ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

goodness

G UH1 D N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goodness-, *goodness*, goodnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goodness(n) ความดีงาม, See also: คุณงามความดี, ความมีคุณธรรม, Syn. righteousness, virtuousness, uprightness, decency, morality, Ant. dishonesty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
goodnessn. ความดี,คุณงามความดี,ส่วนที่ดีที่สุด,พระเจ้า. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
goodness(n) ความดี,ความกรุณาปรานี,ความปรารถนาดี,คุณงามความดี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goodness-of-fit testsแบบทดสอบภาวะสารูปสนิทดี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goodnessBeauty without goodness is worth nothing.
goodnessDoes goodness charm more than beauty?
goodnessFor goodness' sake, please be nice to him.
goodnessGoodness is abstract, a kind act is concrete.
goodnessGoodness knows what it was.
goodnessHe had the goodness to come all the way to see me.
goodnessHe is the epitome of goodness.
goodnessM-my goodness!? Cover-up! Cover yourself up!
goodnessMy goodness! I have lost the car keys.
goodnessShe came up from goodness knows where.
goodnessThank goodness it didn't worsen. But please don't push yourself yet.
goodnessThank goodness you've come to.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความดีงาม(n) goodness, See also: merit, virtue, Syn. ความดี, คุณความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: เยาวชนที่ดีควรประพฤติอยู่ในกรอบของความดีงาม
ความดี(n) goodness, See also: virtue, merit, Syn. คุณความดี, ความดีความชอบ, คุณงามความดี, ความดีงาม, Ant. ความชั่ว, Example: ย่ากับฉันช่วยเหลือทำมาหากินช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดแต่ความดีไม่เคยเข้าตาอาเลย
คุณความดี(n) goodness, See also: virtue, merit, meritoriousness, good, great contributions, Syn. คุณธรรม, ความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: ประชาชนได้เห็นคุณความดีของท่านที่ท่านได้ร่วมทำไว้ตั้งแต่ในอดีต
คุณงามความดี(n) goodness, See also: virtue, meritoriousness, merit, good, great contributions, Syn. คุณความดี, คุณธรรม, ความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: แม้ท่านจะมรณภาพไปนาน แล้วแต่ชื่อเสียงและคุณงามความดีของท่านก็ยังเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่สังคมชาวพุทธ, Count Unit: ประการ, อย่าง, ข้อ
พิศุทธิ์(n) goodness, Syn. วิสุทธิ์, Thai Definition: ความดี, ความถูกต้อง
สวัสดี(n) prosperity, See also: goodness, progress, virtue, Syn. ความดีงาม, ความเจริญรุ่งเรือง, ความเจริญ, Example: ผู้กระทำพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดชุมนุมเทวดา เพื่อความสวัสดี
ความชอบ(n) goodness, See also: charity, beneficence, Syn. ความดี, คุณงามความดี, ความดีความชอบ, Ant. ความชั่ว, ความเลวร้าย, Example: ทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทุกนายจะได้รับความชอบ
เอ้ย(int) Gosh..., See also: goodness me! (an exclamation expressing sudden surprise or sudden discovery), Example: เอ้ย! มันเป็นแบบนี้ได้ยังไง, Thai Definition: คำอุทานแสดงอาการตกใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จริยธรรม[jariyatham] (n) EN: morality ; ethical behaviour ; ethic ; ethics ; goodness  FR: éthique [f] ; moralité [f]
คุณ[khun] (x) EN: merit ; goodness ; advantage ; virtue ; worth ; services  FR: mérite [m] ; vertu [f]
คุณความดี[khun khwāmdī] (n) EN: goodness ; virtue ; merit ; meritoriousness ; good ; great contributions  FR: vertu [f] ; mérite [m]
คุณธรรม[khunnatham] (n) EN: virtue ; merit ; good ; moral ; moral principle ; goodness  FR: bonté [f] ; humanité [f] ; vertu [f]
ความดี[khwāmdī] (n) EN: goodness ; virtue ; merit  FR: bonté [f] ; vertu [f]
ความดีงาม[khwām dī-ngām] (n, exp) EN: goodness ; merit ; virtue

CMU English Pronouncing Dictionary
GOODNESS G UH1 D N AH0 S
GOODNESS G UH1 D N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
goodness (n) gˈudnəs (g u1 d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おやおや[oyaoya] (int) my goodness!; oh my!; oh dear! [Add to Longdo]
それはそれは[sorehasoreha] (exp,int) (1) My goodness (expresses surprise, wonder, etc.); (adv) (2) (See それは・1) very; extremely [Add to Longdo]
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
後生だから[ごしょうだから, goshoudakara] (exp) for mercy's sake; for the love of God; for goodness' sake [Add to Longdo]
仁徳[じんとく, jintoku] (n) benevolence; goodness [Add to Longdo]
性善[せいぜん;しょうぜん, seizen ; shouzen] (n) (しょうぜん is a Buddhist term) intrinsic goodness [Add to Longdo]
善性[ぜんせい, zensei] (n) innate goodness of man [Add to Longdo]
善良[ぜんりょう, zenryou] (adj-na,n,adj-no) goodness; excellence; virtue; (P) [Add to Longdo]
善霊[ぜんれい, zenrei] (n) spirit of goodness [Add to Longdo]
徳行[とっこう, tokkou] (n) virtuous act or deeds; goodness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 goodness
   n 1: that which is pleasing or valuable or useful; "weigh the
      good against the bad"; "among the highest goods of all are
      happiness and self-realization" [syn: {good}, {goodness}]
      [ant: {bad}, {badness}]
   2: moral excellence or admirableness; "there is much good to be
     found in people" [syn: {good}, {goodness}] [ant: {evil},
     {evilness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top