ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go with

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go with-, *go with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go with(phrv) เดินทางไปกับ, Syn. go together, take with
go without(phrv) ดำเนินไปหรือทำโดยปราศจาก, Syn. do without, manage without
go without(phrv) เดินทางไปโดยปราศจาก, See also: ไปโดยไม่เอาหรือไม่มี
go without saying(idm) เป็นที่แน่ชัด, See also: อย่างชัดแจ้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go withA green carpet will not go with this blue curtain.
go withAnd it doesn't go with anything.
go withA passport is something you cannot go without when you go to a foreign country.
go withA purple carpet will not go with this red curtain.
go withCan you go with us?
go withCan you make out why he won't go with us?
go withDon't be so foolish as to go with him.
go withFor this reason, I cannot go with you.
go withFrankly saying I do not want to go with you.
go withGreen doesn't go with red.
go withHad I better go with you?
go withHe can't go without beer even for a day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วมทาง(v) be accompanied by, See also: go with, escort, Example: คนในกลุ่มต้องเสียเพื่อนไปทีละคนทีละคนเมื่อร่วมทางกันมา, Thai Definition: ร่วมเดินทางไปด้วยกัน
ติด(v) accompany, See also: go with, attend, escort, Example: เพื่อนข้างบ้านขอติดรถไปลงหน้าปากซอยด้วย, Thai Definition: อาศัยไปด้วยหรือมาด้วย
เกาะเกี่ยว(v) accompany, See also: go with, escort, Example: พวกเราเกาะเกี่ยวไปกับคณะนักสำรวจตั้งแต่เช้าตรู่, Thai Definition: เกี่ยวข้องตามไปด้วย
ควง(v) walk arm in arm, See also: go with, Syn. ควงแขน, Example: ลูกสาวบ้านโน้นควงหนุ่มขายหมูอยู่ที่ตลาด, Thai Definition: เดินเอาแขนคล้องกันคลอเคลียกันไป
หิ้วท้อง(v) put up with hunger, See also: go with an empty stomach, Example: เขาทนหิ้วท้องไปกินข้าวที่บ้านสาวตอนเย็น, Thai Definition: ทนหิวรอไปกินภายหลัง
อดตาหลับขับตานอน(v) go without sleep, See also: stay up late, forget to sleep and eat, Syn. อดนอน, Example: เธอต้องอดตาหลับขับตานอนเพื่อพยาบาลเขาทั้งคืน, Thai Definition: สู้ทนอดนอน, ตั้งใจเฝ้าดูจนไม่ได้นอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิ้วท้อง[hiuthøng] (v) EN: go with an empty stomach ; put up with hunger  FR: avoir l'estomac dans les talons (fam.)
กับแกล้ม[kapklaēm] (n) EN: food eaten with alcoholic drinks ; savoury dish eaten to go with wine  FR: plats accompagnant les alcools
มะม่วง-น้ำปลาหวาน[mamūang – nāmplā wān] (xp) EN: mango with sweet fish sauce
อดอาหาร[ot āhān] (v, exp) EN: starve ; fast ; diet ; go without food ; go on a hunger strike  FR: jeûner
ไปด้วย[pai dūay] (v) EN: accompany ; go with  FR: accompagner ; aller ensemble ; aller avec
ไปเป็นเพื่อน[pai pen pheūoen] (v, exp) EN: accompany ; go with  FR: accompagner
ร่วมไปด้วย[ruam pai dūay] (v) EN: accompany ; go with  FR: accompagner ; aller ensemble
ติดตาม[tittām] (v) EN: accompany ; follow ; go with (s.o.) ; go after ; wait on ; trail  FR: suivre ; accompagner ; talonner ; poursuivre

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lí, ㄌㄧˊ, ] go with current; mucus; spittle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
言うも愚か;言うもおろか[いうもおろか, iumooroka] (exp) to go without saying [Add to Longdo]
御摘み;御摘まみ;お摘み;お摘まみ[おつまみ, otsumami] (n) snacks to go with alcohol [Add to Longdo]
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P) [Add to Longdo]
同伴[どうはん, douhan] (vs) (1) to accompany; to go with; (n,adj-f) (2) company; companion; (P) [Add to Longdo]
波に乗る[なみにのる, namininoru] (exp,v5r) to go with the flow; to go with the times [Add to Longdo]
連む[つるむ, tsurumu] (v5m,vi) to go with (a companion); to hang out with [Add to Longdo]
連れ立つ;連立つ[つれだつ, tsuredatsu] (v5t,vi) to accompany; to go with; to go together [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go with
   v 1: be present or associated with an event or entity; "French
      fries come with the hamburger"; "heart attacks are
      accompanied by distruction of heart tissue"; "fish usually
      goes with white wine"; "this kind of vein accompanies
      certain arteries" [syn: {attach to}, {accompany}, {come
      with}, {go with}]
   2: go or occur together; "The word 'hot' tends to cooccur with
     'cold'" [syn: {collocate with}, {construe with}, {cooccur
     with}, {co-occur with}, {go with}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top