ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gradually

G R AE1 JH UW0 AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gradually-, *gradually*, gradual
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gradually(adv) อย่างทีละน้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
gradually(adv) ทีละน้อยๆ,ค่อยๆ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
gradually varied flowgradually varied flow, การไหลแบบเปลี่ยนแปลงทีละน้อย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A society gradually takes form, sculpted by terror and fear, but less deranged than that of the SS and its slogans:รูปแบบสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น จากความหวาดหวั่นและความกลัว ที่น่ารำคาญน้อยกว่านั้น ก็พวกคำขวัญของที่นี่ Night and Fog (1956)
We're gradually getting more members so I'll be able to repay the loan soonเราได้สมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ... ...ดังนั้นฉันจะสามารถหาเงินมาคืนได้ในไม่ช้า Uninvited (2003)
The data initially were trivial anecdotal but gradually a body of data started accumulating to the extent that we now know that the synthetic chemicals which have permeated our workplace our consumer products our air our water produced cancer and also birth defectsข้อมูลในตอนแรกยังประปรายและดูเหมือนไม่สำคัญ แต่ค่อย ๆ สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าสารเคมีสังเคราะห์ The Corporation (2003)
Well it gradually evolved a public trust for the provision of safety on that very specific level.จากนั้นมันก็ค่อย ๆ ได้รับความเชื่อถือจากสาธารณชน ให้ทำหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยในเรื่องนี้ The Corporation (2003)
Did he gradually become ill, or was it sudden?ทันที Yankee White (2003)
What you do is you gradually feed it.- สิ่งที่ต้องคำก็คือค่อยๆ เพิ่มไฟ Primer (2004)
As time goes by, I thought you would gradually forget.เมื่อเวลาผ่านไป พี่คิดว่าเธอจะค่อยๆ ลืมได้ Flowers for My Life (2007)
Your brain closes down, gradually you lose words, you lose your memory... which for a writer is pretty much the point.สมองจะหยุดสั่งงาน พูดไม่ได้ ความจำเสื่อม ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับนักเขียน Atonement (2007)
The invisible winter wasteland outside the window, the flowing away of time, the painful hunger, all these things gradually wore down my heart.ฤดูหนาวที่ซ่อนเร้นอยู่ในภาพวิวรกร้างว่างเปล่านอกหน้าต่าง เวลาที่ผ่านไป, อาการปวดท้องจากความหิว สิ่งเหล่านี้เริ่มกัดกร่อนในจิตใจของฉันทีละน้อย 5 Centimeters Per Second (2007)
The wind which nudged the sugarcane gradually became pregnant with chill.สายลมหนาวพัดพาต้นไม้ใบหญ้าให้ปลิวไสว 5 Centimeters Per Second (2007)
Gradually I'm sure he'll improve.ผมมั่นใจว่าเขาจะค่อยๆ ดีขึ้น Like Stars on Earth (2007)
We've gradually reduced your dosage.เราเสร็จการรักษาแล้ว Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
graduallyAfter that he began to enjoy life again and gradually recovered.
graduallyAt first he hated her but gradually came to love her.
graduallyAt the outset of the long voyage I was seasick, but I gradually began to get my sea legs.
graduallyCarriages gradually disappeared with the advent of the motorcar.
graduallyGradually the interest rate will increase.
graduallyGradually the true meaning of what he said began to dawn on me.
graduallyGradually the true meaning of what he said began to down on me.
graduallyGradually things began to look a little less black.
graduallyHe gradually came to love his father.
graduallyHe gradually recovered his temper.
graduallyHe is gradually coming to the front.
graduallyHer fears gradually quietened down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทีละเล็กละน้อย(adv) gradually, See also: little by little, Syn. ทีละน้อย, Example: บิดามารดาควรฝึกความเป็นผู้ใหญ่ให้เด็กทีละเล็กละน้อยโดยให้รู้จักตัดสินใจเอง เช่น ในการเลือกคบเพื่อนหรือการเลือกซื้อเสื้อผ้า
ค่อย(aux) gradually, See also: little, hardly, rarely, Syn. น้อย, บ้าง, Example: การหาผู้ชำนาญมาร่วมทีมงานในฝ่ายคอมพิวเตอร์ ก็หาไม่ค่อยจะได้เสียแล้ว
ระเลียด(adv) gradually, See also: bit by bit, Syn. ทีละน้อยๆ
ทีละน้อย(adv) gradually, See also: little at a time, little by little, Syn. ทีละเล็กทีละน้อย
ทีละเล็กทีละน้อย(adv) gradually, See also: little at a time, little by little, Syn. ทีละน้อย
เสื่อมสลาย(v) gradually disappear, See also: slowly disintegrate, Syn. หมดลง, สิ้นสุด, Example: สังคมจะอยู่รอดหรือเสื่อมสลายหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคนและคุณภาพของคนในสังคมเป็นสำคัญ
ทีละน้อยๆ(adv) gradually, See also: bit by bit, Ant. ทีละมาก, Example: ฝนซาเม็ดแล้ว แต่อากาศก็เริ่มเยือกเย็นลงทีละน้อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัก[chak] (x) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little
ดีขึ้นโดยลำดับ[dīkheun dōi lamdap] (v, exp) EN: improve gradually
โดยลำดับ[dōi lamdap] (adv) EN: in order ; by order ; respectively ; step by step ; progressively ; gradually  FR: progressivement ; pas à pas
ค่อยเป็นค่อยไป[khǿi pen khǿi pai] (xp) EN: proceed gradually
ค่อยเป็นค่อยไป[khǿi pen khǿi pai] (adv) EN: little by little; gradually ; slow but sure ; in due time ; proceedingly  FR: progressivement
ลืมเลือน[leūm leūoen] (v, exp) EN: fade from one's mind ; fade away ; be gradually out of one's memory
เป็นลำดับ[pen lamdap] (adv) EN: successively ; in succession ; one after the other ; in order ; respectively ; progressively ; gradually  FR: progressivement ; graduellement
ทีละเล็กละน้อย[thīla lek la nøi] (adv) EN: gradually ; little by little  FR: peu à peu
ทีละเล็กทีละน้อย[thīla lek thīla nøi] (adv) EN: gradually ; little at a time ; little by little  FR: peu à peu
ทีละน้อย[thīla nøi] (adv) EN: gradually ; little at a time ; little by little  FR: peu à peu ; graduellement ; progressivement

CMU English Pronouncing Dictionary
GRADUALLY G R AE1 JH UW0 AH0 L IY0
GRADUALLY G R AE1 JH UW0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gradually (a) grˈæʤuəʳliː (g r a1 jh u@ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逐渐[zhú jiàn, ㄓㄨˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] gradually, #1,578 [Add to Longdo]
渐渐[jiàn jiàn, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] gradually, #3,281 [Add to Longdo]
日趋[rì qū, ㄖˋ ㄑㄩ, / ] gradually; day by day, #7,566 [Add to Longdo]
渐次[jiàn cì, ㄐㄧㄢˋ ㄘˋ, / ] gradually; one by one, #43,193 [Add to Longdo]
冉冉[rǎn rǎn, ㄖㄢˇ ㄖㄢˇ, ] gradually; slowly; softly drooping (branches, hair), #44,172 [Add to Longdo]
逐次[zhú cì, ㄓㄨˊ ㄘˋ, ] gradually; one after another; little by little, #61,120 [Add to Longdo]
渐行渐远[jiàn xíng jiàn yuǎn, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄢˋ ㄩㄢˇ, / ] gradually proceed, gradually get further apart [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じり貧[じりひん, jirihin] (n) gradually becoming poor; situation getting gradually worse and worse [Add to Longdo]
じんわり[jinwari] (adv) gradually [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) [Add to Longdo]
ひたひた[hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
ぼちぼち;ボチボチ[bochibochi ; bochibochi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See ぼつぼつ) little-by-little; gradually; slowly; soon; (adj-na) (2) (ksb [Add to Longdo]
ぼつぼつ[botsubotsu] (adv,n) (on-mim) gradually; here and there; spots; pimples [Add to Longdo]
ジワジワ(P);じわじわ[jiwajiwa (P); jiwajiwa] (adv,adv-to) (1) (on-mim) slowly (but steadily); gradually; bit-by-bit; (2) (on-mim) slowly soaking in; slowly permeating; oozing out; seeping out; (P) [Add to Longdo]
一日一日[いちにちいちにち, ichinichiichinichi] (adv,adv-to) (1) gradually; day by day; (n) (2) every day; each day [Add to Longdo]
下学上達[かがくじょうたつ, kagakujoutatsu] (n,vs) beginning one's studies with something familiar and gradually increasing the depth of learning [Add to Longdo]
冴え行く[さえゆく, saeyuku] (v5k-s,vi) to clear gradually; to get cold gradually [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gradually
   adv 1: in a gradual manner; "the snake moved gradually toward
       its victim" [syn: {gradually}, {bit by bit}, {step by
       step}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top