ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gymnastics

JH IH0 M N AE1 S T IH0 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gymnastics-, *gymnastics*, gymnastic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gymnastics(n) การฝึกกายกรรม, See also: การบริหารร่างกาย, Syn. exercises

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gymnastics(จิมแนส'ทิคซฺ) n. กายบริหาร,พลศึกษา,

English-Thai: Nontri Dictionary
gymnastics(n) พลศึกษา,กายกรรม,วิชายิมนาสติก,การบริหารร่างกาย,วิชายืดหยุ่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gymnasticsยิมนาสติกส์ [TU Subject Heading]
Gymnasticsกายกรรม [การแพทย์]
Gymnastics for womenยิมนาสติกส์สำหรับสตรี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gymnasticsHe is good at gymnastics.
gymnasticsI was bored with radio gymnastics to begin with, but now I rather like it.
gymnasticsThat school is equipped with the latest gymnastics apparatus.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กายกรรม(n) gymnastics, See also: acrobatics, Example: เพราะเล่นกายกรรมทุกวันเขาจึงหลังอ่อน, Thai Definition: การแสดงความแข็งแรงและยืดหยุ่นของร่างกายโดยการเล่นห้อยโหนโยนตัวเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายกรรม[kāiyakam] (n) EN: acrobatics ; gymnastics ; callisthenics = calistrhenics (Am.)  FR: acrobatie [f] ; exercice d'assouplissement [m]
การบริหารกาย[kān børihān kāi] (n, exp) EN: exercise ; activity ; calisthenics ; gymnastics
ยิมนาสติก[yimnāstik = yimnāttik] (n) EN: gymnastics  FR: gymnastique [f] ; gym (inf.) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GYMNASTICS JH IH0 M N AE1 S T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gymnastics (n) ʤˈɪmnˈæstɪks (jh i1 m n a1 s t i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Turnübung {f}gymnastics exercise [Add to Longdo]
Turnverein {m}gymnastics club [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジムナスチックス[jimunasuchikkusu] (n) gymnastics [Add to Longdo]
ジムナスティックス[jimunasuteikkusu] (n) gymnastics [Add to Longdo]
器械運動[きかいうんどう, kikaiundou] (n) apparatus gymnastics; gymnastics (esp. at school); exercise using gymnastics equipment [Add to Longdo]
器械体操;機械体操(iK)[きかいたいそう, kikaitaisou] (n) apparatus gymnastics; artistic gymnastics [Add to Longdo]
逆上がり[さかあがり, sakaagari] (n) (gymnastics) pulling oneself upward with a forward, circling movement; back hip circle [Add to Longdo]
後転跳び[こうてんとび, koutentobi] (n) (See バク転) back handspring (gymnastics) [Add to Longdo]
新体操[しんたいそう, shintaisou] (n) rhythmic sports gymnastics [Add to Longdo]
前転跳び[ぜんてんとび, zententobi] (n) forward handspring (gymnastics) [Add to Longdo]
組体操;組み体操[くみたいそう, kumitaisou] (n) coordinated group gymnastics (in which teams form pyramids or other shapes) [Add to Longdo]
足掛け上がり[あしかけあがり, ashikakeagari] (n) knee-swing (gymnastics); legging-up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gymnastics
   n 1: a sport that involves exercises intended to display
      strength and balance and agility [syn: {gymnastics},
      {gymnastic exercise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top