ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guardian

G AA1 R D IY0 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guardian-, *guardian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guardian(n) ผู้ปกครอง, Syn. adoptive parent, babysitter
guardian(n) ผู้คุ้มครอง, See also: ผู้พิทักษ์, ผู้คุ้มกัน, Syn. guard, protector
guardian(adj) ซึ่งคุ้มครอง, See also: ซึ่งพิทักษ์, ซึ่งป้องกัน
guardianship(n) ความคุ้มครอง, Syn. care, conservation, protection
guardian angel(n) เทพที่คุ้มครองเมื่อยามตกอยู่ในอันตราย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guardian(การ์'เดียน) n.,adj. (ซึ่งเป็น) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์., Syn. protector, custodian
guardianship(การ์'เดียนชิพ) n. การคุ้มครอง,การพิทักษ์,การเป็นผู้ปกครอง, Syn. care

English-Thai: Nontri Dictionary
guardian(n) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์
guardianship(n) การปกครอง,การคุ้มครอง,การป้องกัน,การคุ้มกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
guardianผู้ปกครอง (ผู้เยาว์), ผู้อนุบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guardian ad litemผู้ปกครองที่ศาลตั้งเฉพาะคดี, ผู้อนุบาลที่ศาลตั้งเฉพาะคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guardianshipความอนุบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guardian angelsเทวดาผู้คุ้มครอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
guardianI regard myself as your guardian.
guardianJohn acts like Helen's guardian.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ปกครอง(n) parent, See also: guardian, Syn. ผู้ดูแล, ผู้คุ้มครอง, Example: ครูใหญ่เรียกประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันนี้ของทุกปี, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ผู้ดูแลคุ้มครองผู้เยาว์
พระภูมิ(n) guardian spirit, Syn. เจ้าที่, เจ้าที่เจ้าทาง, พระภูมิเจ้าที่, Example: เมื่อปลูกเรือนใหม่ต้องปลูกศาลพระภูมิไว้ด้วย เพื่อให้พระภูมิซึ่งเป็นเจ้าที่ได้อยู่อาศัยและปกป้องรักษาผู้อาศัยให้อยู่ร่มเย็น, Thai Definition: เทพารักษ์ประจำพื้นที่ในบริเวณบ้าน
อารักษ์(n) guardian deity, See also: guardian spirit, Syn. เทวดาอารักษ์, Example: วรรณคดีโบราณเป็นภาพสะท้อนความเชื่อ การเคารพศรัทธาในสิ่งเหนือธรรมชาติ เทพยดาอารักษ์ และพระภูมิเจ้าที่, Thai Definition: เทวดาผู้พิทักษ์รักษา
เจ้าที่(n) guardian spirit, See also: local god of the land, village god, Syn. เจ้าที่เจ้าทาง, พระภูมิ, Example: เมื่อปลูกเรือนใหม่ก็ต้องปลูกศาลพระภูมิไว้ด้วย เพื่อให้พระภูมิซึ่งเป็นเจ้าที่จะได้อยู่อาศัย, Thai Definition: เทวดารักษาพื้นที่
เจ้าป่า(n) guardian spirit of the forest, See also: spirit, genii of the forest, angel, Syn. เทวดา, เจ้าป่าเจ้าเขา, Example: ทุกครั้งที่นายพรานจะออกล่าสัตว์ เขาจะจุดธูปบอกเจ้าป่าให้ช่วยเหลือ, Thai Definition: เทพารักษ์ประจำป่า
เจ้าพ่อ(n) guardian spirit, Example: ทุกครั้งที่เขาผ่านเส้นทางสายนี้ก็จะกราบไหว้เพื่อขอให้เจ้าพ่อคุ้มครอง, Thai Definition: เทพารักษ์ผู้คุ้มเกรงถิ่นนั้นๆ
ร่มเกศ(n) protector, See also: guardian, Syn. ร่มเกล้า, Thai Definition: ผู้ป้องกันความเดือดร้อน
ร่มเกล้า(n) protector, See also: guardian, ruler, Syn. ร่มเกศ, Thai Definition: ผู้ป้องกันความเดือดร้อน
ร่มโพธิ์ร่มไทร(n) protector, See also: guardian, Syn. ร่มเกล้า, ร่มเกศ, Thai Definition: ผู้ที่ป้องกันความเดือดร้อน
รังควาน(n) guardian spirit of wild elephant, Thai Definition: ผีที่ประจำช้างป่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นผู้ปกครอง[khwām pen phūpokkhrøng] (n, exp) EN: guardianship
ขวัญ[khwan] (n, exp) EN: guardian spirit ; tutelary spirit  FR: esprit tutélaire [m] ; génie protecteur [m]
ผีบ้าน[phī bān] (n, exp) EN: spirit of the house ; guardian spirit of the house  FR: esprit du logis [m] ; esprit du foyer [m]
ผีเรือน[phī reūoen] (n) EN: guardian spirit of the house ; household spirit ; household god  FR: esprit gardien du logis [m]
พระภูมิ[phraphūm] (n) EN: guardian spirit inhabiting a homestead  FR: esprit du lieu [m]
ผู้อนุบาล[phū-anubān] (n) EN: curator ; legal guardian ; guardian
ผู้อารักขา[phū-ārakkhā] (n) EN: guardian ; protector ; bodyguard  FR: gardien [m]
ผู้คุม[phūkhum] (n) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard ; guardian ; custodian ; caretaker ; warden  FR: gardien de prison [m] ; surveilant de prison [m] ; gêolier [m] (vx – litt.) ; maton [m] (arg.)
ผู้พิทักษ์[phūphithak] (n) EN: defender ; guard ; protector ; guardian ; curator ; trustee ; receiver  FR: gardien [m]
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์[phūphithaksantirāt] (n) EN: police ; police force ; guardian ; policeman ; cop ; guardian of peace ; protector of the people  FR: gardien de la paix [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GUARDIAN G AA1 R D IY0 AH0 N
GUARDIANS G AA1 R D IY0 AH0 N Z
GUARDIAN'S G AA1 R D IY0 AH0 N Z
GUARDIANSHIP G AA1 R D IY0 AH0 N SH IH0 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guardian (n) gˈaːdɪəʳn (g aa1 d i@ n)
guardians (n) gˈaːdɪəʳnz (g aa1 d i@ n z)
guardianship (n) gˈaːdɪəʳnʃɪp (g aa1 d i@ n sh i p)
guardianships (n) gˈaːdɪəʳnʃɪps (g aa1 d i@ n sh i p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卫士[wèi shì, ㄨㄟˋ ㄕˋ, / ] guardian; defender, #15,630 [Add to Longdo]
监护人[jiān hù rén, ㄐㄧㄢ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] guardian, #22,640 [Add to Longdo]
保护人[bǎo hù rén, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] guardian; carer; patron, #65,015 [Add to Longdo]
卫报[wèi bào, ㄨㄟˋ ㄅㄠˋ, / ] Guardian (newspaper) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schutzengel {m}guardian angel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガーディアン[ga-deian] (n) guardian; (P) [Add to Longdo]
監視者[かんししゃ, kanshisha] (n) guardian [Add to Longdo]
金剛力士[こんごうりきし, kongourikishi] (n) the guardian gods (at a temple gate) [Add to Longdo]
金毘羅;金比羅[こんぴら, konpira] (n) guardian deity of seafaring; Kumbhira [Add to Longdo]
見立てる;見たてる[みたてる, mitateru] (v1,vt) (1) to select; to choose; (2) to diagnose (an illness); to judge; (3) to liken to something else; to regard as something else (e.g. to use another person as a mirror); (4) to see someone off; (5) to look after; to be (someone's) guardian; (6) to underrate; to look down on; to underestimate (someone) [Add to Longdo]
後見[こうけん, kouken] (n,vs) (1) guardianship; guardian; (2) (theatrical) assistant; prompter; (P) [Add to Longdo]
後見人[こうけんにん, koukennin] (n) guardian [Add to Longdo]
高麗(P);狛[こうらい(高麗)(P);こま, kourai ( kourai )(P); koma] (n) (1) (こうらい only) (abbr) Goryeo (dynasty of Korea; 918-1392 CE); (n,n-pref) (2) Korea (esp. the Goguryeo kingdom or the Goryeo dynasty); (n) (3) (狛 only) (See 狛犬) (stone) guardian lion-dogs at Shinto shrine; (P) [Add to Longdo]
狛犬[こまいぬ, komainu] (n) (stone) guardian lion-dogs at Shinto shrine [Add to Longdo]
三十番神[さんじゅうばんじん, sanjuubanjin] (n) the thirty guardian deities (a different one for each day) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  guardian
      n 1: a person who cares for persons or property [syn:
           {defender}, {guardian}, {protector}, {shielder}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top