ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gradual

G R AE1 JH UW0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gradual-, *gradual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gradual(adj) ซึ่งเกิดขึ้นช้าๆ, See also: ทีละน้อย, ค่อยๆ ทยอย, Syn. continuous, creeping
gradual(n) บทเพลงสวดในศาสนาคริสต์, See also: หนังสือเพลงสวด
gradually(adv) อย่างทีละน้อย
gradualism(n) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแบบค่อยเป็นค่อยไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gradual(แกรด'จวล) adj. เอียงลาด,ค่อย ๆ ลาด,ทีละน้อย. n., See also: gradually adv. gradualness n., Syn. slow, progressive

English-Thai: Nontri Dictionary
gradual(adj) ทีละน้อยๆ,ค่อยๆ
gradually(adv) ทีละน้อยๆ,ค่อยๆ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gradual Riseอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นช้าๆจนถึงสูงสุด [การแพทย์]
gradually varied flowgradually varied flow, การไหลแบบเปลี่ยนแปลงทีละน้อย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And it seems gradual in the course of a human lifetime but in the course of time, as defined by this river, it's happening very, very quickly.มันดูเหมือนจะค่อยๆเปลี่ยนไป ในช่วงเวลาของชีวิตคนๆหนึ่ง แต่ถ้านับช่วงเวลาสำหรับแม่น้ำสายนี้ มันเกิดขึ้นรวดเร็วมาก An Inconvenient Truth (2006)
When I at last noticed, my heart had already become hard from the gradual loss of its youthful vitality.รู้สึกตัวอีกที หัวใจของผมก็ด้านชา ปราศจากความรู้สึกวัยเด็ก 5 Centimeters Per Second (2007)
I thought we were going for more of a gradual improvement.ผมคิดว่าเราได้มีการปรับปรุงไปทีละน้อยแล้วหล่ะ The Townie (2010)
But it was a gradual process, and it's like a jigsaw puzzle.และมันก็เหมือนกับเกมจิ๊กซอว์ คุณมีชิ้นส่วนที่เหมาะสมและ ลดลงทุกอย่างเข้าด้วยกัน What Are We Really Made Of? (2010)
Heading through the tunnel, gradual right, up through third, fourth, fifth... ls Alexander around?มุ่งหน้าผ่านอุโมงค์ค่อยๆขวา ผ่านสามสี่ห้า ... เป็นอเล็กซานเดรอบ? Rush (2013)
A sense of emptiness, of loss. A gradual narrowing of one's...ความรู้สึกโดดเดี่ยว สูญเสีย การที่ต้องค่อยๆ.. The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
It's a gradual deterioration of the muscles of the heart.มันคือการที่กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมสภาพ Manchester by the Sea (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gradualAfter that he began to enjoy life again and gradually recovered.
gradualAt first he hated her but gradually came to love her.
gradualAt the outset of the long voyage I was seasick, but I gradually began to get my sea legs.
gradualCarriages gradually disappeared with the advent of the motorcar.
gradualComputers caused a great, if gradual, change.
gradualGradually the interest rate will increase.
gradualGradually the true meaning of what he said began to dawn on me.
gradualGradually the true meaning of what he said began to down on me.
gradualGradually things began to look a little less black.
gradualHe gradually came to love his father.
gradualHe gradually recovered his temper.
gradualHe is gradually coming to the front.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทีละเล็กละน้อย(adv) gradually, See also: little by little, Syn. ทีละน้อย, Example: บิดามารดาควรฝึกความเป็นผู้ใหญ่ให้เด็กทีละเล็กละน้อยโดยให้รู้จักตัดสินใจเอง เช่น ในการเลือกคบเพื่อนหรือการเลือกซื้อเสื้อผ้า
ค่อย(aux) gradually, See also: little, hardly, rarely, Syn. น้อย, บ้าง, Example: การหาผู้ชำนาญมาร่วมทีมงานในฝ่ายคอมพิวเตอร์ ก็หาไม่ค่อยจะได้เสียแล้ว
ระเลียด(adv) gradually, See also: bit by bit, Syn. ทีละน้อยๆ
ทีละน้อย(adv) gradually, See also: little at a time, little by little, Syn. ทีละเล็กทีละน้อย
ทีละเล็กทีละน้อย(adv) gradually, See also: little at a time, little by little, Syn. ทีละน้อย
เสื่อมสลาย(v) gradually disappear, See also: slowly disintegrate, Syn. หมดลง, สิ้นสุด, Example: สังคมจะอยู่รอดหรือเสื่อมสลายหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคนและคุณภาพของคนในสังคมเป็นสำคัญ
ทีละน้อยๆ(adv) gradually, See also: bit by bit, Ant. ทีละมาก, Example: ฝนซาเม็ดแล้ว แต่อากาศก็เริ่มเยือกเย็นลงทีละน้อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัก[chak] (x) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little
ดีขึ้นโดยลำดับ[dīkheun dōi lamdap] (v, exp) EN: improve gradually
โดยลำดับ[dōi lamdap] (adv) EN: in order ; by order ; respectively ; step by step ; progressively ; gradually  FR: progressivement ; pas à pas
ค่อยเป็นค่อยไป[khǿi pen khǿi pai] (xp) EN: proceed gradually
ค่อยเป็นค่อยไป[khǿi pen khǿi pai] (adv) EN: little by little; gradually ; slow but sure ; in due time ; proceedingly  FR: progressivement
ลืมเลือน[leūm leūoen] (v, exp) EN: fade from one's mind ; fade away ; be gradually out of one's memory
เป็นลำดับ[pen lamdap] (adv) EN: successively ; in succession ; one after the other ; in order ; respectively ; progressively ; gradually  FR: progressivement ; graduellement
ทีละเล็กละน้อย[thīla lek la nøi] (adv) EN: gradually ; little by little  FR: peu à peu
ทีละเล็กทีละน้อย[thīla lek thīla nøi] (adv) EN: gradually ; little at a time ; little by little  FR: peu à peu
ทีละน้อย[thīla nøi] (adv) EN: gradually ; little at a time ; little by little  FR: peu à peu ; graduellement ; progressivement

CMU English Pronouncing Dictionary
GRADUAL G R AE1 JH UW0 AH0 L
GRADUALLY G R AE1 JH UW0 AH0 L IY0
GRADUALLY G R AE1 JH UW0 L IY0
GRADUALISM G R AE1 JH AH0 W AH0 L IH2 Z AH0 M
GRADUALIST G R AE1 JH AH0 W AH0 L IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gradual (j) grˈæʤuəʳl (g r a1 jh u@ l)
gradually (a) grˈæʤuəʳliː (g r a1 jh u@ l ii)
gradualness (n) grˈæʤuəʳlnəs (g r a1 jh u@ l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逐渐[zhú jiàn, ㄓㄨˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] gradually, #1,578 [Add to Longdo]
渐渐[jiàn jiàn, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] gradually, #3,281 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] gradual; gradually, #4,917 [Add to Longdo]
日趋[rì qū, ㄖˋ ㄑㄩ, / ] gradually; day by day, #7,566 [Add to Longdo]
渐变[jiàn biàn, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] gradual change, #28,242 [Add to Longdo]
递进[dì jìn, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] gradual progress; to go forward one stage at a time, #42,586 [Add to Longdo]
渐次[jiàn cì, ㄐㄧㄢˋ ㄘˋ, / ] gradually; one by one, #43,193 [Add to Longdo]
冉冉[rǎn rǎn, ㄖㄢˇ ㄖㄢˇ, ] gradually; slowly; softly drooping (branches, hair), #44,172 [Add to Longdo]
逐次[zhú cì, ㄓㄨˊ ㄘˋ, ] gradually; one after another; little by little, #61,120 [Add to Longdo]
切磋琢磨[qiē cuō zhuó mó, ㄑㄧㄝ ㄘㄨㄛ ㄓㄨㄛˊ ㄇㄛˊ, ] gradual improvement by slow polishing (成语 saw); fig. education as a gradual process, #219,790 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じり安[じりやす, jiriyasu] (n) gradual decline (of stock prices) [Add to Longdo]
じり高[じりだか, jiridaka] (n) gradual rise in prices [Add to Longdo]
じり貧[じりひん, jirihin] (n) gradually becoming poor; situation getting gradually worse and worse [Add to Longdo]
じんわり[jinwari] (adv) gradually [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) [Add to Longdo]
ひたひた[hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
ぼちぼち;ボチボチ[bochibochi ; bochibochi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See ぼつぼつ) little-by-little; gradually; slowly; soon; (adj-na) (2) (ksb [Add to Longdo]
ぼつぼつ[botsubotsu] (adv,n) (on-mim) gradually; here and there; spots; pimples [Add to Longdo]
ジワジワ(P);じわじわ[jiwajiwa (P); jiwajiwa] (adv,adv-to) (1) (on-mim) slowly (but steadily); gradually; bit-by-bit; (2) (on-mim) slowly soaking in; slowly permeating; oozing out; seeping out; (P) [Add to Longdo]
一日一日[いちにちいちにち, ichinichiichinichi] (adv,adv-to) (1) gradually; day by day; (n) (2) every day; each day [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gradual
   adj 1: proceeding in small stages; "a gradual increase in
       prices" [ant: {sudden}]
   2: (of a topographical gradient) not steep or abrupt; "a gradual
     slope" [ant: {steep}]
   n 1: (Roman Catholic Church) an antiphon (usually from the Book
      of Psalms) immediately after the epistle at Mass

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top