ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guarded

G AA1 R D AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guarded-, *guarded*, guard, guarde
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guarded(adj) ระมัดระวัง, See also: เตรียมพร้อม, รอบคอบ, Syn. cautious, careful, Ant. candid, careless
guardedly(adv) อย่างระมัดระวัง, See also: อย่างเตรียมพร้อม, ด้วยความรอบคอบ, Syn. carefully, attentively, cautiously, Ant. carelessly
guardedness(n) การคุ้มครอง, See also: ความระแวดระวัง, ความระมัดระวัง, Syn. protection, Ant. candour

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guardedผิดปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
guardedA lot of policemen guarded the hall.
guardedHe was guarded in his remarks.
guardedRanks of police guarded the entrance.
guardedThe dog guarded the house against stranger.
guardedThe palace was heavily guarded.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวงแหน[hūanghaēn] (adj) EN: jealously guarded
สงวนท่าที[sa-ngūan thāthī] (adj) EN: noncommittal ; guarded ; reserved

CMU English Pronouncing Dictionary
GUARDED G AA1 R D AH0 D
GUARDED G AA1 R D IH0 D
GUARDEDLY G AA1 R D IH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guarded (v) gˈaːdɪd (g aa1 d i d)
guardedly (a) gˈaːdɪdliː (g aa1 d i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
门禁[mén jìn, ㄇㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] guarded entrance, #44,645 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
衛士[えじ;えいし, eji ; eishi] (n) (1) soldiers of the ritsuryo system that guarded gates of the imperial palace, the court, etc.; (2) term used in error to refer to young men that were made to do forced labour in the ritsuryo system; (3) guards originally stationed at the grand shrine at Ise and shrine at Atsuta, Nagoya to protect the officials there [Add to Longdo]
衛所[えいしょ, eisho] (n) place guarded by soldiers; torpedo room [Add to Longdo]
開けっ広げ;明けっ広げ[あけっぴろげ, akeppiroge] (adj-na) unguarded; frank; open [Add to Longdo]
開け広げ;明け広げ[あけひろげ, akehiroge] (adj-na,n) (obsc) (See 開けっ広げ) unguarded; frank; open [Add to Longdo]
虚をつく;虚を衝く[きょをつく, kyowotsuku] (exp,v5k) to attack the enemy in his unguarded moment [Add to Longdo]
極秘事項[ごくひじこう, gokuhijikou] (n) closely-guarded secret; top secret [Add to Longdo]
隙を窺う[すきをうかがう, sukiwoukagau] (exp,v5u) to watch for an unguarded moment [Add to Longdo]
仁王門;二王門[におうもん, nioumon] (n) Deva gate; temple gate guarded by fierce Deva Kings; temple gate of the Nio [Add to Longdo]
中小姓;中小性[ちゅうごしょう, chuugoshou] (n) low class samurai, who guarded the shogun on outings (Edo period) [Add to Longdo]
防護領域[ぼうごりょういき, bougoryouiki] (n) {comp} guarded area [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
防護領域[ぼうごりょういき, bougoryouiki] guarded area [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  guarded
      adj 1: prudent; "guarded optimism" [syn: {guarded},
             {restrained}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top