ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gracious

G R EY1 SH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gracious-, *gracious*, graciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gracious(adj) ซึ่งมีมารยาท, See also: งดงาม, สง่างาม, Syn. chivalrous, Ant. rude, unchivalrous
graciously(adv) อย่างงดงาม
graciousness(n) ความงดงาม, See also: ความมีเสน่ห์, Syn. complaisance, refinement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind, courteous, Ant. harsh
ungracious(อันเกร'เชิส) adj. ไม่สุภาพ,วางปึ่ง,หยาบคาย,ไม่กรุณา,ไม่มีมารยาท.

English-Thai: Nontri Dictionary
gracious(adj) เมตตา,กรุณา,มีน้ำใจ,มีมารยาท,สุภาพ
ungracious(adj) ไม่สุภาพ,ไม่กรุณา,วางปึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
graciousI appreciate your graciousness and efforts on my behalf.
graciousIt was gracious of you to accept.
graciousI was taken in by his good looks and gracious manners.
graciousShe held back her anger, and smiled graciously.
graciousShe is a most gracious neighbor.
graciousShe is gracious to everyone.
graciousThe queen was gracious enough to invite us.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความปรานี[khwām prānī] (n) EN: kindness ; pitifulness ; sympathy ; graciousness  FR: pitié [f] ; bienveillance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GRACIOUS G R EY1 SH AH0 S
GRACIOUSLY G R EY1 SH AH0 S L IY0
GRACIOUSNESS G R EY1 SH AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gracious (j) grˈɛɪʃəs (g r ei1 sh @ s)
graciously (a) grˈɛɪʃəsliː (g r ei1 sh @ s l ii)
graciousness (n) grˈɛɪʃəsnəs (g r ei1 sh @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gnädig; gütig {adj} | gnädiger | am gnädigstengracious | more gracious | most gracious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いやはや[iyahaya] (int) (Oh) dear!; (Oh) dear me!; Good gracious [Add to Longdo]
はて;はてな[hate ; hatena] (int) (1) Dear me!; Good gracious!; (2) well ... (used before sentences expressing a doubt); let me see; now ... [Add to Longdo]
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
畏くも[かしこくも, kashikokumo] (adv) graciously [Add to Longdo]
畏れ多くも[おそれおおくも, osoreookumo] (exp) graciously [Add to Longdo]
恩命[おんめい, onmei] (n) gracious command or words [Add to Longdo]
恵み深い[めぐみぶかい, megumibukai] (adj-i) gracious; benign [Add to Longdo]
潔い(P);潔よい(io);いさぎ良い(iK)[いさぎよい, isagiyoi] (adj-i) (1) manly; sportsmanlike; gracious; gallant; resolute; (2) pure (heart, actions, etc.); upright; blameless; (3) (arch) unsullied (e.g. scenery or object); pure; clean; (P) [Add to Longdo]
至れり尽くせり;至れり尽せり;至れりつくせり[いたれりつくせり, itareritsukuseri] (adj-no,exp) very polite; most gracious [Add to Longdo]
仁恵[じんけい, jinkei] (n) graciousness; mercy; charity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gracious
   adj 1: characterized by charm, good taste, and generosity of
       spirit; "gracious even to unexpected visitors"; "gracious
       living"; "he bears insult with gracious good humor" [ant:
       {ungracious}]
   2: characterized by kindness and warm courtesy especially of a
     king to his subjects; "our benignant king" [syn: {benignant},
     {gracious}]
   3: exhibiting courtesy and politeness; "a nice gesture" [syn:
     {courteous}, {gracious}, {nice}]
   4: disposed to bestow favors; "thanks to the gracious gods"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top