ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gouges

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gouges-, *gouges*, gouge
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gouges (v) gˈauʤɪz (g au1 jh i z)
gouge (v) gˈauʤ (g au1 jh)
gouged (v) gˈauʤd (g au1 jh d)
gouging (v) gˈauʤɪŋ (g au1 jh i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gouge(n) ร่องที่เกิดจากการแซะ, See also: หลุมเล็กๆ, Syn. chisel
gouge(vi) ขุด, See also: เซาะให้เป็นร่อง, แซะ, Syn. chisel, incise, scoop
gouge(vt) ขุด, See also: เซาะเป็นร่อง, แซะ, Syn. hollow, scoop
gouge out(phrv) แซะ, See also: ขุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gouge(กอจ) n. สิ่งแซะร่องชนิดหนึ่ง,ร่องที่เกิดจากการแซะด้วยสิ่ว vt. แซะ,ขุด, See also: gouger n.

English-Thai: Nontri Dictionary
gouge(n) สิ่ว
gouge(vt) เจาะด้วยสิ่ว,เซาะ,ควัก(ตา),ตัด,ขุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clay gouge; fault gouge; gougeผงรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
C-gougeสิ่วร่องรูปตัวซี (C) [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crescentic gouge; gouge markรอยรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gougeสิ่วร่อง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gouge; clay gouge; fault gougeผงรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gouge mark; crescentic gougeรอยรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gouging (thermal)การเซาะร่อง [ด้วยความร้อน] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
gouging blowpipeคันตัดแก๊สเซาะร่อง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
gouging (thermal)การเซาะร่อง [ด้วยความร้อน] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fault gouge; clay gouge; gougeผงรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
V-gougeสิ่วร่องรูปตัววี (V) [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
U-gougeสิ่วร่องรูปตัวยู [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
fault gougefault gouge, ผงรอยเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สกัด(v) chisel, See also: gouge, carve, Example: ช่างใช้สิ่วสกัดหัวตะปูออก, Thai Definition: ตัดของแข็งให้เป็นร่องรอยหรือให้ขาดออกจากกัน, Notes: (เขมร)
ควัก(v) scoop out, See also: dig out, gouge, Syn. ล้วง, Example: หมอตำแยควักเมือกในปากเด็กออก เพื่อไม่ให้เด็กสำลักน้ำคร่ำ, Thai Definition: งอนิ้วแล้วเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ควัก[khwak] (v) EN: scoop out ; dig out ; gouge ; draw out  FR: extraire ; retirer
เซาะ[sǿ] (v) EN: erode ; undermine ; scour out ; wash out ; chisel ; gouge out  FR: ronger ; éroder

CMU English Pronouncing Dictionary
GOUGE G AW1 JH
GOUGH G AO1 F
GOUGED G AW1 JH D
GOUGER G AW1 JH ER0
GOUGEON G AW1 JH IH0 N
GOUGING G AW1 JH IH0 NG
MCGOUGH M AH0 G AW1
MCGOUGH M AH0 G AH1 F
GOUGHNOUR G AW1 N ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gauner {m}gouger [Add to Longdo]
Hohlmeißel {m}gouge [Add to Longdo]
ausmeißeln | ausmeißelndto gouge | gouging [Add to Longdo]
meißelt ausgouges [Add to Longdo]
meißelte ausgouged [Add to Longdo]
Goughammerfink {m} [ornith.]Gough I Finch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こんごう型護衛艦[こんごうがたごえいかん, kongougatagoeikan] (n) Kongo class destroyer [Add to Longdo]
アークガウジング[a-kugaujingu] (n) arc gouging [Add to Longdo]
ゴージ[go-ji] (n) (1) gouge (tool); (2) (See ゴルジュ) gorge [Add to Longdo]
データ付き領域集合群[データつきりょういきしゅうごうぐん, de-ta tsukiryouikishuugougun] (n) {comp} set of fill area sets with data [Add to Longdo]
暗号学[あんごうがく, angougaku] (n) cryptography; cryptology [Add to Longdo]
暗号技術[あんごうぎじゅつ, angougijutsu] (n) {comp} cryptography; encryption technology [Add to Longdo]
丸鑿;円鑿[まるのみ, marunomi] (n) (a) gouge [Add to Longdo]
記号学[きごうがく, kigougaku] (n) semiotics; semiology [Add to Longdo]
記号学者[きごうがくしゃ, kigougakusha] (n) symbolist [Add to Longdo]
郷軍[ごうぐん, gougun] (n) veteran; reservist; ex-soldier [Add to Longdo]
業が深い[ごうがふかい, gougafukai] (exp,adj-i) (See 業の深い) past redemption; sinful [Add to Longdo]
決る;抉る;刳る;杓る[しゃくる;さくる(決る;抉る;刳る)(ok), shakuru ; sakuru ( kimaru ; eguru ; ko ru )(ok)] (v5r,vt) (1) (uk) to dig out; to gouge out; to hollow out; (2) to scoop; to ladle; to bail; (3) to jerk (one's chin) [Add to Longdo]
喧々囂々;喧喧囂囂[けんけんごうごう, kenkengougou] (n,adj-no,adj-t,adv-to) (1) wild uproar; pandemonium; clamor of voices; tumult; (2) noisy; uproarious; clamorous [Add to Longdo]
恒河沙[ごうがしゃ;こうがしゃ(ik), gougasha ; kougasha (ik)] (n) (1) 10^52 (or 10^56); (2) innumerable [Add to Longdo]
皇后宮[こうごうぐう, kougouguu] (n) (1) empress's residence; (2) (See 皇后) empress [Add to Longdo]
号外[ごうがい, gougai] (n) newspaper extra; (P) [Add to Longdo]
号口[ごうぐち, gouguchi] (n) regular production; present model [Add to Longdo]
合議[ごうぎ, gougi] (n,vs) consultation; conference; (P) [Add to Longdo]
合議制[ごうぎせい, gougisei] (n) parliamentary system [Add to Longdo]
合議制度[ごうぎせいど, gougiseido] (n) parliamentary system [Add to Longdo]
合議体[ごうぎたい, gougitai] (n) collegiate body; collegial body; judicial panel [Add to Longdo]
豪儀;豪気;強気[ごうぎ;ごうき, gougi ; gouki] (adj-na,adj-no) (1) great; grand; (2) (ごうぎ only) (arch) obstinate; stubborn [Add to Longdo]
豪語[ごうご, gougo] (n,vs) boasting; bombast [Add to Longdo]
轟々;轟轟[ごうごう;とどろとどろ, gougou ; todorotodoro] (adj-na,n) (1) (ごうごう only) (uk) thunderous; rumbling; (adv-to) (2) thunderously; rumblingly [Add to Longdo]
国際連合軍[こくさいれんごうぐん, kokusairengougun] (n) United Nations Forces [Add to Longdo]
混合語[こんごうご, kongougo] (n) (linguistic) blending or contamination; new language created by blending two or more existing languages (example [Add to Longdo]
在郷軍人[ざいごうぐんじん, zaigougunjin] (n) ex-soldier; a veteran [Add to Longdo]
在郷軍人会[ざいごうぐんじんかい, zaigougunjinkai] (n) association of veterans; the American Legion [Add to Longdo]
在郷軍人病[ざいごうぐんじんびょう, zaigougunjinbyou] (n) Legionnaires' disease [Add to Longdo]
集合型[しゅうごうがた, shuugougata] (n) {comp} set type [Add to Longdo]
総合芸術[そうごうげいじゅつ, sougougeijutsu] (n) total work of art; complete work of art; Gesamtkunstwerk; artwork that integrates music, poetry, and acting; composite art [Add to Longdo]
多符号具象構文[たふごうぐしょうこうぶん, tafugougushoukoubun] (n) {comp} multicode concrete syntax [Add to Longdo]
単一型集合型[たんいつがたしゅうごうがた, tan'itsugatashuugougata] (n) {comp} set-of type [Add to Longdo]
断層粘土[だんそうねんど, dansounendo] (n) fault gouge; fault clay [Add to Longdo]
都合がいい;都合が良い;都合がよい[つごうがいい(都合がいい;都合が良い);つごうがよい(都合が良い;都合がよい), tsugougaii ( tsugou gaii ; tsugou ga yoi ); tsugougayoi ( tsugou ga yoi ; tsugou ga] (exp) (See 都合のいい) (ant [Add to Longdo]
都合がよろしい[つごうがよろしい, tsugougayoroshii] (exp,adj-i) (pol) (usu. ご都合がよろしい) convenient [Add to Longdo]
都合が悪い;都合がわるい[つごうがわるい, tsugougawarui] (exp,adj-i) (See 都合の悪い) (ant [Add to Longdo]
内剛外柔[ないごうがいじゅう, naigougaijuu] (n) gentle on the outside but tough on the inside; an iron hand in a velvet glove [Add to Longdo]
非難囂々;非難囂囂;批難囂々;批難囂囂[ひなんごうごう, hinangougou] (n,adj-t,adv-to) enraged outcry; loud protest; being bitterly criticized by others; being loudly denounced by others [Add to Longdo]
符号語[ふごうご, fugougo] (n) codeword [Add to Longdo]
複合語[ふくごうご, fukugougo] (n) {ling} (See 単純語) compound word; compound term [Add to Longdo]
抱合語;包合語[ほうごうご, hougougo] (n) incorporating language; polysynthetic language [Add to Longdo]
連合軍[れんごうぐん, rengougun] (n) (WWII) the Allies; allied forces [Add to Longdo]
傲岸[ごうがん, gougan] (adj-na,n) haughtiness; pride [Add to Longdo]
傲岸不遜[ごうがんふそん, gouganfuson] (n) arrogance [Add to Longdo]
傲岸無礼[ごうがんぶれい, gouganburei] (n) arrogance [Add to Longdo]
刳る;抉る;剔る[えぐる;くる(刳る), eguru ; kuru ( ko ru )] (v5r,vt) to gouge; to hollow out; to bore; to excavate; to scoop out [Add to Longdo]
刳れる;抉れる[えぐれる, egureru] (v1,vi) to be gouged; to be hollowed; to become hollow [Add to Longdo]
刳貫く(io);刳り貫く;刳り抜く;くり抜く;刳抜く(io)[くりぬく, kurinuku] (v5k,vt) to gouge out; to excavate; to bore; to drill [Add to Longdo]
剔抉[てっけつ, tekketsu] (n,vs) gouging (out); exposure [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ付き領域集合群[データつきりょういきしゅうごうぐん, de-ta tsukiryouikishuugougun] set of fill area sets with data [Add to Longdo]
暗号学[あんごうがく, angougaku] cryptology [Add to Longdo]
暗号技術[あんごうぎじゅつ, angougijutsu] cryptography, encryption technology [Add to Longdo]
計量言語学[けいりょうげんごうがく, keiryougengougaku] computational linguistics [Add to Longdo]
集合型[しゅうごうがた, shuugougata] set type [Add to Longdo]
多符号具象構文[たふごうぐしょうこうぶん, tafugougushoukoubun] multicode concrete syntax [Add to Longdo]
単一型集合型[たんいつがたしゅうごうがた, tan'itsugatashuugougata] set-of type [Add to Longdo]
複合語[ふくごうご, fukugougo] compound term [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
号外[ごうがい, gougai] Sondernummer, Extrablatt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top