ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gritty

G R IH1 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gritty-, *gritty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gritty(adj) กล้าหาญ, See also: อาจหาญ, ใจกล้า, Syn. courageous, brave, Ant. fearful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gritty(กริท'ที) adj. เป็นเม็ดหยาบเล็ก ๆ ,เป็นเม็ดกรวด,กล้าหาญ,อดทน., See also: grittily adv. grittiness n., Syn. sandy, plucky
nitty-gritty(นิท'ทิ กริฟ'ที) n. ประเด็นหรือจุดสำคัญของปัญหา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grittyMy eyes feel gritty.

CMU English Pronouncing Dictionary
GRITTY G R IH1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gritty (j) grˈɪtiː (g r i1 t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chěn, ㄔㄣˇ, / ] gritty, #33,208 [Add to Longdo]
[chī, ㄔ, ] gritty secretion in eyes, #188,896 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mutig {adj} | mutiger | am mutigstengritty | grittier | grittiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃりじゃり[jarijari] (adv,adv-to,adj-na,vs) (on-mim) crunchy; gritty (sand, pebbles, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gritty
   adj 1: composed of or covered with particles resembling meal in
       texture or consistency; "granular sugar"; "the
       photographs were grainy and indistinct"; "it left a mealy
       residue" [syn: {farinaceous}, {coarse-grained}, {grainy},
       {granular}, {granulose}, {gritty}, {mealy}]
   2: willing to face danger [syn: {game}, {gamy}, {gamey},
     {gritty}, {mettlesome}, {spirited}, {spunky}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top