ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go over

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go over-, *go over*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go over(phrv) ล้มลงมา, See also: ถล่มลงมา
go over(phrv) หล่น, See also: พลิก
go over(phrv) เยี่ยม, See also: เเวะไปหา, แวะเยี่ยม, Syn. bring over
go over(phrv) ได้รับการยอมรับ, See also: เป็นที่ยอมรับ, Syn. come across
go over(phrv) วิ่งข้าม, See also: เคลื่อนข้าม, Syn. go above, come over
go over(phrv) ตรวจตรา, See also: สำรวจ, ตรวจอย่างละเอียด, Syn. go through, look over, run over
go over(phrv) ตรวจสอบความถูกต้อง, Syn. go through, look over
go over(phrv) ทำความสะอาด, See also: ซ่อมแซม
go over(phrv) ทำซ้ำ, See also: ทำบางอย่างทับ
go over(phrv) สอนหรือฝึกทำ(บางสิ่ง)ซ้ำ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go overGo over it again.
go overHe makes it a rule to go over the financial section every time he reads the paper.
go overI think that a new fruit drink will go over big during the summer.
go overI want to go over to France.
go overLet me go over the accounts again.
go overPlease go over the script.
go overThat's why he did not go overseas to study.
go overWe haven't time to finish checking the figures now, but we can go over them after lunch.
go overWhy don't you go over you sums?
go overWill you go over my plan?
go overYou come here, Jane, and you go over there, Jim.
go overYou had better go over the house before you take it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไปนอก(v) go abroad, See also: go overseas, Syn. ไปต่างประเทศ, ไปเมืองนอก, Example: สมัยนี้ พวกเศรษฐีไปนอกกันเป็นว่าเล่นทีเดียว, Thai Definition: เดินทางไปต่างประเทศ
ทบทวน(v) repeat, See also: go over, revise, Syn. ทวน, ทวนทบ, Example: ผู้เข้าสอบควรทบทวนข้อสอบก่อนออกจากห้องสอบ, Thai Definition: ย้อนกลับทำซ้ำอีกเพื่อให้แม่นยำ
ทวน(v) review, See also: go over, run over, repeat, recapitulate, Syn. ทบทวน, ตรวจทาน, ทำซ้ำ, Example: เขาทวนประโยคช้าๆ อีกครั้ง ก่อนจะกล่าวต่อไป, Thai Definition: กลับมาตั้งต้นใหม่, กลับซ้ำใหม่
ข้ามแดน(v) cross the frontier, See also: go over the frontier, Syn. ข้ามเขต, ข้ามถิ่น, Example: ผู้ก่อการร้ายข้ามแดนมาถล่มยิงอย่างไม่เกรงกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าม[khām] (v) EN: go over ; pass over ; get over ; jump over ; skip ; overcome  FR: franchir ; surmonter
ผ่านพ้น[phānphon] (v) EN: pass by ; surmount ; go over ; bridge over ; pass ; cross  FR: dépasser ; franchir
ทบทวน[thopthūan] (v) EN: repeat ; go over ; revise ; refresh ; reread  FR: réviser ; répéter ; revoir ; relire ; rafraîchir ses notions
ทบทวน[thopthūan] (v) EN: review ; reconsider ; verify ; retrace ; reexamine ; go over  FR: revoir ; reconsidérer ; vérifier ; réexaminer ; reprendre ; retracer
ทวน[thūan] (v) EN: revise ; review ; go over ; run over ; repeat ; recapitulate ; brush up ; recall  FR: réviser ; répéter ; revoir ; repasser ; rafraîchir ses notions

Japanese-English: EDICT Dictionary
一山越す[ひとやまこす, hitoyamakosu] (exp,v5s) to go over the hump; to get successfully through the bulk of the work [Add to Longdo]
越す(P);超す(P)[こす, kosu] (v5s) (1) to cross over (e.g. mountain); to go across; (2) to go over (e.g. with audience); (3) to pass time (e.g. a winter); (4) (often 超す) to surpass; to be better than; to exceed; (5) to move house; (6) (hon) (See お越し) to go; to come; (P) [Add to Longdo]
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P) [Add to Longdo]
食み出す(P);はみ出す[はみだす, hamidasu] (v5s,vi) to protrude; to stick out; to hang out; to jut out; to bulge out; to overflow; to be forced out; to be crowded out; to be pushed out; to exceed; to go over; to go beyond; (P) [Add to Longdo]
白洲梯子[しらすばしご, shirasubashigo] (n) (See 白洲・2) stairs at the front of a noh stage, which go over the white gravel separating the audience from the stage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go over
   v 1: hold a review (of troops) [syn: {review}, {go over},
      {survey}]
   2: happen in a particular manner; "how did your talk go over?"
     [syn: {go off}, {come off}, {go over}]
   3: examine so as to determine accuracy, quality, or condition;
     "check the brakes"; "Check out the engine" [syn: {check},
     {check up on}, {look into}, {check out}, {suss out}, {check
     over}, {go over}, {check into}]
   4: fall forward and down; "The old woman went over without a
     sound" [syn: {fall over}, {go over}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top