ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gravely

G R EY1 V L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gravely-, *gravely*, grave
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gravelyHe addressed the crowd gravely.
gravelyIt is said that his mother is gravely ill.
gravelyThe doctor looked gravely at the patient.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างร้ายแรง(adv) seriously, See also: gravely, Example: สัตว์ที่ถูกส่องได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงด้วยฤทธิ์ของท่อนเหล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตั้งใจจริง[tangjai jing] (adv) EN: seriously ; earnestly ; in earnest ; solemnly ; gravely

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAVELY G R EY1 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gravely (a) grˈɛɪvliː (g r ei1 v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
儼として[げんとして, gentoshite] (adv) solemnly; gravely; majestically; authoritatively [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gravely
   adv 1: in a grave and sober manner; "he walked soberly toward
       the altar" [syn: {gravely}, {soberly}, {staidly}]
   2: to a severe or serious degree; "fingers so badly frozen they
     had to be amputated"; "badly injured"; "a severely impaired
     heart"; "is gravely ill"; "was seriously ill" [syn: {badly},
     {severely}, {gravely}, {seriously}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top