ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

groping

G R OW1 P IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -groping-, *groping*, grop
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
groping(โกร'พิง) adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,ซึ่งแสดงว่าต้องการเข้าใจ., See also: gropingly adv.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hunt backed up against the air-lock door, his hand groping for the lever.ฮันท์ถอยหลัง แล้วโหนตัวกับคาน The Cement Garden (1993)
- He was groping you.ก็มันลูบคลำเธอก่อน Show Me Love (1998)
Get your groping hands off of me, creep.เอามือออกไปจากชุดฉัน ยี้ ! There Might be Blood (2008)
Chase isn't gonna go groping around when she's got kidney failure.เชส.ตรวจไปทั่วๆแล้ว/\ เมื่อไรเธอไตวาย Birthmarks (2008)
Of course, I'm a very permissive, understanding chaperone, so feel free to ignore me, you know, if you're in the mood to start kissing or groping or showering...แน่นอน ฉันดื้อมากๆ เข้าใจเรื่องคนคุม ดังนั้นรู้สึกอิสระไม่ต้องสนใจฉัน Lucky Thirteen (2008)
Groping another man.พยายามสู้กับพวกนั้นอยู่ Comparative Religion (2009)
There were no hormonal teenagers groping each other in front of it.ไม่มีวัยรุ่นมาจูบกันต่อหน้าอีก Hecking Order (2011)
He told me you were a predator. You were supposed to start groping me.เขาบอกฉันว่าคุณเป็นนักล่า คุณก็ ควรที่จะเริ่มต้นคล้าฉัน Jack Reacher (2012)
We're still groping around in the dark.เรายังคงคลำอยู่ในความมืด The Best Offer (2013)
The next, it's frantic groping in any dark corner they could manage to find themselves alone for five minutes.ต่อมาก็ พากันหามุมอับที่ไหนก็ได้ ที่ที่พวกเขาสามารถอยู่ด้วยกันได้สองต่อสอง Visionary (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gropingI don't mind your groping in the dark for a solution but I wish you'd come to a decision.
gropingPaul is always groping women.
gropingThe government is still groping for a solution to the problem.
gropingWe are groping for a way out of the present situation.

CMU English Pronouncing Dictionary
GROPING G R OW1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
groping (v) grˈoupɪŋ (g r ou1 p i ng)
gropingly (a) grˈoupɪŋliː (g r ou1 p i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chāng, ㄔㄤ, / 倀] groping; rash; reckless, #128,665 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗中模索;暗中摸索[あんちゅうもさく, anchuumosaku] (n,vs) groping in the dark; exploring new avenues without having any clues [Add to Longdo]
手探り(P);手さぐり[てさぐり, tesaguri] (n,vs) fumbling; groping; (P) [Add to Longdo]
痴漢行為[ちかんこうい, chikankoui] (n) groping; molestation [Add to Longdo]
模索(P);摸索[もさく, mosaku] (n,vs) groping (for); exploring for a solution; (P) [Add to Longdo]
盲探り[めくらさぐり, mekurasaguri] (n) (sens) blindly groping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  groping
      adj 1: acting with uncertainty or hesitance or lack of
             confidence; "a groping effort to understand"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top