ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

good and bad

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -good and bad-, *good and bad*, good and ba
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
good and badI can make a distinction between good and bad.
good and badIn the old days, every child could tell the difference between good and bad.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติเตียน[titīen] (v) EN: blame ; reprove ; express disapproval ; censure ; criticize ; review ; discuss both good and bad points  FR: critiquer ; analyser ; peser le pour et le contre

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好坏[hǎo huài, ㄏㄠˇ ㄏㄨㄞˋ, / ] good and bad; advantageous and disadvantageous, #9,152 [Add to Longdo]
好歹[hǎo dǎi, ㄏㄠˇ ㄉㄞˇ, ] good and bad; most unfortunate occurence; in any case; whatever, #13,642 [Add to Longdo]
良莠不齐[liáng yǒu bù qí, ㄌㄧㄤˊ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧˊ, / ] good and bad people intermingled, #35,977 [Add to Longdo]
吉凶[jí xiōng, ㄐㄧˊ ㄒㄩㄥ, ] good and bad luck (in astrology), #46,496 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お腹いっぱい[おなかいっぱい, onakaippai] (exp) (1) (col) full up; (2) to have had enough of something (both good and bad nuance) [Add to Longdo]
吉凶禍福[きっきょうかふく, kikkyoukafuku] (n) good and bad fortune, and weal and woe [Add to Longdo]
玉石混淆;玉石混交[ぎょくせきこんこう, gyokusekikonkou] (exp) mixture of the good and bad; jumble of wheat and tares [Add to Longdo]
功罪[こうざい, kouzai] (n) both good and bad; merits and demerits [Add to Longdo]
善悪の区別[ぜんあくのくべつ, zen'akunokubetsu] (n) (See 正邪の区別) discrimination between right and wrong; distinction between good and bad [Add to Longdo]
糞も味噌も一緒[くそもみそもいっしょ, kusomomisomoissho] (exp) (id) Good and bad are mixed together [Add to Longdo]
併せ持つ;合わせ持つ;合せ持つ[あわせもつ, awasemotsu] (v5t,vt) to own (something) as well; to have two things (at the same time) (e.g. good and bad points) [Add to Longdo]
良くも悪くも[よくもわるくも, yokumowarukumo] (exp) for better or worse; for good and bad; regardless of merit; both good and bad [Add to Longdo]
良くも悪しくも[よくもあしくも, yokumoashikumo] (exp) (See 良くも悪くも) regardless of right or wrong; regardless of merit; both good and bad [Add to Longdo]
臧否[ぞうひ, zouhi] (n) the good and bad [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top