ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guru

G UW1 R UW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guru-, *guru*
Possible hiragana form: ぐる
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guru(n) ครู, See also: ปราชญ์, ผู้รู้, ผู้นำ, Syn. mentor, teacher, leader, Ant. idiot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guru(กู'รู) n. ผู้นำที่ฉลาด,ผู้นำทางศาสนาที่ฉลาด,พระอาจารย์ส่วนตัว., See also: guruship n.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
guruผู้เีชี่ยวชาญ [คอมพิวเตอร์]
Guru worship (Rite)พิธีไหว้ครู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
guruI have an appointment to visit a guru in India.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุรุ[khuru] (n) EN: teacher ; instructor ; tutor ; guru
กูรู[kūrū] (n) EN: guru  FR: gourou : guru [m] ; maître à penser [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GURU G UW1 R UW2
GURUS G UW1 R UW2 Z
GURU'S G UW1 R UW2 Z
GURULE G ER0 UW1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guru (n) gˈuruː (g u1 r uu)
gurus (n) gˈuruːz (g u1 r uu z)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
グループ[ぐるーぷ, guru-pu] TH: กลุ่ม  EN: group

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Guru {m}guru [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
ぐる[guru] (n) accomplice; cohort [Add to Longdo]
ぐるぐる[guruguru] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) turning round and round; going around in circles; (2) wrapped around; (P) [Add to Longdo]
ぐるっと(P);ぐるりと[gurutto (P); gururito] (adv) (on-mim) turning in a circle; going around; turning about; surrounding; encircling; (P) [Add to Longdo]
ぐるみ[gurumi] (suf) (together) with; -wide; including [Add to Longdo]
ぐるり[gururi] (n) (also written 周) surroundings; circumference; (P) [Add to Longdo]
とち狂う[とちぐるう;とちくるう, tochiguruu ; tochikuruu] (v5u,vi) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
どち狂う[どちぐるう, dochiguruu] (v5u,vi) (See とち狂う) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
はぐる[haguru] (v5r,vt) to roll up (e.g. sleeves); to turn over [Add to Longdo]
アービトレーショングループ[a-bitore-shonguru-pu] (n) {comp} arbitration group [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタレストグループ[いんたれすとぐるーぷ, intaresutoguru-pu] interest group [Add to Longdo]
グループ[ぐるーぷ, guru-pu] group [Add to Longdo]
グループID[ぐるーぷ ID, guru-pu ID] group ID [Add to Longdo]
グループアドレス[ぐるーぷあどれす, guru-puadoresu] group address [Add to Longdo]
グループウィンドウ[ぐるーぷういんどう, guru-puuindou] group box, group window [Add to Longdo]
グループウェア[ぐるーぷうえあ, guru-puuea] groupware [Add to Longdo]
グループボックス[ぐるーぷぼっくす, guru-pubokkusu] group box, group window [Add to Longdo]
グループ化[グループか, guru-pu ka] grouping [Add to Longdo]
グループ絶縁[グループぜつえん, guru-pu zetsuen] grouping isolation [Add to Longdo]
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guru
   n 1: a Hindu or Buddhist religious leader and spiritual teacher
   2: each of the first ten leaders of the Sikh religion
   3: a recognized leader in some field or of some movement; "a
     guru of genomics"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top