ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grace

G R EY1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grace-, *grace*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grace(n) มารยาท, See also: คุณงามความดี, ความนุ่มนวล, ความกรุณา, Syn. elegance, Ant. ungracefulness
grace(vt) ทำให้งดงาม, See also: ทำให้ดีงาม, Syn. beautify
graceful(adj) นุ่มนวล, See also: นิ่มนวล, อ่อนช้อย, สง่างาม, Syn. elaborate, exquisite, fine, Ant. ungraceful
grace with(phrv) ทำให้งดงามมากขึ้นเพื่อให้เกียรติ, See also: แต่งให้งดงามเพื่อเป็นเกียรติ, Syn. honour with
gracefully(adv) อย่างนุ่มนวล, See also: อย่างอ่อนช้อย, อย่างสง่างาม, Syn. agilely, elegantly, beautifully, Ant. awkwardly
gracefulness(n) ความสง่างาม, See also: ความนิ่มนวล, ความอ่อนช้อย, ความหรูหรา, ความเป็นผู้ดี, Syn. elegance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance, beauty
grace cupถ้วยดื่มอวยพร,การดื่มอวยพร
graceful(เกรส'ฟูล) adj. สวยงาม,งดงาม,นิ่มนวล,กลมกล่อม,อรชร,สุภาพ,สง่า,มีมารยาท,เมตตา,กรุณา., See also: gracefully adv. gracefulness n., Syn. elegant, comely
graceless(เกรส'ลิส) adj. ขาดความงดงาม,ไม่รู้ทำนองคลองธรรม.
coup de grace(ดุคะกราส') n.,Fr. การโจมตีให้ตายทันที,การโจมตี,ให้ได้ชัยชนะอย่างชัดเจน
disgrace(ดิสเกรส') n. การเสียหน้า,ความเสื่อมเสีย,การถอดถอนยศฐาบรรดาศักดิ์,ความอัปยศอดสู vt. ทำให้เสียหน้า,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: disgracer n., Syn. shame, dishonour, Ant. honour, credit
disgraceful(ดิสเกรส'ฟูล) adj. น่าอับอายขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า,เสื่อมเสีย, Syn. disreputable
scapegrace(สเคพ'เกรส) n. อันธพาลที่ใช้การไม่ได้,คนที่ใช้การไม่ได้,คนเสเพลที่ใช้การไม่ได้, Syn. rogue, rascal
ungraceful(อันเกรส'ฟูล) adj. ไม่งดงาม,ไม่น่าดู,น่าเกลียด,หยาบ.

English-Thai: Nontri Dictionary
grace(n) ความดี,มารยาท,ความสง่างาม,ความนิ่มนวล,ความงดงาม
graceful(adj) ดี,งดงาม,สง่างาม,อรชร,นิ่มนวล,นวยนาด
graceless(adj) ไม่ดี,ไม่งดงาม,ไม่สง่างาม,ไม่นิ่มนวล,ไม่เรียบร้อย
disgrace(n) ความอัปยศอดสู,ความอับอาย,ความเสื่อมเสีย,ความขายหน้า
disgrace(vt) ทำให้ขายหน้า,ทำให้อับอาย,ทำให้เสียหน้า,ทำให้เสื่อมเสีย
disgraceful(adj) น่าอาย,น่าขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
graceความสง่างาม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
grace (Fr.)การอภัยโทษ [ดู pardon] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grace (Fr.)การอภัยโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grace period๑. ระยะผ่อนผัน๒. ระยะปลอดดอกเบี้ย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grace periodระยะผ่อนผัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
grace periodระยะผ่อนผัน, ระยะปลอดดอกเบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grace, days ofวันผ่อน (เวลาชำระหนี้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graceful degradationการเสื่อมทีละน้อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grace Periodระยะเวลาผ่อนผัน, Example: ระยะเวลาช่วงหนึ่งที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมซึ่ง จะไม่ต้องจ่ายคืนเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เช่น สัญญาชำระเงินกู้ระยะเวลา 7 ปี มีระยะเวลาผ่อนผัน 3 ปี ดังนั้น เงินต้นและดอกเบี้ยจะต้องผ่อนชำระคืนในช่วง 4 ปีหลังของสัญญา ระยะเวลาผ่อนผันนับเป็นสิ่งสำคัญในการเจรจากู้ยืมเงินระหว่างผู้กู้และผู้ ให้กู้ในโครงการต่างๆ ซึ่งผู้กู้บางส่วนยินดีจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้ระยะเวลาผ่อนผันนานออกไป [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
grace period(n) ระยะเวลาปลอดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Did man fall from grace in the Garden of Eden?"ผู้ชายตกจากสวรรค์ ลงสู่สวนอีเดนจริงเหรอ Oh, God! (1977)
#Take heart of grace #ขอจงสง่างาม An American Tail (1986)
Hey, is Grace all right out front?Hey, เกรซเป็นสิ่งที่ถูกต้องออกด้านหน้า? Pulp Fiction (1994)
Bobby Jones's swing was a study of grace in motion.วงสวิงของบ๊อบบี้ โจนส์แสนจะสง่างาม The Legend of Bagger Vance (2000)
What grace is given me let it pass to him.พรใดที่เป็นของข้า ขอจงผ่านไปสู่เขา The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
A god-like person who offers the greatest grace to the poor souls.ก็เหมือนพระเจ้าไง ที่คอยช่วยคนที่ลำบาก Platonic Sex (2001)
W. R. Grace and the U.S. governments patent on Neem was revoked by a case we brought along with the greens of European parliament and the international organic agriculture movement.บรรษัทดับบลิว อาร์ เกรซ และรัฐบาลสหรัฐฯ ที่จดสิทธิบัตรต้นนีม ถูกเพิกถอนสิทธิบัตรจากคดีที่เราฟ้องร้อง โดยร่วมมือกับพรรคกรีนของรัฐสภายุโรป The Corporation (2003)
* Oh, this holy night * you're in pain * longing for the grace * like a long-awaited rain* โอ้ ค่ำคืนที่แสนศักดิ์สิทธิ์ * เมื่อคุณอยู่ในความเจ็บปวด * และมองหาความงดงามนั้น Love So Divine (2004)
May your wisdom grace us until the stars rain down from the heavens.ความค้องการของเธอ คือ โอบกอดพวดเราจนกระทั่ง \ ท้องฟ้าแห่งแอสเตรจะสูญสลาย The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
O God of grace and glory, we remember before you this day our brother Jonathan.พระเจ้าทรงเมตตาและแจ่มใส เราจำคุณก่อนนั้นได้ พี่น้องเรา โจนาธาน White Noise (2005)
To hear Grace Makanga speak, and she won't be coming to Nairobi.ไปฟังคุณ Grace Makanga, เธอไม่มา Nairobi ซะด้วยสิ The Constant Gardener (2005)
They were on their way to Marsabit, taking the whole rotten package to Grace Makanga.สองคนนั่นไปมาร์ซาบิท เอาเอกสารทั้งหมดไปให้ เกรซ มาคันก้า The Constant Gardener (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
graceAll her motions were graceful.
graceAn ugly duckling became a graceful swan.
graceDo you know if Grace is at home?
graceEven the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
graceEverybody at the party was charmed with her grace.
graceFather took his place at the head of the table and began to say grace.
graceFor the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ.
graceFrom the fullness of his grace we have all received one blessing after another.
graceFull of grace and truth.
graceGrace goes to phone extension upstairs.
graceGrace has not come yet.
graceGrace wore an indignant look.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งามสง่า(adj) graceful, See also: elegant, prominent, Syn. สง่า, Example: ท่วงท่าเดินเหินของเธอไม่งามสง่าเอาเสียเลย, Thai Definition: งามเด่น
ลีลา(n) grace, See also: proceed gracefully, Syn. ท่าทาง, ลีลาท่าทาง, Example: ลีลาการเต้นบัลเล่ต์ของคณะนี้ช่างพริ้วไหวจริงๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุปการะคุณ(n) support, See also: grace, favour, Example: เด็กจะถูกสอนให้กตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่ ผู้มีอุปการะคุณ, Thai Definition: บุญคุณอันได้ช่วยเหลือเกื้อกูล
สิริ(n) fortune, See also: grace, luck, Syn. ศรี, มิ่งขวัญ, มงคล, Example: เขาไปรดน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัว, Thai Definition: เหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ, Notes: (บาลี)
ตระการ(adv) beautifully, See also: gracefully, Syn. งาม, วิจิตร, งดงาม, Example: ช่างแกะสลักบานประตูได้ตระการงดงามมาก, Thai Definition: อย่างงดงาม, อย่างชวนให้ยินดีหรือพอใจ
นุ่มนิ่ม(adj) bland, See also: graceful, Example: ผู้ใหญ่ชอบกิริยานุ่มนิ่มของพี่สะใภ้คนนี้มาก
กระชดกระช้อย(adj) graceful, See also: beautiful, coquettish, affectedly graceful, gentle and lovely, Syn. กระตุ้งกระติ้ง, ชดช้อย, Example: นักกายกรรมแสดงกายกรรมบนไม้ดุลยภาพด้วยท่าทางอันงามกระชดกระช้อย
คมขำ(adj) charming, See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty, Syn. คมคาย, Example: เธอเป็นผู้หญิงหน้าตาคมขำถูกใจเขามาก, Thai Definition: สวยอย่างซึ้งใจชวนพิศ
คมคาย(adj) charming, See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty, Syn. คมขำ, Example: เขาเป็นคนดูดีเพราะมีรสนิยมในการแต่งกายดี แถมยังมีหน้าตาคมคาย, Thai Definition: มีหน้าตาดี
ช้อยชด(adj) affectedly graceful, See also: graceful in manner

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับอายขายหน้า[ap-āi khāinā] (v, exp) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed  FR: être déshonoré
อัปยศ[appayot] (n) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity  FR: honte [f]
อัปยศ[appayot] (adj) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious  FR: ignoble ; honteux
อัปยศ[appayot] (adv) EN: disgracefully ; ignominiously
อัปยศอดสู[appayot otsū] (v) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour
บัดสี[batsī] (adj) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed  FR: honteux ; ignoble
ฉีกหน้า[chīknā] (v) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against  FR: humilier
ช้อย[chøi] (adj) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner  FR: souple ; délié
ช้อยชด[chøichot] (adj) EN: graceful
ชด[chot] (adj) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine

CMU English Pronouncing Dictionary
GRACE G R EY1 S
GRACES G R EY1 S IH0 Z
GRACEY G R EY1 S IY0
GRACED G R EY1 S T
GRACE'S G R EY1 S IH0 Z
GRACEFFA G R AH0 S EH1 F AH0
GRACEFUL G R EY1 S F AH0 L
GRACELAND G R EY1 S L AE0 N D
GRACELESS G R EY1 S L AH0 S
GRACEFULLY G R EY1 S F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grace (v) grˈɛɪs (g r ei1 s)
graced (v) grˈɛɪst (g r ei1 s t)
graces (v) grˈɛɪsɪz (g r ei1 s i z)
graceful (j) grˈɛɪsfəl (g r ei1 s f @ l)
graceless (j) grˈɛɪslɪs (g r ei1 s l i s)
gracefully (a) grˈɛɪsfəliː (g r ei1 s f @ l ii)
gracelessly (a) grˈɛɪslɪsliː (g r ei1 s l i s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优雅[yōu yǎ, ㄧㄡ ㄧㄚˇ, / ] grace; graceful, #4,452 [Add to Longdo]
优美[yōu měi, ㄧㄡ ㄇㄟˇ, / ] graceful; fine; elegant, #6,804 [Add to Longdo]
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] graceful, #12,184 [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] graceful; tactful, #13,663 [Add to Longdo]
轻盈[qīng yíng, ㄑㄧㄥ ㄧㄥˊ, / ] graceful; lithe; light and graceful; lighthearted; relaxed, #14,573 [Add to Longdo]
飘逸[piāo yì, ㄆㄧㄠ ㄧˋ, / ] graceful; elegant; to drift; to float, #15,330 [Add to Longdo]
[pīng, ㄆㄧㄥ, ] graceful, #41,952 [Add to Longdo]
惊鸿[jīng hóng, ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄥˊ, 鸿 / ] graceful (esp. of female posture); lithe, #42,347 [Add to Longdo]
[ē, ㄜ, ] graceful; willowy; unstable, #47,228 [Add to Longdo]
[ráo, ㄖㄠˊ, / ] graceful, #57,725 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tischgebet {n} | Tischgebete {pl} | Tischgebet sprechengrace | graces | to say grace [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おめおめ[omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
しっとり[shittori] (adv,vs) (1) calm; graceful; (2) quiet; mellow; (3) damp; moist [Add to Longdo]
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A [Add to Longdo]
オグロ[oguro] (n) graceful shark (Carcharhinus amblyrhynchoides, species of requiem shark found in the tropical Indo-Pacific) [Add to Longdo]
グレイス[gureisu] (n) grace [Add to Longdo]
タイワンザメ[taiwanzame] (n) graceful catshark (Proscyllium habereri, found in the Western Pacific) [Add to Longdo]
愛想[あいそ(P);あいそう(P), aiso (P); aisou (P)] (n) (See 愛想を尽かす) civility; courtesy; compliments; sociability; graces; (P) [Add to Longdo]
悪びれずに[わるびれずに, warubirezuni] (exp) calmly; with good grace [Add to Longdo]
位牌を汚す[いはいをけがす, ihaiwokegasu] (exp,v5s) to disgrace one's ancestors; to tarnish the honour of one's ancestors [Add to Longdo]
汚し[よごし, yogoshi] (n-suf,n) (1) {food} soiling; polluting; being dirty; (2) shame; disgrace; dishonor; dishonour; (n) (3) chopped fish, shellfish or vegetables, dressed with (miso or other) sauce [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grace
   n 1: (Christian theology) a state of sanctification by God; the
      state of one who is under such divine influence; "the
      conception of grace developed alongside the conception of
      sin"; "it was debated whether saving grace could be
      obtained outside the membership of the church"; "the Virgin
      lived in a state of grace" [syn: {grace}, {saving grace},
      {state of grace}]
   2: elegance and beauty of movement or expression; "a beautiful
     figure which she used in subtle movements of unparalleled
     grace" [syn: {grace}, {gracility}]
   3: a sense of propriety and consideration for others; "a place
     where the company of others must be accepted with good grace"
     [syn: {seemliness}, {grace}] [ant: {unseemliness}]
   4: a disposition to kindness and compassion; "the victor's grace
     in treating the vanquished" [syn: {grace}, {good will},
     {goodwill}]
   5: (Greek mythology) one of three sisters who were the givers of
     beauty and charm; a favorite subject for sculptors
   6: a short prayer of thanks before a meal; "their youngest son
     said grace" [syn: {grace}, {blessing}, {thanksgiving}]
   7: (Christian theology) the free and unmerited favor or
     beneficence of God; "God's grace is manifested in the
     salvation of sinners"; "there but for the grace of God go I"
     [syn: {grace}, {grace of God}, {free grace}]
   v 1: make more attractive by adding ornament, colour, etc.;
      "Decorate the room for the party"; "beautify yourself for
      the special day" [syn: {decorate}, {adorn}, {grace},
      {ornament}, {embellish}, {beautify}]
   2: be beautiful to look at; "Flowers adorned the tables
     everywhere" [syn: {deck}, {adorn}, {decorate}, {grace},
     {embellish}, {beautify}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top