ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

goody

G UH1 D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goody-, *goody*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goody(n) คนดี (คำไม่เป็นทางการ)
goody(n) สิ่งดึงดูดใจ, See also: ของน่าทาน, ขนมน่ากิน, Syn. delicacy
goody(int) คำอุทานแสดงความดีใจ
goody-goody(n) คนดี (คำไม่เป็นทางการ)
goody-goody(adj) น่ากิน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. pleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
goody(กูด'ดี) n. สิ่งที่ดี,สิ่งที่ดึงดูดใจ,ขนมหวาน,กุลสตรี, See also: goodies n. สิ่งที่ทำให้เกิดความปีติยินดี.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goodyI can't stand those goody-goody types.
goodyYou are a goody-goody.

CMU English Pronouncing Dictionary
GOODY G UH1 D IY0
GOODY'S G UH1 D IY0 Z
GOODYEAR G UH1 D Y IH0 R
GOODYEAR G UH1 D Y IY0 R
GOODYEAR'S G UH1 D Y IH0 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
goody (n) gˈudiː (g u1 d ii)
Goodyear (n) gˈudjˈɛəʳ (g u1 d y e@1)
goody-goody (n) gˈudɪ-gudiː (g u1 d i - g u d ii)
goody-goodies (n) gˈudɪ-gudɪz (g u1 d i - g u d i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい子ぶる;好い子ぶる[いいこぶる, iikoburu] (v5r) to act the goody-goody; to pretend to be nice [Add to Longdo]
グッドイヤー[guddoiya-] (n) Goodyear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  goody
      n 1: something considered choice to eat [syn: {dainty},
           {delicacy}, {goody}, {kickshaw}, {treat}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top