ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glove

G L AH1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glove-, *glove*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glove(n) ถุงมือ, See also: นวม, ถุงมือ, Syn. gaunlet
glove(vt) สวมถุงมือ
glove puppet(n) หุ่นเชิดด้วยมือ, Syn. hand puppet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glove(กลัฟว) n. ถุงมือ,นวมต่อยมวย -Id. (throw down the glove ท้าทาย) . -Id. (take up the glove รับคำท้า)
glover(กลัฟ'เวอะ) n. คนขายถุงมือ,คนทำถุงมือ
boxing gloven. นวมชกมวย
ungloved(อัน'กลัฟวดฺ) adj. ไม่ใส่ถุงมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
glove(n) ถุงมือ,นวมชกมวย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glove compartmentช่องเก็บของ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glovesถุงมือ [TU Subject Heading]
Glovesถุงมือผ่าตัด, [การแพทย์]
Gloves, Asbestosถุงมือกันร้อน [การแพทย์]
Gloves, Sterilizedถุงมือที่ปราศจากเชื้อ [การแพทย์]
Gloves, Surgicalถุงมือศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Gloves, Surgicalถุงมือผ่าตัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gloveA pair of gloves.
gloveA pair of gloves is a nice gift.
gloveA pair of gloves was left in the taxi.
gloveA pair of leather gloves is a must when you work with these machines.
gloveAt the funeral, the widow looked very dignified, with her black suit, hat and gloves.
gloveFather bought me a pair of gloves.
gloveGrowing children should not always be handled with kid gloves.
gloveHe bought a new pair of gloves.
gloveHe is wearing gloves.
gloveHe sat reading, with his wife knitting a pair of gloves beside him.
gloveI bought a pair of gloves.
gloveI found a pair of gloves under the chair.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถุงมือ(n) glove, Syn. ถุงสวมมือ, ถุงพระหัตถ์, Ant. ถุงเท้า, Example: อากาศหนาวจัด เราจึงต้องสวมถุงมือ, Count Unit: ข้าง, คู่, Thai Definition: เครื่องสวมมือทำจากวัสดุต่างๆ เช่น ไหม ผ้า หนังสัตว์ เป็นต้น สำหรับสวมมือโดยมีช่องเล็กให้นิ้วแต่ละนิ้วสอดลงไปได้ ใช้เพื่อป้องกันความหนาวเย็น หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
นวม(n) glove, See also: gauntlet, mitten, mitt, boxing gloves, Syn. นวมชกมวย, Count Unit: ข้าง, คู่, Thai Definition: ที่สวมมือซึ่งเย็บบรรจุของนิ่มๆ ไว้ข้างในเพื่อป้องกันการกระแทก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก๊ะรถ[kē rot] (n, exp) EN: glove compartment
กระเทียมเผา[krathīem phao] (n, exp) EN: broiled garlic gloves
นวม[nūam] (n) EN: glove ; gauntlet ; mitten ; mitt ; boxing gloves  FR: gant de boxe [m] ; moufle [f]
สนับ[sanap] (n) EN: glove; shirt ; tight-fitting clothes ; coat ; garnment ; overlay  FR: vêtement [m] ; protection [f] ; étui [m]
สมคบคิด[somkhopkhit] (v) EN: conspire with ; be an accessory to ; be in cahoots with ; work hand in glove with
ถุงมือ[thungmeū] (n) EN: glove  FR: gant [m]
ถุงมือใช้แล้วทิ้ง[thungmeū chāi laēo thing] (n, exp) EN: disposable glove

CMU English Pronouncing Dictionary
GLOVE G L AH1 V
GLOVED G L AH1 V D
GLOVER G L AH1 V ER0
GLOVES G L AH1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glove (n) glˈʌv (g l uh1 v)
gloved (j) glˈʌvd (g l uh1 v d)
gloves (n) glˈʌvz (g l uh1 v z)
glove-compartmen (n) glˈʌv-kəmpˌaːtmənt (g l uh1 v - k @ m p aa2 t m @ n t)
glove-compartmen (n) glˈʌv-kəmpˌaːtmənts (g l uh1 v - k @ m p aa2 t m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手套[shǒu tào, ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ, ] glove; mitten, #9,399 [Add to Longdo]
布袋戏[bù dài xì, ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧˋ, / ] glove puppetry, #91,667 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handschuh {m} | Handschuhe {pl} | ohne Handschuheglove | gloves | ungloved [Add to Longdo]
Handschuhfach {n}glove compartment [Add to Longdo]
Handschuhfach {m}glove locker [Add to Longdo]
(Xenia spp.) [zool.]glove polyp; xenia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きっちり[kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
グラブ[gurabu] (n) (1) (See グローブ・1) glove (esp. sports); mitt; (2) grab; (P) [Add to Longdo]
グローブ[guro-bu] (n) (1) (See グラブ・1) glove (esp. sports); (2) globe; (P) [Add to Longdo]
グローブボックス[guro-bubokkusu] (n) glove box; glove compartment [Add to Longdo]
グローヴ[guro-vu] (n) glove [Add to Longdo]
ゴム手[ゴムて, gomu te] (n) rubber gloves [Add to Longdo]
スイミンググローブ[suiminguguro-bu] (n) swimming glove [Add to Longdo]
データグローブ[de-taguro-bu] (n) data-glove [Add to Longdo]
ディスポーサブル手袋[ディスポーサブルてぶくろ, deisupo-saburu tebukuro] (n) disposable gloves [Add to Longdo]
革手袋[かわてぶくろ, kawatebukuro] (n) leather gloves [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データグローブ[でーたぐろーぶ, de-taguro-bu] data glove (for VR) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glove
   n 1: the handwear used by fielders in playing baseball [syn:
      {baseball glove}, {glove}, {baseball mitt}, {mitt}]
   2: handwear: covers the hand and wrist
   3: boxing equipment consisting of big and padded coverings for
     the fists of the fighters; worn for the sport of boxing [syn:
     {boxing glove}, {glove}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top