ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guise

G AY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guise-, *guise*
Possible hiragana form: ぐいせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guise(n) ลักษณะภายนอก, See also: ลักษณะท่าทาง, Syn. pretense, semblance
guise(vt) แต่งตัว, Syn. dress
guise(vi) ปลอมตัว, Syn. disguise, conceal, hide
guise(vt) ปลอมตัว, Syn. disguise, conceal, hide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guise(ไกซฺ) n. ลักษณะภายนอก,แบบเสื้อ,ลักษณะท่าทาง
disguise(ดิสไกซ') vt. ปลอมตัว,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,ปิดบัง,แกล้งทำ,แสร้ง. n. สิ่งที่ปลอมแปลง,เครื่องแต่งกายที่ปลอมแปลง,การแกล้งทำ, การซ่อนเร้น., See also: disguiser n. ดูdisguise disguisement n. ดูdisguise, Syn. mask, change, camouf
undisguised(อัน'ดิสไกซดฺ) adj. ไม่ได้ปลอมแปลง,ไม่ได้ซ่อนเร้น,ไม่ได้อำพราง,ปิดบัง

English-Thai: Nontri Dictionary
guise(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องบังหน้า,หน้ากาก,การปรากฏ,ลักษณะภายนอก
disguise(n) การปลอมแปลง,การปลอมตัว,การอำพราง,การปิดบัง,การเสแสร้ง
disguise(vt) ปลอมแปลง,ปลอมตัว,ปิดบัง,อำพราง,เสแสร้ง
undisguised(adj) ไม่ได้ปกปิด,ไม่ปิดบัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
แฝง[faēng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise  FR: cacher ; dissimuler
แฝงตัว[faēng tūa] (v) EN: disguise
หินลับมีด[hin lap mīt] (n, exp) EN: hone ; whetstone ; grinding stone  FR: pierre à aiguiser [f]
จำแลง[jamlaēng] (v) EN: transform ; convert ; disguise ; modify ; adapt  FR: se transformer en ; modifier ; adapter
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (adj) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised  FR: clair et net ; franc ; évident
การลับ[kān lap] (n) FR: aiguisage m] ; aiguisement [m]
คม[khom] (adj) EN: sharp ; razor-sharp  FR: coupant ; tranchant ; affilé ; aiguisé ; perçant ; aigu ; vif
หลาว[lāo] (v) EN: sharpen  FR: tailler ; aiguiser
ลับ[lap] (v) EN: sharpen ; hone ; whet ; grind  FR: aiguiser ; affûter ; affiler

CMU English Pronouncing Dictionary
GUISE G AY1 Z
GUISES G AY1 Z AH0 Z
GUISES G AY1 Z IH0 Z
GUISEWITE G AY1 S W AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guise (n) gˈaɪz (g ai1 z)
guises (n) gˈaɪzɪz (g ai1 z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erscheinung {f} | Erscheinungen {pl}guise | guises [Add to Longdo]
Gestalt {f} | Gestalten {pl}guise | guises [Add to Longdo]
Vorwand {m} | unter dem Vorwand, etw. zu tunguise | under the guise of doing sth.; in the guise of doing sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファッションヘルス[fasshonherusu] (n) (See ヘルス) prostitution (in the guise of a massage service) (wasei [Add to Longdo]
化けの皮;化の皮(io)[ばけのかわ, bakenokawa] (n) masking one's true character; disguise; sheep's clothing [Add to Longdo]
化ける[ばける, bakeru] (v1,vi) (1) to appear in disguise; to take the form of; (2) to change for the worse; to corrupt; (P) [Add to Longdo]
仮装[かそう, kasou] (n,vs,adj-no) (1) costume; fancy dress; masquerade; disguise; (2) converted (cruiser); (P) [Add to Longdo]
仮面[かめん, kamen] (n) (1) mask; (2) disguise; (P) [Add to Longdo]
丸出し[まるだし, marudashi] (n) bare; exposed; undisguised; broad (provincial accent) [Add to Longdo]
偽装(P);擬装(P)[ぎそう, gisou] (n,vs,adj-no) disguise; camouflage; masquerade; (P) [Add to Longdo]
偽装工作[ぎそうこうさく, gisoukousaku] (n,vs) diversionary tactics (maneuvering); disguise; hide by camouflage [Add to Longdo]
偽装難民[ぎそうなんみん, gisounanmin] (n) fake (phony) refugee; illegal migrant disguised as a refugee [Add to Longdo]
姿[すがた, sugata] (n) (1) figure; form; shape; (2) appearance; dress; guise; (3) state; condition; picture; image; (4) (See 和歌) form (of a waka); (n-suf) (5) dressed in ...; wearing ...; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guise
   n 1: an artful or simulated semblance; "under the guise of
      friendship he betrayed them" [syn: {guise}, {pretense},
      {pretence}, {pretext}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top