ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hail

HH EY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hail-, *hail*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hail(n) การร้องทักทาย, See also: การร้องทัก
hail(vt) ร้องทักทาย, See also: ทักทาย, ปราศรัย, ร้องทัก, Syn. greet, salute
hail up(phrv) พักค้างคืนในโรงแรม (ใช้ในภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย และเป็นคำไม่เป็นทางการ)
hail from(phrv) มาจาก, See also: มีภูมิลำเนาอยู่ที่
hailstone(n) ลูกเห็บ, Syn. hail
hailstorm(n) พายุลูกเห็บ
hail down on(phrv) หล่นหรือตกลงมาที่, Syn. rain down on
hail-fellow-well-met(idm) เป็นมิตรกับทุกคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hail(เฮล) vt. ต้อนรับ,ทักทาย,เรียก,โห่ร้องอวยชัยแก่. vi. เรียก,ร้องเชิญ,ลูกเห็บลง n.การร้องเรียก,การร้องเชิญ,การต้อนรับ,การทักทาย,การตกของลูกเห็บ,ฝนมีลูกเห็บ,ห่ากระสุนหรืออื่น ๆ interj. คำอุทานแสดงการต้อนรับ,การร้องเรียกหรือร้องเชิญ คำที่มีความหมายเหมือนกั
hailstone(เฮล'สโทน) n. ลูกเห็บ
all hailการคำนับแสดงการต้อนรับ

English-Thai: Nontri Dictionary
hail(n) การโห่ร้อง,การร้องเรียก,การต้อนรับ,การทักทาย
hail(vt) โห่ร้องอวยชัย,ต้อนรับ,เรียก,ทักทาย
hailstone(n) ลูกเห็บ
hailstorm(n) พายุลูกเห็บ
Thailand(n) ประเทศไทย,เมืองไทย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hailstorm insuranceการประกันภัยพายุลูกเห็บ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hailลูกเห็บ [TU Subject Heading]
Hailลูกเห็บ [อุตุนิยมวิทยา]
hailลูกเห็บ, ก้อนน้ำแข็งกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มิลลิเมตร  เกิดจากละอองน้ำฝนถูกพายุหอบขึ้นไปจนถึงบริเวณที่เย็นจัดจึงจับตัวเป็นก้อนตกลงมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hailstoneก้อนลูกเห็บ [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hail(vt) ยอมรับ เช่น he hailed the court's decision.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hailAs a rule, hail falls in summer.
hailHave you ever seen it hail?
hailHe hailed a cruising taxi.
hailHe is hailed as the father of modern anthropology.
hailIt's hailing.
hailMother-in-law and daughter-in-law are a tempest and hailstorm.
hailPeople hailed him as king.
hailThe crowd hailed the winner.
hailThe hail cracked the window.
hailThe hail harmed the crops.
hailWe marched under a hail of bullets.
hailYou're expected to hail it as a triumph.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พายุลูกเห็บ(n) hailstorm, Example: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นพายุลูกเห็บที่บ้านฉันเลย, Thai Definition: เม็ดน้ำแข็งที่ตกลงมาจากอากาศเป็นจำนวนมาก
ลูกเห็บ(n) hail, See also: hailstone, Example: เมื่อวานนี้มีลูกเห็บขนาดใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้าที่เชียงใหม่เป็นเวลานาน, Count Unit: เม็ด, ก้อน, ลูก, Thai Definition: เม็ดน้ำแข็งที่ตกลงมาจากอากาศ
โอภาปราศรัย(v) greet, See also: hail, Syn. ทักทาย, Example: หนุ่มสาวคู่นี้แม้จะเคยพบหน้ากัน แต่ก็ไม่เคยโอภาปราศรัยกันสักคำเดียว, Thai Definition: ทักทายด้วยความสนิทสนมเป็นกันเอง
ตะโกนเรียก(v) hail, See also: holler, call out, cry out, call someone loudly, Syn. ร้องเรียก, Example: ยามเช้าคุณยายเดินออกมานอกชานตะโกนเรียกลูกสาวคนโตให้จัดหาอาหารเช้าให้
ร้องทัก(v) say hello, See also: hail, say hi, greet, accost, Example: เขาโผล่ออกมาจากห้องร้องทักผมก่อน
เห็บ(n) hail, See also: hailstone, Syn. ลูกเห็บ, Example: ปีนี้ในฤดูหนาวที่จังหวัดเชียงรายมีลูกเห็บตกค่อนข้างมาก, Count Unit: เม็ด, Thai Definition: เม็ดน้ำแข็งที่ตกลงมาจากอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารไทย[āhān Thai] (n, exp) EN: Thai food ; Thai cuisine  FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
อ่าวไทย[Āo Thai] (n, prop) EN: Gulf of Thailand  FR: golfe de Thaïlande [nm]
อาร์ทิเซอรอดส์ ไทยแลนดิคัส[āthisoērødas thailaēndikhas] (n, exp) EN: Articerodes thailandicus   FR: Articerodes thailandicus
บริษัททำอากาศยานไทย[børisat Tham Ākātsayān Thai] (org) EN: Airports of Thailand Plc (AOT)  FR: Aéroports de Thaïlande (AOT)
บรมวงศานุวงศ์[Børommawongsānuwong] (n, prop) EN: Royal family  FR: Famille royale (de Thaïlande) [f]
ชายชาวไทย[chāichāo Thai] (n, exp) FR: Thaï [m] ; Thaïlandais [m]
ชักพระ[chakphra] (n) EN: name of an important custom in southern Thailand
ช้างเผือก[Chāng Pheūak] (n, prop) EN: Order of the White Elephant (of Thailand) ; Medal of White Elephant  FR: Ordre de l'Éléphant blanc [m]
ชาวเล[chāolē] (n) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand
ชาวน้ำ[chāonām] (n) EN: sea gypsies ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand

CMU English Pronouncing Dictionary
HAIL HH EY1 L
HAILS HH EY1 L Z
HAILE HH EY1 L
HAILE HH AY1 L IY0
HAILEY HH EY1 L IY0
HAILES HH AY1 L IY0 Z
HAILES HH EY1 L Z
HAILED HH EY1 L D
HAILING HH EY1 L IH0 NG
HAILAND HH EY1 L AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hail (v) hˈɛɪl (h ei1 l)
hails (v) hˈɛɪlz (h ei1 l z)
hailed (v) hˈɛɪld (h ei1 l d)
hailing (v) hˈɛɪlɪŋ (h ei1 l i ng)
Hailsham (n) hˈɛɪlʃəm (h ei1 l sh @ m)
hailstone (n) hˈɛɪlstoun (h ei1 l s t ou n)
hailstorm (n) hˈɛɪlstɔːm (h ei1 l s t oo m)
hailstones (n) hˈɛɪlstounz (h ei1 l s t ou n z)
hailstorms (n) hˈɛɪlstɔːmz (h ei1 l s t oo m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰雹[bīng báo, ㄅㄧㄥ ㄅㄠˊ, ] hail; hailstone, #20,060 [Add to Longdo]
[báo, ㄅㄠˊ, ] hail, #27,609 [Add to Longdo]
雹子[báo zi, ㄅㄠˊ ㄗ˙, ] hail; hailstone, #137,500 [Add to Longdo]
雹暴[báo bào, ㄅㄠˊ ㄅㄠˋ, ] hailstorm, #272,635 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
thailändisch(adj) ที่เกี่ยวกับประเทศไทย เช่น die thailändische Nationalität สัญชาติไทย, See also: Thailand
Thailändisch(n, uniq) |das| ภาษาไทย
Thailand(uniq) ประเทศไทย, See also: Related: thailändisch
Thailänder(n) |der, pl. Thailänder| คนไทย, ชาวไทย, See also: Related: Thailänderin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kugelhagel {m}hail of bullets [Add to Longdo]
Steinhagel {m}hail of stones [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Thaïlande(n) |f| ประเทศไทย, See also: thaïlandais
thaïlandais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศไทย

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴールデントライアングル[go-rudentoraianguru] (n) Golden Triangle (area near the borders of Burma, Thailand and Laos) [Add to Longdo]
シガヌスロマグニフィカス;マグニフィシェント・ラビットフィッシュ;マグニフィシェントラビットフィッシュ[shiganusuromagunifikasu ; magunifishiento . rabittofisshu ; magunifishientorabittof] (n) magnificent rabbitfish (Siganus magnificus, species of rabbitfish found from Thailand to Java) [Add to Longdo]
タイ国[タイこく, tai koku] (n) Thailand [Add to Longdo]
タイ人[タイじん, tai jin] (n) Thai; person from Thailand [Add to Longdo]
ハーロット・ピグミー・ゴビー;ハーロットピグミーゴビー[ha-rotto . pigumi-. gobi-; ha-rottopigumi-gobi-] (n) harlot pygmy goby (Trimma fucatum, fish species from Thailand) [Add to Longdo]
雨あられ;雨霰[あめあられ, amearare] (n,adv-to) hail (e.g. of bullets); barrage; storm; hail [Add to Longdo]
拡声機(P);拡声器[かくせいき, kakuseiki] (n) megaphone; bullhorn; loudhailer; (P) [Add to Longdo]
呼び声(P);呼声[よびごえ(P);こせい(呼声), yobigoe (P); kosei ( ko koe )] (n) call; hail; yell; (P) [Add to Longdo]
呼応[こおう, koou] (n,vs) (1) hailing each other; (2) acting in concert; (3) agreement; concord; (P) [Add to Longdo]
降雹[こうひょう, kouhyou] (n) hailstorm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hail
   n 1: precipitation of ice pellets when there are strong rising
      air currents
   2: many objects thrown forcefully through the air; "a hail of
     pebbles"; "a hail of bullets"
   3: enthusiastic greeting
   v 1: praise vociferously; "The critics hailed the young pianist
      as a new Rubinstein" [syn: {acclaim}, {hail}, {herald}]
   2: be a native of; "She hails from Kalamazoo" [syn: {hail},
     {come}]
   3: call for; "hail a cab"
   4: greet enthusiastically or joyfully [syn: {hail}, {herald}]
   5: precipitate as small ice particles; "It hailed for an hour"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top