ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

habitable

HH AE1 B AH0 T AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -habitable-, *habitable*
English-Thai: Longdo Dictionary
uninhabitable(adj) ซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
habitable(adj) ซึ่งอาศัยอยู่ได้, Syn. inhabitable, livable, Ant. uninhabitable, unlivable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
habitable(แฮบ'บิทะเบิล) adj. ซึ่งอาศัยอยู่ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
habitable(adj) พออยู่ได้,พออาศัยได้,ซึ่งพำนักได้
inhabitable(adj) อยู่ได้,อาศัยอยู่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าอยู่[nāyū] (v) EN: be livable ; be habitable ; be cozy
อยู่ไม่ได้[yū mai dāi] (adj) FR: inhabitable

CMU English Pronouncing Dictionary
HABITABLE HH AE1 B AH0 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
habitable (j) hˈæbɪtəbl (h a1 b i t @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
可住地[かじゅうち, kajuuchi] (n) habitable area; inhabitable land [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  habitable
      adj 1: fit for habitation; "the habitable world" [syn:
             {habitable}, {inhabitable}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top