ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gossip

G AA1 S AH0 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gossip-, *gossip*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gossip(vi) นินทา, See also: ซุบซิบ, ว่าร้าย, Syn. blab, rumor
gossip(n) การนินทา, See also: เรื่องซุบซิบ, Syn. blab, rumor
gossip(n) คนชอบนินทา, Syn. meddler, snoop
gossipy(adj) ซึ่งซุบซิบ, See also: ซึ่งนินทา
gossip of(phrv) ซุบซิบนินทาเกี่ยวกับ, See also: นินทาเกี่ยวกับ, Syn. gossip about
gossip about(phrv) ซุบซิบนินทาเกี่ยวกับ, See also: นินทาเกี่ยวกับ, Syn. gossip of
gossipmonger(n) คนชอบปล่อยข่าวลือ, See also: คนชอบซุบซิบนินทา, Syn. busybody, rumormonger
gossip column(n) คอลัมน์ซุบซิบ
gossip columnist(n) นักเขียนคอลัมน์ซุบซิบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gossip(กอส'ซิพ) n. การ (คำ) นินทา,การ (คำ) ซุบซิบ,คนที่ชอบนินทาคน vi. นินทา,ซุบซิบ., See also: gossipry n., Syn. hearsay
gossipmonger(n. คนที่ชอบนินทาคนอื่น,คนที่ชอบซุบซิบ
gossipy(กอส'ซะพี) adj. ชอบนินทา,ชอบซุบซิบ., See also: gossipiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
gossip(n) คำนินทา,การซุบซิบนินทา
gossip(vi) พูดซุบซิบ,นินทา,กล่าวขวัญถึง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gossipการซุบซิบ [TU Subject Heading]
Gossip columnsคอลัมน์ซุบซิบ [TU Subject Heading]
Gossip in mass mediaการซุบซิบในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gossipHaa - Hachoo! Somebody must be gossiping about me. (They say sneezing is a sign of it.)
gossipHe is fond of gossip.
gossipHe's always anxious to pick up gossip.
gossipI have no time to engage in gossip.
gossipI learned about Keiko's problem from gossip.
gossipI wouldn't let a goof-up like that get to you. People have short memories and the one good thing about gossip is that it's short-lived.
gossipMalicious gossip spreads like wildfire. I guess that's why they say bad news travels fast.
gossipShe is a confirmed gossip.
gossipShe is very fond of gossip.
gossipShe spread the gossip all over the town.
gossipThe columnist raked up some old gossip.
gossipThe gossip hurt his reputation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากมอม(adj) gossipy and meddlesome, See also: long-tongued, Syn. ปากหมา, ปากเสีย, Example: แถวปากซอยจะมีกลุ่มนักเลงปากมอมคอยแซวเด็กสาวที่เดินผ่านไปมา
ข้อครหา(n) scandal, See also: gossip, blame, Syn. คำครหา, เสียงครหา, ข้อติเตียน, Example: การเลือกตั้งปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ไม่พ้นข้อครหาในเรื่องผลประโยชน์ที่เอื้อต่อกันระหว่างพรรคการเมืองกับผู้ที่หนุนหลัง
ว่าร้าย(v) gossip, Syn. นินทา, ว่า, Example: ไม่ว่าจะถูกนินทาว่าร้ายต่างๆ นานาเรื่องที่เขามีบ้านเล็กบ้านใหญ่อย่างไรเขาก็ไม่ใส่ใจ, Thai Definition: ติเตียนลับหลัง
ขี้ปาก(n) gossip, See also: idle talk, rumor, Syn. คำนินทา, Example: ด้วยความจำเป็นและกลัวขี้ปากชาวบ้านแม่จึงจำต้องรับหนูไปอยู่ด้วย, Thai Definition: คำที่พูดนินทากันหรือกล่าวอ้างถึงในทางที่ไม่ดี
ปากหอยปากปู(n) gossipers, Example: เธอจับได้คาหนังคาเขาว่าพวกปากหอยปากปูกำลังนินทาเธออยู่, Thai Definition: ชอบนินทาเล็กนินทาน้อย
ปากเบา(adj) gossipy, See also: loosen one's mouth, grumbling, Syn. ปากพล่อย, Example: ถ้าอยากจะมีเพื่อนเยอะๆ ก็ต้องเลิกเป็นคนหูเบา ปากเบา, Thai Definition: พูดโดยไม่ยั้งคิด
ปากบอน(v) blab, See also: gossip, tattle, be talkative, Syn. ปากคัน, ปากตำแย, Example: ข้าพเจ้าก็ได้แต่ภาวนาว่าขออย่าให้มีใครปากบอนไปฟ้องครูชราของเราเลย, Thai Definition: อาการที่ปากอยู่ไม่สุข ชอบพูด ชอบฟ้อง
กระซุบกระซิบ(v) gossip, See also: whisper to each other, Syn. ซุบซิบ, Example: สองพี่น้องกระซุบกระซิบกันเงียบๆ
การนินทา(n) gossip, See also: chitchat, Syn. การพูดลับหลัง, การซุบซิบ, การซุบซิบนินทา, Ant. การสดุดี, การยกย่อง, การสรรเสริญ, Example: การนินทาคนอื่นเป็นบาป, Thai Definition: คำติเตียนลับหลัง
นกกะปูด(n) tattletale, See also: gossip, blabbermouth, bigmouthed, outspoken, indiscreet, shoot off one's mouth, Syn. คนปากบอน, คนปากสว่าง, คนปากโป้ง, Example: อย่าบอกความลับกับพวกนกกะปูดพวกนี้นะ, Count Unit: คน, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารปาก[āhān pāk] (n, exp) EN: target for gossip
การพูดลับหลัง[kān phūt laplang] (n, exp) EN: gossip
คำนินทา[kham ninthā] (n) EN: gossip ; gossips [pl.] ; blames [pl.]  FR: commérages [mpl] ; cancans [mpl] ; potins [mpl]
ข่าวโคมลอย[khāo khōmløi] (n, exp) EN: rumour = rumor (Am.) ; dirt ; unfounded news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz  FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.)
ขี้ปาก[khīpāk] (n) EN: gossip ; idle talk ; rumor  FR: commérages [mpl] ; rumeur [f]
ข้อครหา[khø kharahā] (n) EN: reproach ; disparaging statement ; scandal ; gossip ; blame
ลมปาก[lompāk] (n) EN: words ; persuasive words ; gossip  FR: belles paroles [fpl] ; mots [mpl]
นินทา[ninthā] (v) EN: gossip ; to have a gossip ; backbite ; gossip about ; blame in one's absence  FR: calomnier ; médire (de) ; cancaner (fam.) ; raconter des cancans ; faire des commérages ; commérer ; casser du sucre sur le dos de qqn (fam.) ; critiquer ; blâmer
ปากบอน[pākbøn] (v) EN: tattle ; talk to much ; blab ; gossip ; talk carelessly  FR: déblatérer (contre) ; faire des commérages
ปากบอน[pākbøn] (adj) EN: gossipy ; gossipy ; big mouthed ; tale bearing  FR: cafardeur ; indiscret

CMU English Pronouncing Dictionary
GOSSIP G AA1 S AH0 P
GOSSIPS G AA1 S AH0 P S
GOSSIPY G AA1 S AH0 P IY0
GOSSIPER G AA1 S AH0 P ER0
GOSSIPERS G AA1 S AH0 P ER0 Z
GOSSIPING G AA1 S AH0 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gossip (v) gˈɒsɪp (g o1 s i p)
gossips (v) gˈɒsɪps (g o1 s i p s)
gossiped (v) gˈɒsɪpt (g o1 s i p t)
gossiping (v) gˈɒsɪpɪŋ (g o1 s i p i ng)
gossipped (v) gˈɒsɪpt (g o1 s i p t)
gossipping (v) gˈɒsɪpɪŋ (g o1 s i p i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流言蜚语[liú yán fēi yǔ, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄢˊ ㄈㄟ ㄩˇ, / ] gossip; rumors and slanders, #41,397 [Add to Longdo]
道听途说[dào tīng tú shuō, ㄉㄠˋ ㄊㄧㄥ ㄊㄨˊ ㄕㄨㄛ, / ] gossip; hearsay; rumor, #47,620 [Add to Longdo]
讲閒话[jiǎng xián huà, ㄐㄧㄤˇ ㄒㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] gossip; make unfavorable comments [Add to Longdo]
閒话[xián huà, ㄒㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] gossip [Add to Longdo]
飙口水[biāo kǒu shuǐ, ㄅㄧㄠ ㄎㄡˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] gossip; idle chat [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gerüchteküche {f}gossip factory [Add to Longdo]
Klatschblatt {n}gossip rag [Add to Longdo]
Klatschkolumnist {m}gossip columnist [Add to Longdo]
Klatschspalte {f}gossip column [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
ゴシップ[goshippu] (n) (1) gossip; (2) {comp} government OSI procurement; GOSIP; (P) [Add to Longdo]
ゴシップメーカー[goshippume-ka-] (n) gossip maker [Add to Longdo]
悪口雑言[あっこうぞうごん, akkouzougon] (n) all kinds of malicious gossip; heaping verbal abuse (on); cursing and swearing (words) [Add to Longdo]
悪舌[あくぜつ;あくした, akuzetsu ; akushita] (n) evil tongue; gossip [Add to Longdo]
井戸端会議[いどばたかいぎ, idobatakaigi] (n) content-free chat; idle gossip [Add to Longdo]
陰口(P);蔭口;影口(iK)[かげぐち, kageguchi] (n,adj-no) malicious gossip; backbiting; speaking ill behind someone's back; (P) [Add to Longdo]
[うわさ, uwasa] (n,vs,adj-no) rumour; rumor; report; hearsay; gossip; common talk; (P) [Add to Longdo]
噂に上る[うわさにのぼる, uwasaninoboru] (exp,v5r) to be gossiped about [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gossip
   n 1: light informal conversation for social occasions [syn:
      {chitchat}, {chit-chat}, {chit chat}, {small talk}, {gab},
      {gabfest}, {gossip}, {tittle-tattle}, {chin wag}, {chin-
      wag}, {chin wagging}, {chin-wagging}, {causerie}]
   2: a report (often malicious) about the behavior of other
     people; "the divorce caused much gossip" [syn: {gossip},
     {comment}, {scuttlebutt}]
   3: a person given to gossiping and divulging personal
     information about others [syn: {gossip}, {gossiper},
     {gossipmonger}, {rumormonger}, {rumourmonger}, {newsmonger}]
   v 1: wag one's tongue; speak about others and reveal secrets or
      intimacies; "She won't dish the dirt" [syn: {dish the
      dirt}, {gossip}]
   2: talk socially without exchanging too much information; "the
     men were sitting in the cafe and shooting the breeze" [syn:
     {chew the fat}, {shoot the breeze}, {chat}, {confabulate},
     {confab}, {chitchat}, {chit-chat}, {chatter}, {chaffer},
     {natter}, {gossip}, {jaw}, {claver}, {visit}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top