ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grumble

G R AH1 M B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grumble-, *grumble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grumble(vi) บ่น, See also: ชอบบ่น, บ่นพึมพำ, คร่ำครวญ, Syn. fuss, murmur, whine
grumble(vi) คำราม, Syn. snarl, gnarl
grumble(n) การบ่น, See also: การแสดงความไม่พอใจ, Syn. complaint
grumbler(n) คนขี้บ่น
grumble at(phrv) บ่นในเรื่อง (มักไม่มีเหตุผล), See also: บ่นไม่พอใจเรื่อง, Syn. complain about
grumble over(phrv) บ่นในเรื่อง (มักไม่มีเหตุผล), See also: บ่นไม่พอใจเรื่อง, Syn. grumble about
grumble about(phrv) บ่นในเรื่อง (มักไม่มีเหตุผล), See also: บ่นไม่พอใจเรื่อง, Syn. grumble over
grumble and grunt(sl) ช่วยตัวเอง, See also: สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grumble(กรัม'เบิล) vi.,vt.,n. (การ) บ่น,คำราม,ครวญ., See also: grumbler n. grumblingly adv. grumbly adv., Syn. repine, complain, whine

English-Thai: Nontri Dictionary
grumble(n) การพร่ำบ่น,การบ่น,การโอดครวญ
grumble(vi) พร่ำบ่น,บ่น,ครวญ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grumbleHe grumbled about the way they treated him.
grumbleI'm saying that if the real thing comes to her, Sekka won't have anything to grumble about.
grumbleI'm tired of your everlasting grumbles.
grumbleMy boss grumbled at me about my work.
grumbleShe began to grumble and then to weep.
grumbleThis action makes me grumble.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครวญคร่ำ(v) cry over, See also: grumble, lament, bewail, deplore, complain, bemoan, moan, groan, pour out one's grievance, Syn. ครวญ, บ่น, โอดครวญ, คร่ำครวญ, ร้องร่ำรำพัน, รำพัน, รำพึงรำพัน, ครวญคร่ำรำพัน, Example: เขาครวญคร่ำถึงทรัพย์สมบัติที่สูญไป, Thai Definition: ก่นแต่พร่ำรำพัน
พูดงึมงำ(v) murmur, See also: grumble, mutter, Syn. พูดพึมพำ, Example: พ่อเลี้ยงพูดงึมงำคล้ายปลอบเจ้าพลายอยู่ในเพิงข้างบ้าน, Thai Definition: พูดเสียงเบาหรืออยู่ไกลทำให้ได้ยินไม่ถนัด
พร่ำบ่น(v) grumble, See also: complain, gripe, grouch, bleat, carp, whine, Syn. พูดพร่ำ, Example: เธอมักพร่ำบ่นเมื่อเห็นผมดื่มเหล้าเป็นประจำ, Thai Definition: พูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ อยู่เรื่อยไป
คนขี้บ่น(n) complainer, See also: grumbler, Syn. คนจู้จี้, Example: เธอดุด่าน้องๆ บ่อยครั้งเข้าก็เกิดความเคยชิน ทำให้เธอเลยกลายเป็นคนขี้บ่นไปโดยไม่รู้ตัว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มักพูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ
ปากเปียกปากแฉะ(v) grumble, See also: admonish, take a lot of explaining, Syn. ปากเปียก, พร่ำ, บ่น, Example: หนุ่มสาวทั้งสามจะเรียนรู้ต่อไปเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีของสังคมดังที่คุณครูแม่เฝ้าพร่ำสอนจนปากเปียกปากแฉะ, Thai Definition: เรียกการว่ากล่าวตักเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังไม่ได้ผลตามที่มุ่งหมายว่า ปากเปียก หรือ ปากเปียกปากแฉะ
ปากเปียก(v) grumble, See also: admonish, take a lot of explaining, Syn. ปากเปียกปากแฉะ, พร่ำ, บ่น, Example: ฉันได้เตือนเขาจนปากเปียกแล้วแต่เขาไม่ยอมฟังเสียงใคร, Thai Definition: เรียกการว่ากล่าวตักเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังไม่ได้ผลตามที่มุ่งหมายว่า ปากเปียก หรือ ปากเปียกปากแฉะ
พิไร(v) complain, See also: grumble, Syn. รำพัน, ร่ำว่า, ร่ำร้อง, ร่ำไร
โอดครวญ(v) complain, See also: grumble, moan, Syn. ครวญ, Example: กลุ่มคนเล็กๆ ที่ทำงานในสำนักงานมักจะโอดครวญเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานเสมอ, Thai Definition: ร้องร่ำรำพัน
ตัดพ้อ(v) complain, See also: grumble, blame, Syn. ต่อว่า, ตัดพ้อต่อว่า, Example: ลูกชายตัดพ้อคุณพ่อว่าไม่ยอมซื้อของเล่นให้ซักที, Thai Definition: ต่อว่าด้วยความน้อยใจ
จู้จี้(v) grumble, See also: complain, to be fussy, over-particular, Example: ท่านเคยบ่นกับผมบ่อยๆ ว่าทำงานกับคนแก่ก็จู้จี้ยังงี้แหละ, Thai Definition: รบกวนเพราะไม่ถูกใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่น[bon] (n) EN: mutter ; grumble ; murmur ; complain  FR: grogner ; ronchonner ; marmonner ; se plaindre
จู้จี้[jūjī] (v) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret
การว่า[kān wā] (n) EN: grumble
คำราม[khamrām] (v) EN: growl ; roar ; snarl ; grumble ; bellow ; bluster  FR: grogner ; gronder
งึมงำ[ngeum-ngam] (v) EN: murmur ; mutter ; grumble  FR: murmurer ; marmonner ; ronchonner
โอดครวญ[ōtkhrūan] (v) EN: complain ; grumble ; moan ; cry ; lament ; bemoan ; wail  FR: gémir ; se lamenter
พึมพำ[pheumpham] (v) EN: mumble ; mutter ; murmur ; grumble ; complain   FR: marmonner ; ronchonner
พ้อ[phø] (v) EN: complain ; blame ; grumble
พูดงึมงำ[phūt ngeum-ngam] (v) EN: murmur ; mutter ; grumble  FR: murmurer ; marmonner ; ronchonner

CMU English Pronouncing Dictionary
GRUMBLE G R AH1 M B AH0 L
GRUMBLED G R AH1 M B AH0 L D
GRUMBLES G R AH1 M B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grumble (v) grˈʌmbl (g r uh1 m b l)
grumbled (v) grˈʌmbld (g r uh1 m b l d)
grumbler (n) grˈʌmblər (g r uh1 m b l @ r)
grumbles (v) grˈʌmblz (g r uh1 m b l z)
grumblers (n) grˈʌmbləz (g r uh1 m b l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lū, ㄌㄨ, / ] grumble; chatter, #18,091 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] grumble, #18,569 [Add to Longdo]
[dāo, ㄉㄠ, ] grumble; garrulous, #18,678 [Add to Longdo]
诉苦[sù kǔ, ㄙㄨˋ ㄎㄨˇ, / ] grumble, #23,080 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごねる[goneru] (v1,vi) to grumble; to make difficulties [Add to Longdo]
ぶつぶつ[butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
ほざく[hozaku] (v5k,vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl [Add to Longdo]
ぼやく[boyaku] (v5k,vi) to grumble; to complain [Add to Longdo]
管を巻く[くだをまく, kudawomaku] (exp,v5k) to grumble over one's wine cups [Add to Longdo]
愚図る[ぐずる, guzuru] (v5r) to grumble; to be unsettled; to pick a quarrel [Add to Longdo]
愚痴(P);愚癡(oK)[ぐち, guchi] (n) (1) idle complaint; grumble; (n,adj-na) (2) {Buddh} moha (ignorance, folly); (P) [Add to Longdo]
愚痴る[ぐちる, guchiru] (v5r,vi) to complain; to grumble [Add to Longdo]
四の五の言う[しのごのいう, shinogonoiu] (exp,v5u) to grumble about something (trivial) [Add to Longdo]
託つ[かこつ, kakotsu] (v5t,vt) to complain about; to grumble; to make an excuse for [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grumble
   n 1: a loud low dull continuous noise; "they heard the rumbling
      of thunder" [syn: {rumble}, {rumbling}, {grumble},
      {grumbling}]
   2: a complaint uttered in a low and indistinct tone [syn:
     {grumble}, {grumbling}, {murmur}, {murmuring}, {mutter},
     {muttering}]
   v 1: show one's unhappiness or critical attitude; "He scolded
      about anything that he thought was wrong"; "We grumbled
      about the increased work load" [syn: {grouch}, {grumble},
      {scold}]
   2: make complaining remarks or noises under one's breath; "she
     grumbles when she feels overworked" [syn: {murmur}, {mutter},
     {grumble}, {croak}, {gnarl}]
   3: to utter or emit low dull rumbling sounds; "he grumbled a
     rude response"; "Stones grumbled down the cliff" [syn:
     {grumble}, {growl}, {rumble}]
   4: make a low noise; "rumbling thunder" [syn: {rumble},
     {grumble}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top