ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go past

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go past-, *go past*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go past(phrv) ผ่าน, See also: เคลื่อนผ่าน, วิ่งผ่าน, Syn. come along, come by, fly by, get by, get past, go by
go past(phrv) (เวลา) ผ่านไป, Syn. fly by, go by, pass by
go past(phrv) (เวลา)ผ่านไป, Syn. come along, come by, fly by, get by
go past(phrv) ก้าวหน้ากว่า, See also: ไปไกลกว่า, Syn. get beyond, get past, go beyond
go past(phrv) ยากเกินกว่าจะทำหรือเข้าใจ, Syn. get past
go past a joke(idm) เอาจริงเอาจังเกินไป, See also: เลิกสนุกสนาน, Syn. be beyond, get beyond, get past
go past caring(idm) เลิกสนใจ, See also: หยุดสนใจ, Syn. be past, get beyond
go past endurance(idm) เกินกว่าจะทนได้, See also: เกินกว่าที่คาดไว้, Syn. get beyond, get past

Japanese-English: EDICT Dictionary
やり過ごす(P);遣り過す[やりすごす, yarisugosu] (v5s,vt) (1) to let something (or somebody) go past; (2) to do too much; (P) [Add to Longdo]
過ぎ行く;過行く[すぎいく;すぎゆく, sugiiku ; sugiyuku] (v5k-s,vi) to pass; to go past [Add to Longdo]
通り越す[とおりこす, toorikosu] (v5s,vi) to go past (a place or thing); to go beyond [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go past
   v 1: move past; "A black limousine passed by when she looked out
      the window"; "He passed his professor in the hall"; "One
      line of soldiers surpassed the other" [syn: {travel by},
      {pass by}, {surpass}, {go past}, {go by}, {pass}]
   2: be superior or better than some standard; "She exceeded our
     expectations"; "She topped her performance of last year"
     [syn: {exceed}, {transcend}, {overstep}, {pass}, {go past},
     {top}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top