ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

greatest

G R EY1 T AH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -greatest-, *greatest*
English-Thai: Longdo Dictionary
greatest common divisor(n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), Syn. GCD

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
greatest common divisor (G.C.D.); highest common factor (H.C.F.)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
greatest integer functionฟังก์ชันจำนวนเต็มมากสุด [มีความหมายเหมือนกับ floor] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
greatest lower boundขอบเขตล่างมากสุด [มีความหมายเหมือนกับ infimum] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
greatest common divisor (G.C.D.)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.), ตัวหารร่วมมากของจำนวนใด ๆ หมายถึง ตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนเหล่านั้น ใช้ตัวย่อว่า ห.ร.ม.  เช่น ห.ร.ม. ของ 4,  8,  12  คือ 4 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Tomainia has the greatest army.""โทไมเนีย มีกองทัพที่เกรียงไกร." The Great Dictator (1940)
"The greatest navy.""ทัพเรือที่ลือชื่อ" The Great Dictator (1940)
Hynkel's palace was the centre of the world's greatest war machine.ศูนย์บรรญชาการ เฮนเคิล ของโลก แห่งสงครามที่เกรียงไกร The Great Dictator (1940)
We'll put on the greatest military show the world has ever known.เราจะแสดง ศักยภาพทางการทหาร ให้โลกเห็น The Great Dictator (1940)
Before half a million spectators the greatest ever display of arms marches by in review.การสวนสนามที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพ The Great Dictator (1940)
If Durocher had continued coming here your father would think he was the greatest manager.หาก ดูโรเชอ ก็ยังคงมาที่นี่ คุณพ่อของคุณจะคิดว่า เขาเป็นผู้จัดการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด The Old Man and the Sea (1958)
Who is the greatest manager, really?ใครเป็นผู้จัดการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จริงๆ? The Old Man and the Sea (1958)
At daylight, when bettors were asking him to call it a draw... ... because they had to go to work on the docks... ... the old man unleashed his greatest effort.สุดท้ายในเวลากลางวันเมื่อเล่น ถูกขอให้เขาเรียกมันว่ารู้แพ้รู้ ชนะ เพราะพวกเขาต้องไปทำงานใน ท่าเรือ The Old Man and the Sea (1958)
The dark water of the gulf is the greatest healer that there is. "เป็นหมอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มี The Old Man and the Sea (1958)
She's the greatest piece of ass I've had and I've had them all over the world.เธอเป็นชิ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลาฉันมีและฉันได้มีพวกเขาทั่วโลก The Godfather (1972)
It's been said that I am the greatest historian in history.มีคนพูดว่าฉันเป็นนักประวัติศาสตร์ ที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ The Little Prince (1974)
Little angel, my greatest desire is to grant your wishเทวดาเล็กน้อย, ใหญ่ที่สุดของฉันปราถนา is to อนุญาตปราถนาของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
greatest1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
greatestBasho was the greatest poet.
greatestDo you know that conversation is one of the greatest pleasures in life?
greatestHe is considered one of the greatest scientists in our country.
greatestHe is numbered among the greatest scientists in the world.
greatestHe is one of the greatest artists in Japan.
greatestHe is one of the greatest scientists in Japan.
greatestHe is one of the greatest scientists in the world.
greatestHe is the greatest living artist.
greatestHe is the greatest man in the world.
greatestHe is the greatest man who has ever lived.
greatestHe is the greatest poet that ever lived.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หารร่วมมาก(n) greatest common factor, Syn. ตัวหารร่วมมาก, ห.ร.ม, Ant. คูณร่วมน้อย, Example: คุณครูกำลังสอนนักเรียนคิดเลขแบบหารร่วมมาก, Thai Definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดซึ่งนำไปหารจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไปได้ลงตัวพอดี เช่น 7 เป็นตัวหารร่วมมากของ 14 และ 35

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรม[børom] (adj) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[børomma-] (pref, (adj)) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
จุดสูงสุด[jut sūngsut] (n, exp) EN: peak ; highest point ; point of greatest success ; pinnacle  FR: summum [m] ; pinacle [m] ; point culminant [m]
มากที่สุด[māk thīsut] (x) EN: the most (superlative) ; the most important ; the greatest  FR: le plus [superlatif] ; le plus grand [superlatif] ; le plus important [superlatif]
...ที่สุด[... thīsut] (adv) EN: most ; maximum ; greatest ; largest ; utmost ; maximally  FR: le plus ... ; extrêmement ...
ยิ่ง[ying] (adv) EN: extremely ; the asmost; the most ; the greatest ; the most extremely ; the more ; more ; much  FR: extrêmement ; à l'extrême

CMU English Pronouncing Dictionary
GREATEST G R EY1 T AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
greatest (j) grˈɛɪtɪst (g r ei1 t i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莫大[mò dà, ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ, ] greatest; most important, #15,971 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]
委曲を尽くす[いきょくをつくす, ikyokuwotsukusu] (exp,v5s) to explain or describe a situation or matter in greatest details [Add to Longdo]
一世の雄[いっせいのゆう, isseinoyuu] (n) greatest hero (mastermind) of the age [Add to Longdo]
一生[いっしょう, isshou] (n-adv,n-t,adj-no) (1) whole life; a lifetime; all through life; one existence; a generation; an age; the whole world; the era; (adj-no) (2) (the only, the greatest, etc.) of one's life; (P) [Add to Longdo]
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves [Add to Longdo]
最大[さいだい, saidai] (n,adj-no) greatest; largest; maximum; (P) [Add to Longdo]
最大公約数[さいだいこうやくすう, saidaikouyakusuu] (n) {math} greatest common divisor; GCD [Add to Longdo]
最大値[さいだいち, saidaichi] (n) global maximum; greatest value [Add to Longdo]
最大量[さいだいりょう, saidairyou] (n,adj-no) maximum (e.g. dose); greatest amount; largest amount [Add to Longdo]
史上最大[しじょうさいだい, shijousaidai] (adj-no,n) greatest ... in history [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  greatest
      adj 1: highest in quality [syn: {greatest}, {sterling(a)},
             {superlative}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top