ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grudge

G R AH1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grudge-, *grudge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grudge(n) ความไม่พอใจ, See also: ความคับข้องใจ, ความขุ่นแค้น, Syn. enmity, rancor, Ant. affection, amity
grudge(vt) ไม่เต็มใจให้, See also: ยอมให้อย่างไม่พอใจ
grudge(vt) อิจฉา, See also: ริษยา, Syn. envy, resent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grudge(กรัดจฺ) n. vt.,vi.,n. (การ) ขัดข้องใจ,ขุ่นแค้น,เสียใจ,อิจฉา,ริษยา, See also: grudger n., Syn. begrudge, resentment
begrudge(บิกรัดจฺ') {begrudged,begrudging,begrudges} vt. อิจฉา,ริษยา,เดียดฉันท์,บ่นว่า,ต่อว่า, See also: begrudging adj. ดูbegrudge

English-Thai: Nontri Dictionary
grudge(n) ความอิจฉา,ความริษยา,ความคุมแค้น,ความไม่เต็มใจ
grudge(vt) ขัดข้องใจ,คุมแค้น,อิจฉา,ริษยา,ไม่เต็มใจ
begrudge(vt) อิจฉา,ริษยา,เดียดฉันท์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
grudge(n) ความบาดหมาง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grudgeAlthough I don't think Sara is the sort of girl to bear grudges.
grudgeHe bore a grudge against me.
grudgeHe grudged spending money on such a thing.
grudgeHe has a grudge against you.
grudgeI am grudged even the least bit of happiness.
grudgeI bear no grudge against you.
grudgeLisa bears a grudge against Stan.
grudgeWatch out for him. That guy can really hold a grudge.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[ākhāt] (n) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility  FR: inimitié [f] ; aversion [f]
หวง[hūang] (v) EN: be grudge ; be possessive  FR: être possessif ; être jaloux
ผิดใจ[phitjai] (v) EN: have a difference ; be discordant ; be estranged ; have a grudge (against) ; be on bad terms ; be on the outs (with s.o.) ; be at loggerheads ; be sore (at) ; have a falling out ; estrange ; displease ; split up  FR: être en désaccord ; se trouver en désaccord
ผูกเวร[phūk wēn] (v) EN: hold grudge against ; seek revenge ; bear someone a grudge ; start a feud with ; enter into a feud ; engage in endless retributions
ถือโกรธ[theūkrōt] (v) EN: bear a grudge ; hold sth against s.o. ; take umbrage  FR: prendre en grippe

CMU English Pronouncing Dictionary
GRUDGE G R AH1 JH
GRUDGES G R AH1 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grudge (v) grˈʌʤ (g r uh1 jh)
grudged (v) grˈʌʤd (g r uh1 jh d)
grudges (v) grˈʌʤɪz (g r uh1 jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遗恨[yí hèn, ㄧˊ ㄏㄣˋ, / ] grudge, #73,638 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Groll {m} (gegen)grudge (against) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
grudge(n) คนขี้หงุดหงิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
意趣[いしゅ, ishu] (n) grudge; malice; spite [Add to Longdo]
意趣遺恨[いしゅいこん, ishuikon] (n) grudge; spite; malice; rancor [Add to Longdo]
遺恨[いこん, ikon] (n) grudge; ill will; enmity; (P) [Add to Longdo]
遺恨十年[いこんじゅうねん, ikonjuunen] (n,adv) grudge of ten years' standing; harbouring a grudge for many years [Add to Longdo]
欝憤;鬱憤[うっぷん, uppun] (n) resentment; grudge; anger [Add to Longdo]
厭う[いとう, itou] (v5u,vt) to dislike; to hate; to grudge (doing); to spare (oneself); to be weary of; to take (good) care of [Add to Longdo]
怨ずる[えんずる, enzuru] (vz,vt) to bear a grudge [Add to Longdo]
怨恨[えんこん, enkon] (n) enmity; grudge [Add to Longdo]
怨念[おんねん, onnen] (n) grudge; malice; hatred [Add to Longdo]
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m,vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grudge
   n 1: a resentment strong enough to justify retaliation; "holding
      a grudge"; "settling a score" [syn: {grudge}, {score},
      {grievance}]
   v 1: bear a grudge; harbor ill feelings [syn: {stew}, {grudge}]
   2: accept or admit unwillingly

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top