ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hallow

HH AE1 L OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hallow-, *hallow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hallow(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์, Syn. consecrate, sanctify, Ant. desecrate, profane
hallowed(adj) ศักดิ์สิทธิ์, See also: เป็นที่เคารพนับถือ, เป็นที่สักการบูชา, Syn. sacred, sacrosanct
Halloween(n) ตอนเย็นหรือคืนวันที่ 31 ตุลาคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hallow(แฮ'โล) vt. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,สักการบูชา,ดูhallo, Syn. consecrate
hallowed(แฮล'โลด์) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพนับถือ,เป็นที่สักการบูชา, See also: hallowedness n., Syn. consecrated
halloween(แฮล'ละวีน) n. ตอนเย็นหรือคืนวันที่31 ตุลาคม เป็นวันเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินสำหรับเด็ก ๆ
hallowmas(แฮล'โลมัส) n. การเลี้ยงเฉลิมฉลองในวันที่ 1 พฤศจิกายนของศาสนาคริสต์เป็นวันนักบุญทั้งหลาย
allhallows(ออลแฮล' โลซฺ) All Saints' Day
allhallows eve(-อิฟว) Halloween, Syn. Allhallows Evening
shallow(แชล'โล) adj. ตื้น,ตื้น ๆ ,ไม่ลึก,ไม่ลึกซึ้ง,ผิวเผิน. n. ที่ตื้น,หาดตื้น,น้ำตื้น. vt.,vi. ทำให้ตื้น,กลายเป็นตื้น., See also: shallowly adv. shallowness n., Syn. slight, shoal

English-Thai: Nontri Dictionary
hallow(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,สักการะบูชา,บูชา
shallow(adj) ผิวเผิน,ตื้น,ไม่ลึก
shallow(n) หาดตื้น,ที่ตื้น
unhallowed(adj) ชั่วช้า,ต่ำช้า,ไม่ศักดิ์สิทธิ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Halloweenorexia(n, slang) ภาวะการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ โดยมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ยอมอดอาหารเพื่อที่จะใส่ชุดสวย ๆ สำหรับเทศกาลฮัลโลวีน, See also: halloween

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hallowChildren walk around from door to door on Halloween night.
hallowHappy Halloween.
hallowWishing you a Halloween filled with fun.
hallowYou have Halloween and Thanksgiving Day.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[aeng] (n) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake  FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
อ่าง[āng] (n) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl  FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
การเข้าใจตื้น ๆ[kān khaojai teūn-teūn] (n, exp) EN: limited experience ; small experience ; shallow in understanding ; superficial in understanding
เขิน[khoēn] (v) EN: be shallow ; be high and dry
น้ำตื้น[nām teūn] (n, exp) EN: shallow water
เผิน[phoēn] (adj) EN: superficial ; skin-deeped ; shallow ; rough ; sketchy ; cursory
ศักดิ์สิทธิ์[saksit] (adj) EN: sacred ; holy ; hallowed ;revered ; sacrosanct ; numinous  FR: sacré ; saint
ตื้น[teūn] (adj) EN: shallow ; superficial  FR: peu profond ; superficiel

CMU English Pronouncing Dictionary
HALLOW HH AE1 L OW0
HALLOWS HH AE1 L OW0 Z
HALLOWAY HH AE1 L OW0 W EY2
HALLOWED HH AE1 L OW0 D
HALLOWEEN HH AE2 L AH0 W IY1 N
HALLOWELL HH AE1 L AH0 W EH0 L
HALLOWE'EN HH AE2 L AH0 W IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hallow (v) hˈælou (h a1 l ou)
hallows (v) hˈælouz (h a1 l ou z)
hallowed (v) hˈæloud (h a1 l ou d)
hallowing (v) hˈælouɪŋ (h a1 l ou i ng)
Hallowe'en (n) hˌælouˈiːn (h a2 l ou ii1 n)
Hallowe'ens (n) hˌælouˈiːnz (h a2 l ou ii1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halloween {n}; Abend vor Allerheiligen (31. Oktober)Halloween (from Hallows Eve) [Add to Longdo]
heilig; geheiligt {adj} | heiligerhallow | hallower [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手塩;御手塩[おてしょ;おてしょう, otesho ; oteshou] (n) (fem) (obsc) (See 手塩皿) small, shallow dish [Add to Longdo]
ハロウィーン(P);ハローウィン;ハロウィン[haroui-n (P); haro-uin ; harouin] (n) Halloween; (P) [Add to Longdo]
マール[ma-ru] (n) (1) maar (broad, shallow volcanic crater) (fre [Add to Longdo]
猿知恵[さるぢえ;さるじえ(ik), sarudie ; sarujie (ik)] (n) shallow cunning; shallow cleverness [Add to Longdo]
遠浅[とおあさ, tooasa] (adj-na,n) shoal; wide shallow beach; (P) [Add to Longdo]
金魚掬い[きんぎょすくい, kingyosukui] (n) festival game in which participants try to catch goldfish in a shallow paper ladle [Add to Longdo]
九浅一深[きゅうせんいっしん, kyuusen'isshin] (exp) nine shallow, one deep (ancient Chinese sexual technique) [Add to Longdo]
軽薄才子[けいはくさいし, keihakusaishi] (n) shallow, glib and obsequious person [Add to Longdo]
口耳の学[こうじのがく, koujinogaku] (n) shallow learning [Add to Longdo]
考えの浅い人[かんがえのあさいひと, kangaenoasaihito] (n) shallow-brained person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hallow
   v 1: render holy by means of religious rites [syn: {consecrate},
      {bless}, {hallow}, {sanctify}] [ant: {deconsecrate},
      {desecrate}, {unhallow}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top