ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gutter

G AH1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gutter-, *gutter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gutter(n) รางน้ำ, See also: ท่อ, ขอบระหว่างหน้าหนังสือ, Syn. drain, ditch, trench, Ant. hill
gutter(vi) ไหลเป็นราง, See also: เป็นร่อง, Syn. gully
gutter(vt) ทำเป็นร่อง, See also: ทำให้เป็นราง, Syn. gully
guttersnipe(n) คนชั้นต่ำสุดของสังคม, See also: เด็กสลัม
gutter ditch(n) คู, Syn. ditch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guttern. รางน้ำ,ท่อ,ร่อง,ราง,ขอบระหว่างหน้าหนังสือที่ติดกัน,เขตสลัม vi. ไหลเป็นสาย,เป็นร่อง,เป็นราง. vt. ทำเป็นร่อง,ทำเป็นราง, Syn. trough, channel
guttersnipe(กัท'เทอะสไนพฺ) n. คนชั้นต่ำสุดของสังคม

English-Thai: Nontri Dictionary
gutter(n) รางน้ำฝน,ท้องร่อง,ท่อ,ร่องน้ำ
gutter(vi) ไหลเป็นทาง,ขุดเป็นร่อง,ไหลเป็นสาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gutterings of a Candleลักษณะคล้ายเทียนหยด [การแพทย์]
Gutterings of Candleรอยเทียนหยดข้างเทียนไข [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู(n) ditch, See also: gutter, trench, moat, irrigation canal, Syn. ท้องร่อง, Example: น้ำในคูเหม็นและเต็มไปด้วยเศษขยะ, Count Unit: คู, Thai Definition: ร่องน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องกีดขวาง ป้องกัน หรือเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เป็นต้น
ท้องร่อง(n) gutter, See also: ditch, Syn. ร่องน้ำ, คูน้ำ, คลอง, คู, Example: เขาลอกท้องร่องเพื่อใช้เลนเป็นปุ๋ย, Count Unit: ร่อง, Thai Definition: ทางน้ำที่ขุดลงไปเป็นลำรางเพื่อขังน้ำไว้รดต้นไม้
ราง(n) gutter, See also: waterspout, rainspout, downspout, water trough, spout, Syn. รางน้ำ, Example: เขาสูบน้ำจากแม่น้ำชี ใส่ลงไปในรางปูนซีเมนต์ ให้น้ำไหลไปในไร่นา, Count Unit: ราง, Thai Definition: เครื่องสำหรับรองน้ำฝนที่ชายคา
รางน้ำ(n) gutter, See also: waterspout, rainspout, downspout, water trough, spout, Example: เรือนไทยดั้งเดิมเป็นเรือนไทยยกใต้ถุนสูง หลังคาทรงจั่ว นิยมทำหลังคาแฝดติดกัน และมีรางน้ำตรงกลางข้างบนสุดของหลังคา, Count Unit: ราง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู[khū] (n) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal  FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
คูเมือง[khūmeūang] (n) EN: moat ; ditch ; small canal ; trench ; gutter
ราง[rāng] (n) EN: gutter ; waterspout ; rainspout ; downspout ; water trough ; spout  FR: gouttière [f]
รางน้ำ[rāngnām] (n) EN: gutter  FR: gouttière [f] ; rigole [f]
ท่อ[thø] (n) EN: pipe ; conduit ; tube ; gutter ; drain ; hose  FR: tuyau [m] ; tube [m] ; conduite [f] ; conduit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GUTTER G AH1 T ER0
GUTTERS G AH1 T ER0 Z
GUTTERED G AH1 T ER0 D
GUTTERING G AH1 T ER0 IH0 NG
GUTTERMAN G AH1 T ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gutter (v) gˈʌtər (g uh1 t @ r)
gutters (v) gˈʌtəz (g uh1 t @ z)
guttered (v) gˈʌtəd (g uh1 t @ d)
guttering (v) gˈʌtərɪŋ (g uh1 t @ r i ng)
guttersnipe (n) gˈʌtəsnaɪp (g uh1 t @ s n ai p)
guttersnipes (n) gˈʌtəsnaɪps (g uh1 t @ s n ai p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排水沟[pái shuǐ gōu, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄡ, / ] gutter, #41,807 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gosse {f} | Gossen {pl}gutter | gutters [Add to Longdo]
Skandalpresse {f}gutter press [Add to Longdo]
Straßenjunge {f}gutter snipe [Add to Longdo]
Ringnutsteg {m}gutter tip [Add to Longdo]
Verschlussringnut {f}gutter groove; lockring gutter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
U字溝[ユーじこう, yu-jikou] (n) U-shaped gutter [Add to Longdo]
ガター;ガタ[gata-; gata] (n) (sometimes ガーター) gutter [Add to Longdo]
雨樋;雨どい[あまどい, amadoi] (n) drainspout; rain gutter [Add to Longdo]
下水[したみず, shitamizu] (n) (1) drainage; ditch; gutter; sewerage; (2) sewage; black water; (P) [Add to Longdo]
軒樋[のきどい, nokidoi] (n) rain gutter; roof gutter; eaves gutter [Add to Longdo]
[みぞ(P);どぶ, mizo (P); dobu] (n) ditch; drain; gutter; groove; trench; (P) [Add to Longdo]
鎖樋[くさりとい, kusaritoi] (n) chain of ornamental cups hanging from a gutter [Add to Longdo]
信用がガタ落ちだ[しんようがガタおちだ, shinyouga gata ochida] (n) a sudden fall in public estimation (e.g. into the gutter) [Add to Longdo]
赤新聞[あかしんぶん, akashinbun] (n) scandal sheet; gutter press [Add to Longdo]
側溝[そっこう, sokkou] (n) gutter; ditch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gutter
   n 1: a channel along the eaves or on the roof; collects and
      carries away rainwater [syn: {gutter}, {trough}]
   2: misfortune resulting in lost effort or money; "his career was
     in the gutter"; "all that work went down the sewer";
     "pensions are in the toilet" [syn: {gutter}, {sewer},
     {toilet}]
   3: a worker who guts things (fish or buildings or cars etc.)
   4: a tool for gutting fish
   v 1: burn unsteadily, feebly, or low; flicker; "The cooling lava
      continued to gutter toward lower ground"
   2: flow in small streams; "Tears guttered down her face"
   3: wear or cut gutters into; "The heavy rain guttered the soil"
   4: provide with gutters; "gutter the buildings"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top