ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grief

G R IY1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grief-, *grief*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grief(n) ความเศร้าโศก, See also: ความอาลัย, ความเสียใจ, Syn. sorrow, Ant. pitilessness
grief(sl) ปัญหา, See also: ความยุ่งยาก
grief-stricken(adj) หดหู่ใจ, See also: เสียใจ, สลดใจ, เศร้าโศก, Syn. sad

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grief(กรีฟ) n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจมาก,สิ่งที่ทำให้เสียใจมาก. -come to grief ผิดหวัง,สลดใจ, Syn. sadness
grief-stricken(กรีฟ'สทริคเคิน) adj. เสียใจ,สลดใจ,เศร้าโศก, Syn. heart-sick, desolate

English-Thai: Nontri Dictionary
grief(n) ความเศร้าโศก,ความทุกข์ใจ,ความเสียใจ,ความโทมนัส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Griefความเศร้าโศก [TU Subject Heading]
Griefทุกข์ใจ, [การแพทย์]
Grief Reactionปฎิกิริยาเศร้าใจ [การแพทย์]
Grief, Normalความรู้สึกเสียใจที่ปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
griefAs time goes on, grief fades away.
griefCrying is an expression of grief.
griefGood grief! I had no idea you had been placed in such a tight spot.
griefGrief drove her mad.
griefGrief has silvered her hair.
griefHe abandoned himself to grief.
griefHer grief expressed itself in tears.
griefHer grief was too acute for tears.
griefHe was beside himself with grief.
griefHe was in deep grief at the death of his wife.
griefHe was the agent of her grief.
griefHis heart was pierced with grief.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคับแค้นใจ(n) distressed, See also: grief, resentment, oppression, troublesomeness, Syn. ความแค้นใจ
ตม(n) sorrow, See also: grief, Syn. ความมืด, ความเศร้าหมอง, ความเขลา
ธรรมสังเวช(n) grief in laws, Syn. ธัมสังเวค, อารมณ์ของพระอรหันต์, Thai Definition: ความเศร้าสลดใจในทางธรรม เมื่อเห็นความแตกดับของสังขาร, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ของพระอรหันต์[ārom khøng phra ørahan] (n, exp) EN: grief in laws
ด้วงแมง[duangmaēng] (n) EN: blemish ; reproach ; blotch  FR: reproche [m] ; grief [m]
ความทุกข์[khwām thuk] (n) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain  FR: malheur [m] ; détresse [f] ; souffrance [f] ; peine [f]
ความทุกข์ร้อน[khwām thuk røn] (n, exp) EN: distress ; worry ; anxiety ; upset ; trouble ; grief ; agony

CMU English Pronouncing Dictionary
GRIEF G R IY1 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grief (n) grˈiːf (g r ii1 f)
griefs (n) grˈiːfs (g r ii1 f s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉痛[chén tòng, ㄔㄣˊ ㄊㄨㄥˋ, ] grief; remorse; deep in sorrow; bitter (anguish); profound (condolences), #21,501 [Add to Longdo]
悲愤[bēi fèn, ㄅㄟ ㄈㄣˋ, / ] grief and indignation, #21,531 [Add to Longdo]
哀痛[āi tòng, ㄞ ㄊㄨㄥˋ, ] grief; deep sorrow, #57,005 [Add to Longdo]
[tòng, ㄊㄨㄥˋ, / ] grief, #74,110 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kummer {m}; Gram {m}; tiefe Trauer; Schmerz {m} | verzweiflungsvoller Kummer | von Schmerz zerrissengrief | grief and despair | riven by grief [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ったく[ttaku] (int) (col) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation) [Add to Longdo]
ひどい目に遭わせる;ひどい目にあわせる;酷い目に遭わせる[ひどいめにあわせる, hidoimeniawaseru] (exp,v1) (See 目にあう) to bring someone to grief; to give someone hell [Add to Longdo]
哀しさ[かなしさ, kanashisa] (n) sadness; sorrow; grief [Add to Longdo]
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P) [Add to Longdo]
哀楽[あいらく, airaku] (n) grief and pleasure [Add to Longdo]
哀愁[あいしゅう, aishuu] (n) pathos; sorrow; grief; (P) [Add to Longdo]
哀傷[あいしょう, aishou] (n,vs) sorrow; grief [Add to Longdo]
哀惜[あいせき, aiseki] (n,vs) grief; sorrow [Add to Longdo]
哀哭[あいこく, aikoku] (n,vs) grief; mourning; lamentation [Add to Longdo]
遠慮近憂[えんりょきんゆう, enryokinyuu] (n) Failure to think of the long term leads to grief in the short term [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grief
   n 1: intense sorrow caused by loss of a loved one (especially by
      death) [syn: {grief}, {heartache}, {heartbreak},
      {brokenheartedness}]
   2: something that causes great unhappiness; "her death was a
     great grief to John" [syn: {grief}, {sorrow}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top