ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grievance

G R IY1 V AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grievance-, *grievance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grievance(n) ความคับข้องใจ, See also: ความจ็บใจ, Syn. complaint
grievance man(n) ผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grievance(กรี'เวินซฺ) n. ความไม่พอใจ,ความข้องใจ,ข้อข้องใจ, Syn. affliction, injury

English-Thai: Nontri Dictionary
grievance(n) ความเศร้าโศก,ข้อข้องใจ,ความไม่พอใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grievanceความเดือดร้อน (ที่เป็นเหตุให้ร้องทุกข์), การร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grievanceความเดือดร้อน (ที่เป็นเหตุให้ร้องทุกข์), การร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grievance procedureวิธีพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grievance procedureวิธีพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grievance arbitrationการชี้ขาดข้อร้องทุกข์ [TU Subject Heading]
Grievance procedureวิธีการร้องทุกข์ [เศรษฐศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อร้องทุกข์[khø røngthuk] (n) EN: grievance
กระบวนการร้องทุกข์[krabūankān røngthuk] (n, exp) EN: grievance procedure
ร้องทุกข์[røngthuk] (v) EN: complain ; air one's grievance ; make a complaint ; petition  FR: se plaindre ; réclamer
ตายตาไม่หลับ[tāi tā mai lap] (v, exp) EN: die with a grievance

CMU English Pronouncing Dictionary
GRIEVANCE G R IY1 V AH0 N S
GRIEVANCES G R IY1 V AH0 N S AH0 Z
GRIEVANCES G R IY1 V AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grievance (n) grˈiːvns (g r ii1 v n s)
grievances (n) grˈiːvnsɪz (g r ii1 v n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怨气[yuàn qì, ㄩㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] grievance; resentment; complaint, #23,647 [Add to Longdo]
积怨[jī yuàn, ㄐㄧ ㄩㄢˋ, / ] grievance; accumulated rancor, #46,562 [Add to Longdo]
苦境[kǔ jìng, ㄎㄨˇ ㄐㄧㄥˋ, ] grievance; dire straits, #127,801 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschwerde {f}; Klage {f} | Beschwerden {pl}grievance | grievances [Add to Longdo]
Missstand {m} | Missstände {pl}grievance | grievances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
苦情[くじょう, kujou] (n) complaint; troubles; objection; grievance; (P) [Add to Longdo]
苦情処理機関[くじょうしょりきかん, kujoushorikikan] (n) grievance machinery; complaints department [Add to Longdo]
零し合い;こぼし合い[こぼしあい, koboshiai] (n) gripe session; grievance session [Add to Longdo]
鬱積;欝積[うっせき, usseki] (n,vs) accumulation (e.g. of emotions, grievances, etc.); buildup; suppression (e.g. of anger) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grievance
   n 1: a resentment strong enough to justify retaliation; "holding
      a grudge"; "settling a score" [syn: {grudge}, {score},
      {grievance}]
   2: an allegation that something imposes an illegal obligation or
     denies some legal right or causes injustice
   3: a complaint about a (real or imaginary) wrong that causes
     resentment and is grounds for action

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top