ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gracefully

G R EY1 S F AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gracefully-, *gracefully*, graceful
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gracefully(adv) อย่างนุ่มนวล, See also: อย่างอ่อนช้อย, อย่างสง่างาม, Syn. agilely, elegantly, beautifully, Ant. awkwardly

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gracefullyI want to age gracefully.
gracefullyShe bore herself gracefully.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตระการ(adv) beautifully, See also: gracefully, Syn. งาม, วิจิตร, งดงาม, Example: ช่างแกะสลักบานประตูได้ตระการงดงามมาก, Thai Definition: อย่างงดงาม, อย่างชวนให้ยินดีหรือพอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปยศ[appayot] (adv) EN: disgracefully ; ignominiously
ชด[chot] (adv) EN: gently ; lovely ; gracefully ; gently and lovely  FR: gracieusement
ชดช้อย[chotchōi] (adv) EN: gently ; lovely ; gracefully  FR: gracieusement
ลีลา[lilā] (v) EN: proceed gracefully

CMU English Pronouncing Dictionary
GRACEFULLY G R EY1 S F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gracefully (a) grˈɛɪsfəliː (g r ei1 s f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
体よく断る;体良く断る[ていよくことわる, teiyokukotowaru] (exp,v5r) to turn someone down (on some pretext) without offending them; to refuse gracefully; to decline politely [Add to Longdo]
体良く;体よく[ていよく, teiyoku] (adv) decently; gracefully; plausibly; politely; tactfully; discreetly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gracefully
   adv 1: in a graceful manner; "she swooped gracefully" [ant:
       {gracelessly}]
   2: in a gracious or graceful manner; "he did not have a chance
     to grow up graciously" [syn: {graciously}, {gracefully}]
     [ant: {gracelessly}, {ungracefully}, {ungraciously},
     {woodenly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top