ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grease

G R IY1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grease-, *grease*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grease(n) จาระบี, See also: น้ำมันหล่อลื่น, ไขมันสัตว์, Syn. oil
grease(vt) หยอดน้ำมัน, Syn. oil, slick
grease monkey(sl) ช่างซ่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grease(กรีส) n. ไขมันสัตว์,น้ำมันหล่อลื่น,น้ำมันชนิดหนา,หนังแกะก่อนเอาไขมันออก. vt. (กรีส,กรีซ) ทาน้ำมันหล่อลื่น,ทาไขสัตว์,ติดสินบน,หยอดน้ำมัน,ประจบประแจง
grease cupตลับจาระบี, Syn. oilcup
grease gunกระบอกฉีดจาระบี
grease monkeyช่างกล
grease pencilดินสอเทียน
greasebox(กรีส'บอคซ) n. ตลับน้ำมันจาระบีที่หุ้มตุ่มล้อรถ
greaser(กรี'เซอะ) n. ผู้ทาน้ำมัน,เครื่องอัดจาระบี
wool greasen. ไขมันขนสัตว์หรือขนแกะ,=lanolin

English-Thai: Nontri Dictionary
grease(n) ไข,มัน,ขี้ผึ้ง,น้ำมันหล่อลื่น,จาระบี
grease(vt) ทาน้ำมัน,หยอดน้ำมัน,ชโลม,ใส่น้ำมัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
greaseจาระบี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
grease gunปืนอัดจาระบี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
grease nippleหัวอัดจาระบี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Greaseไขมัน, Example: กลุ่มของสสารในน้ำเสียประเภทไขมัน [สิ่งแวดล้อม]
Greaseครีมมัน [การแพทย์]
Grease Gunเครื่องอัดจารบี [การแพทย์]
Grease Interceptorบ่อดักไขมัน, Example: บ่อเก็บและดักไขมันในน้ำเสีย, ดู Grease Trap [สิ่งแวดล้อม]
Grease Skimmerเครื่องกวาดไขมัน, Example: เครื่องมือที่ใช้สำหรับกวาดคราบหรือสิ่งสกปรก ที่ลอยบนผิว ของน้ำเสียในถังบำบัด [สิ่งแวดล้อม]
Grease Trapบ่อดักไขมัน, Example: บ่อสำหรับแยกไขมันหรือของแข็งลอยน้ำออกจากน้ำ เสีย โดย ให้ลอยขึ้นแล้วเก็บกักไว้จนกว่าจะนำออกไปทิ้ง ส่วนที่เป็นน้ำจะ ถูกปล่อยให้ไหลออกไปโดยอิสระ [สิ่งแวดล้อม]
Grease-Removal Tankถังกำจัดไขมัน, Example: ถังที่ออกแบบให้มีการลอยตัวของน้ำมันและสิ่ง สกปรกได้ง่าย พร้อมทั้งมีอุปกรณ์กำจัดด้วย [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
greaseproof paper(n) กระดาษกันไขมัน
greaseproof paper(n) กระดาษกันไขมัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
greaseThat politician won't meet you unless you grease his palm.
greaseThe machine was clogged with grease.
greaseUnfortunately, you won't get anything done in that office unless you grease someone's palm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข(n) fat, See also: grease, Syn. ไขมัน, Example: น้ำมันขวดนี้เมื่อนำไปแช่เย็นแล้วจะไม่เป็นไข, Thai Definition: น้ำมันสัตว์หรือน้ำมันพืชที่แข็งตัว
มัน(n) fat, See also: grease, tallow, Example: พี่สาวฉันชอบมันของหมูปิ้งมาก, Thai Definition: เรียกส่วนที่อยู่ภายในร่างกายของคนและสัตว์ มีลักษณะนุ่มๆ หยุ่นๆ มีน้ำมันอยู่ในตัว
อัดฉีด(v) lubricate, See also: grease, Syn. อัดจาระบี, Example: น้ำมันประเภทจาระบีใช้สำหรับอัดฉีดล้อรถ, Thai Definition: อัดจาระบีเข้าที่ข้อต่อรถยนต์
จารบี(n) grease, Syn. จาระบี, จระบี, Example: เสื้อนั่นเปื้อนจารบียังไงก็ซักไม่ออก
จาระบี(n) grease, See also: lubricant, Syn. น้ำมันจาระบี, จระบี, Example: จาระบีเป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่น เหมาะสำหรับให้การหล่อลื่นในที่ซึ่งน้ำมันไม่สามารถจะให้การหล่อลื่นได้อย่างสมบูรณ์, Thai Definition: น้ำมันข้นเหนียวสำหรับหล่อลื่นและกันความสึกหรอของเครื่องจักรเป็นต้น
ไข(n) fat, See also: grease, tallow, solidified oily matter floating in a dish of soup when it becomes cold, Syn. ไขมัน, มันข้น, Example: น้ำมันขวดนี้เมื่อนำไปแช่เย็นแล้วจะไม่เป็นไข, Thai Definition: น้ำมันสัตว์หรือน้ำมันพืชที่แข็งตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดฉีด[atchīt] (v) EN: lubricate ; grease  FR: lubrifier ; graisser
แก้เลี่ยน[kaē līen] (v, exp) EN: cut the grease of a rich meal  FR: dégraisser
ไข[khai] (n) EN: fat ; grease ; tallow ; solidified oily matter  FR: graisse [f] ; suif [m]
ไขลาน[khai lān] (v, exp) EN: grease s.o.'s palm
มัน[man] (n) EN: fat ; grease ; tallow  FR: graisse [f] ; lard [m] ; suif [m]
เสื้อผ้าเปื้อนน้ำมัน[seūaphā peūoen nāmman] (n, exp) EN: clothes stained with grease  FR: vêtement taché de graisse [m]
หยอดน้ำมัน[yøt nāmman] (v, exp) EN: lubricate ; oil ; grease  FR: lubrifier ; huiler ; graisser
หยอดน้ำมัน[yøt nāmman] (v, exp) EN: grease one's palm ; tip

CMU English Pronouncing Dictionary
GREASE G R IY1 S
GREASED G R IY1 S T
GREASER G R IY1 S ER0
GREASEWOOD G R IY1 S W UH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grease (v) grˈiːs (g r ii1 s)
greased (v) grˈiːst (g r ii1 s t)
greaser (n) grˈiːsər (g r ii1 s @ r)
greases (v) grˈiːsɪz (g r ii1 s i z)
greasers (n) grˈiːsəz (g r ii1 s @ z)
grease-gun (n) grˈiːs-gʌn (g r ii1 s - g uh n)
grease-guns (n) grˈiːs-gʌnz (g r ii1 s - g uh n z)
greasepaint (n) grˈiːspɛɪnt (g r ii1 s p ei n t)
greaseproof (j) grˈiːspruːf (g r ii1 s p r uu f)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
油脂[yóu zhī, ㄧㄡˊ ㄓ, ] grease; oil; fat, #10,710 [Add to Longdo]
[kè, ㄎㄜˋ, / ] grease-pot for cart; ingot, #67,240 [Add to Longdo]
[guǒ, ㄍㄨㄛˇ, ] grease-pot under a cart [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschmiernippel {n}grease nippel [Add to Longdo]
Fett {n} | ohne Fettgrease | ungreased [Add to Longdo]
Fettauge {n} | Fettaugen {pl}grease drop | grease drops [Add to Longdo]
Fettfleck {m}grease spot [Add to Longdo]
Fettpresse {f}grease gun [Add to Longdo]
Fettschmierung {f}grease lubrication [Add to Longdo]
Grease GuardGrease Guard [Add to Longdo]
Schmierbuchse {f}grease box [Add to Longdo]
Schmierbüchse {f}grease cup [Add to Longdo]
Schmiernippel {n}grease nipple [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリース;グリス[guri-su ; gurisu] (n) grease [Add to Longdo]
グリースカップ[guri-sukappu] (n) grease cup [Add to Longdo]
グリースガン[guri-sugan] (n) grease gun [Add to Longdo]
ドーラン[do-ran] (n) greasepaint (ger [Add to Longdo]
垢膩[こうじ;くに, kouji ; kuni] (n) (arch) dirt and grease; filth; grime [Add to Longdo]
脂(P);膏;膩[あぶら, abura] (n) (See 油) fat; tallow; lard; grease; (P) [Add to Longdo]
脂肪[しぼう, shibou] (n) fat; grease; blubber; (P) [Add to Longdo]
油を引く[あぶらをひく, aburawohiku] (exp,v5k) (See 油をさす) to oil (e.g. a frying pan); to grease [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grease
   n 1: a thick fatty oil (especially one used to lubricate
      machinery) [syn: {grease}, {lubricating oil}]
   2: the state of being covered with unclean things [syn: {dirt},
     {filth}, {grime}, {soil}, {stain}, {grease}, {grunge}]
   v 1: lubricate with grease; "grease the wheels"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top