallot  FR: échalote [f]
หอมแดง[høm daēng] (n, exp) EN: shallot ; French grey challot ; griselle  FR: échalote [f]
หอมเล็ก[høm lek] (n) EN: shallot  FR: échalote [f]
รัศมี[ratsamī] (n) EN: ray ; beam of light ; halo  FR: auréole [f] ; halo [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HALO HH EY1 L OW0
HALON HH EY1 L AA2 N
HALOS HH EY1 L OW0 Z
HALOGEN HH AE1 L AH0 JH AH0 N
HALOGENATE HH AE1 L AH0 JH AH0 N EY2 T
HALOPHYTIC HH AE2 L AH0 F IH1 T IH0 K
HALOGENATED HH AE1 L AH0 JH AH0 N EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
halo (n) hˈɛɪlou (h ei1 l ou)
halos (n) hˈɛɪlouz (h ei1 l ou z)
haloes (n) hˈɛɪlouz (h ei1 l ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光环[guāng huán, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄢˊ, / ] halo; ring of light, #15,127 [Add to Longdo]
卤素[lǔ sù, ㄌㄨˇ ㄙㄨˋ, / ] halogen (i.e. fluorine F 氟, chlorine Cl 氯, bromine Br 溴, iodine I 碘, astatine At 砹), #71,387 [Add to Longdo]
卤代烃[lǔ dài tīng, ㄌㄨˇ ㄉㄞˋ ㄊㄧㄥ, / ] haloalkane (obtained from hydrocarbon by substituting halogen for hydrogen, e.g. chlorobenzene or the CFCs), #133,243 [Add to Longdo]
卤族[lǔ zú, ㄌㄨˇ ㄗㄨˊ, / ] halogen (i.e. fluorine F 氟, chlorine Cl 氯, bromine Br 溴, iodine I 碘, astatine At 砹), #223,998 [Add to Longdo]
日月晕[rì yuè yùn, ㄖˋ ㄩㄝˋ ㄩㄣˋ, / ] halo; ring of light around the sun or moon [Add to Longdo]
卤属[lǔ shǔ, ㄌㄨˇ ㄕㄨˇ, / ] halogen (i.e. fluorine F 氟, chlorine Cl 氯, bromine Br 溴, iodine I 碘, astatine At 砹) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halogen {n} [chem.] | Halogene {pl}halogen | halogens [Add to Longdo]
Halon {n} [chem.]halon [Add to Longdo]
Halonanlage {f}halon system [Add to Longdo]
Halonlöschung {f}halon extinguishing system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
アオノメハタ[aonomehata] (n) peacock grouper (Cephalopholis argus) [Add to Longdo]
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
インディアンスウェルシャーク;インディアン・スウェル・シャーク[indeiansuuerusha-ku ; indeian . suueru . sha-ku] (n) Indian swellshark (Cephaloscyllium silasi, species of catshark from the western Indian Ocean) [Add to Longdo]
インフルエンザ脳症[インフルエンザのうしょう, infuruenza noushou] (n) influenza-associated encephalopathy [Add to Longdo]
オーストラリアンスウェルシャーク[o-sutorariansuuerusha-ku] (n) Australian swellshark (Cephaloscyllium laticeps, species of catshark which inhabits the continental shelf of southern Australia) [Add to Longdo]
カリフォルニアスウェルシャーク;カリフォルニア・スウェル・シャーク[kariforuniasuuerusha-ku ; kariforunia . suueru . sha-ku] (n) (See アメリカナヌカザメ) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
シリウスベニハゼ[shiriusubenihaze] (n) Trimma halonevum (species of goby found in Papua New Guinea); sparsely-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
セファロスポリン[sefarosuporin] (n) cephalosporin [Add to Longdo]
セレネース[serene-su] (n) Serenace (Japanese brand of haloperidol) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 halo
   n 1: an indication of radiant light drawn around the head of a
      saint [syn: {aura}, {aureole}, {halo}, {nimbus}, {glory},
      {gloriole}]
   2: a toroidal shape; "a ring of ships in the harbor"; "a halo of
     smoke" [syn: {ring}, {halo}, {annulus}, {doughnut}, {anchor
     ring}]
   3: a circle of light around the sun or moon

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top