ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guy

G AY1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guy-, *guy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guy(n) คนนั้น, See also: พ่อหนุ่ม, คนนี้, หมอนั่น, เจ้านั่น, Syn. boy, person, man
guy(n) เชือกรัด, See also: สายรัด, Syn. guy rope
guy(vt) เยาะเย้ย, See also: หัวเราะเยาะ, ล้อเลียน, Syn. mock
guy(sl) คน (ปกติใช้เรียกผู้ชาย)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guy(ไก) n. เจ้าหมอนี่หมอโน่น,คนนั้นคนนี้,คนที่แต่งตัวประหลาด. vt. หัวเราะเยาะ
fall guyn. ผู้ที่ถูกหลอกลวงได้ง่าย,แพะรับบาป
wise guyบุคคลที่อวดฉลาด,คนทะนงตัวและอวดฉลาด, Syn. smart alec

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
guyotเขายอดราบใต้สมุทร, กีโย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guyon's Canalทางผ่านในข้อมือระหว่างกระดูกข้อมือ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
guyAfter a couple of drinks, the guy was feeling no pain.
guyAs a matter of fact, I think he's a nice guy.
guyBut maybe guys don't like them.
guyC'mon guys, this is a party so let your hair down and relax a little.
guyCut that out. You're just rubbing salt in the poor guy's wounds.
guyDo you think he is the guy that broke the window?
guyFor a guy who was chosen by his father as the only son to be taught the secrets of this (martial) art he doesn't have much of a kick.
guyFor a healthy cheerful guy like that to get sick is like the devil getting sunstroke. Everyone is talking about it.
guyGuys, I'll do my utmost to back you up. We'll make this event a success no matter what!
guyGuys that handsome are few and far between.
guyGuys, what are you talking about? Are you gonna steal my date!?
guyHe is a pretty great guy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้[ai] (x) EN: fellow ; guy ; you  FR: camarade [m]
ไอ้แก่[ai kaē] (n, exp) EN: old guy
เฟรนช์เกียนา[Frēn Kīenā] (n, prop) EN: French Guiana   FR: Guyane française [f] ; Guyane [f]
เหี้ย[hīa] (n) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character  FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
กวนอู[Kūan Ū] (n, prop) EN: Guyan Yu ; Kuan Yu
ผู้น้อย[phūnøi] (n, exp) EN: person of small importance ; little guy
ตา[tā] (n) EN: guy ; bloke ; fellow ; chap
ยอดชาย[yøt chāi] (n, exp) EN: best of men ; great guy ; perfect man  FR: homme brave [m] ; homme au grand coeur [m] ; homme parfait [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GUY G AY1
GUYS G AY1 Z
GUYER G AY1 ER0
GUYS' G AY1 Z
GUY'S G AY1 Z
GUYNN G AY1 N
GUYON G AY1 AH0 N
GUYOT G AY1 AH0 T
GUYANA G AY2 AA1 N AH0
GUYMON G AY1 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Guy (n) gˈaɪ (g ai1)
guy (v) gˈaɪ (g ai1)
guys (v) gˈaɪz (g ai1 z)
Guy's (n) gˈaɪz (g ai1 z)
guyed (v) gˈaɪd (g ai1 d)
Guyana (n) gˈaɪˈænə (g ai1 a1 n @)
guying (v) gˈaɪɪŋ (g ai1 i ng)
Guyanese (n) gˌaɪənˈiːz (g ai2 @ n ii1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谷雨[Gǔ yǔ, ㄍㄨˇ ㄩˇ, / ] Guyu or Grain Rain, 6th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 20th April-4th May, #57,675 [Add to Longdo]
圭亚那[Guī yà nà, ㄍㄨㄟ ㄧㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] Guyana, #64,126 [Add to Longdo]
固原[Gù yuán, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ, ] Guyuan city and prefecture in Ningxia, #68,317 [Add to Longdo]
固原市[Gù yuán shì, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ ㄕˋ, ] Guyuan city in Ningxia, #71,562 [Add to Longdo]
固原地区[Gù yuán dì qū, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Guyuan prefecture in Ningxia, #179,668 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kerl {m} | Kerle {pl} | ein lieber Kerlguy | guys | a nice guy [Add to Longdo]
Spanndraht {m}; Abspanndraht {m}guy wire [Add to Longdo]
Guyana-Falterfisch {m} (Chaetodon guyanesis) [zool.]Guyana butterfly [Add to Longdo]
Guyana [geogr.]Guyana (gy) [Add to Longdo]
guyanisch {adj}Guyanese [Add to Longdo]
Guyaner {m}; Guyanerin {f}Guyanese [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イケ面[イケめん;イケメン, ike men ; ikemen] (n) (poss. from イケてるメン) (See フツメン) cool guy; good-looking, energetic man; hunk [Add to Longdo]
ウラシマチョウチョウウオ[urashimachouchouuo] (n) guyot butterflyfish (Prognathodes guyotensis) [Add to Longdo]
ガイ[gai] (n) guy; (P) [Add to Longdo]
ガイアナ[gaiana] (n,adj-no) Guyana [Add to Longdo]
ガイアナバタフライフィッシュ;フレンチバタフライフィッシュ;タスキチョウチョウウオ;ギアナバタフライ[gaianabatafuraifisshu ; furenchibatafuraifisshu ; tasukichouchouuo ; gianabatafurai] (n) French butterflyfish (Prognathodes guyanensis, was Chaetodon guyanensis); Guyana butterflyfish [Add to Longdo]
ガイアナ協同共和国[ガイアナきょうどうきょうわこく, gaiana kyoudoukyouwakoku] (n) Co-operative Republic of Guyana [Add to Longdo]
ギュヨー[gyuyo-] (n) guyot [Add to Longdo]
ギヨー[giyo-] (n) guyot [Add to Longdo]
グーラッシュ;グヤーシュ[gu-rasshu ; guya-shu] (n) goulash [Add to Longdo]
グラフィックスプロセシングユニット[gurafikkusupuroseshinguyunitto] (n) {comp} graphics processing unit; GPU [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guy
   n 1: an informal term for a youth or man; "a nice guy"; "the
      guy's only doing it for some doll" [syn: {guy}, {cat},
      {hombre}, {bozo}]
   2: an effigy of Guy Fawkes that is burned on a bonfire on Guy
     Fawkes Day
   3: a cable, wire, or rope that is used to brace something
     (especially a tent) [syn: {guy}, {guy cable}, {guy wire},
     {guy rope}]
   v 1: subject to laughter or ridicule; "The satirists ridiculed
      the plans for a new opera house"; "The students poked fun
      at the inexperienced teacher"; "His former students roasted
      the professor at his 60th birthday" [syn: {ridicule},
      {roast}, {guy}, {blackguard}, {laugh at}, {jest at}, {rib},
      {make fun}, {poke fun}]
   2: steady or support with a guy wire or cable; "The Italians
     guyed the Tower of Pisa to prevent it from collapsing"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top