ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

graveyard

G R EY1 V Y AA2 R D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -graveyard-, *graveyard*, graveyar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
graveyard(n) สุสาน, See also: ป่าช้า, หลุมศพ
graveyard shift(n) ช่วงเวลาทำงานในตอนกลางคืนหรือตอนรุ่งสาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
graveyard(เกรฟ'ยาร์ด) n. สุสาน,ป่าช้า

English-Thai: Nontri Dictionary
graveyard(n) สุสาน,ที่ฝังศพ,ป่าช้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
graveyard poetryกวีนิพนธ์สุสาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hope you end up in a graveyard with the cholera and the rabies and the plague!ขอให้แกจบลงด้วยการนอนเน่าอยู่ในหลุม ด้วยโรคระบาด โรคห่า ไม่ก็โดนหมาบ้ากัดตาย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
There's a graveyard a couple of hundred yards up the hill.มีสุสานเป็นสองสามร้อยหลาขึ้นไปบนเนิน The Russia House (1990)
The graveyard shift at the hospital.กะที่โรงพยาบาล Pulp Fiction (1994)
Duke's selling graveyard rats, but I thought...มีเนื้อหนูจากแถวหลุมศพขายอยู่เหมือนกัน.. The Great Raid (2005)
The runners..the graveyard and the runners!ผู้เสพความตาย ... .. สุสาน และพวกผู้เสพความตายล่ะ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
You're on the graveyard tonite because it was meant to be so I'm now just do the stuntเธออยู่ที่สุสานคืนนี้ เพราะมันต้องเป็นอย่างนั้น ฉันจะแสดงความสามารถให้ดู Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
When I was in the graveyard there was a moment my mind sorta connected?เมื่อผมอยู่ในสุสาน ขนะนั้นเอง ผมรู้สึกได้ถึง ? Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
I've heard that she doesn't exist, that she's buried in that graveyard even that she's....เขาว่าแกไม่อยู่แล้ว แกถูกฝังอยู่ในสุสาน ยิ่งกว่านั้นแก.. The Wicker Man (2006)
Couldn't some of them still be in the graveyard right now, trying to claw their way out?เป็นไปได้ไหมที่จะมีพวกนั้นหลงเหลือยู่ และพยามที่จะปีนออกมาจากหลุม Fido (2006)
A graveyard transport.สุสาน ขนส่ง Left Turn Ahead (2007)
When they stumbled on what appears to be an underwater graveyard in a crevice off the coast of miami.เมื่อบังเอิญพบสุสานใต้น้ำ ในรอยแตกพื้นโลกนอกชายฝั่งไมอามี่ An Inconvenient Lie (2007)
An underwater graveyard In a crevice off the coast of miami.สุสานใต้น้ำ นอกชายฝั่งไมอามี่ See-Through (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
graveyardFreddy's been working the graveyard shift the past month, so he hasn't been able to see any of his friends who work normal hours.
graveyardHe was buried in this graveyard.
graveyardThey buried him in the graveyard by the church.
graveyardWorking so long on the graveyard shift made his health suffer badly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่าช้า(n) cemetery, See also: graveyard, Example: การข่มขวัญให้เด็กกลัวจะขุดผีประเภทต่างๆ จากป่าช้ามาแสดงอภินิหาร, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: ป่าหรือที่ซึ่งจัดไว้เป็นที่ฝังหรือเผาศพ
ฮวงซุ้ย(n) cemetery, See also: graveyard, Syn. หลุมฝังศพ, ฮวงจุ๊ย, Example: คราวใดที่รำลึกถึงคู่ชีวิต ซิ้มก็จะไปเซ่นไหว้ที่ฮวงซุ้ย พร้อมกับกราบไหว้อยู่เป็นประจำ, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: ที่บรรจุศพของชาวจีน, Notes: (จีน)
สุสาน(n) graveyard, See also: cemetery, boneyard, boot hill, burial ground, burying ground, memorial park, necropolis, p, Syn. ป่าช้า, ฮวงซุ้ย, หลุมฝังศพ, Example: แต่เดิมที่ดินตรงนี้เคยเป็นสุสานเก่ามาก่อน จึงมีคนพบเห็นวิญญาณบ่อยๆ, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ที่ฝังศพผู้ตาย, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะกลางคืน[ka klāngkheūn] (n, exp) EN: night shift ; graveyard shift
ป่าช้า[pāchā] (n) EN: cemetery ; graveyard ; burial ground  FR: cimetière [m]
สุสาน[susān] (n) EN: graveyard ; cemetary ; tomb ; sepulchre = sepulcher (Am.) ; burial ground ; necropolis ; boneyard ; boot hil ; memorial park ; polyandrium; potter's field  FR: cimetière [m] ; nécropole [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAVEYARD G R EY1 V Y AA2 R D
GRAVEYARDS G R EY1 V Y AA2 R D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
graveyard (n) grˈɛɪvjaːd (g r ei1 v y aa d)
graveyards (n) grˈɛɪvjaːdz (g r ei1 v y aa d z)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
墓地[ぼち, bochi] TH: หลุมฝังศพ  EN: graveyard

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachtdienst {m}; Nachtschicht {f}graveyard shift (work hours between midnight and 8 a.m.) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
奥つ城所[おくつきどころ, okutsukidokoro] (n) (arch) graveyard; cemetery [Add to Longdo]
森閑とした[しんかんとした, shinkantoshita] (adj-f) still; quiet; silent as a graveyard [Add to Longdo]
天気輪[てんきりん, tenkirin] (n) (1) weather wheel; pillar found near graveyards and temples with a wheel attached to it that can be used to communicate with the dead, as well as for divination; (2) (See 太陽柱) sun pillar [Add to Longdo]
墓園;墓苑[ぼえん, boen] (n) (See 霊園) cemetery; graveyard [Add to Longdo]
墓所[ぼしょ;はかしょ;はかどころ, bosho ; hakasho ; hakadokoro] (n) graveyard [Add to Longdo]
墓場[はかば, hakaba] (n) graveyard; cemetery [Add to Longdo]
墓地[ぼち(P);はかち, bochi (P); hakachi] (n) cemetery; graveyard; (P) [Add to Longdo]
埋葬地[まいそうち, maisouchi] (n) burial place (ground); cemetery; graveyard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 graveyard
   n 1: a tract of land used for burials [syn: {cemetery},
      {graveyard}, {burial site}, {burial ground}, {burying
      ground}, {memorial park}, {necropolis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top