ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glossy

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glossy-, *glossy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glossy(adj) ซึ่งเป็นมันวาว, See also: ซึ่งเป็นเงามัน, Syn. shiny
glossy(n) กระดาษอัดรูปถ่ายที่มีผิวมันเงา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glossy(กลอส'ซี) adj. เป็นเงามันหรือวาว,แสงเหลือบ,หน้าเนื้อใจเสือ,ดูเหมือนว่าถูกต้องแต่ความจริงไม่ใช่., See also: glossily adv. glossiness n., Syn. reflecting, shining

English-Thai: Nontri Dictionary
glossy(adj) เป็นมัน,ขึ้นเงา,เป็นเงาวาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glossy tongueลิ้นเลี่ยนมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มันเงา(adj) shiny, See also: glossy, lustrous, sleek, polished, bright, Syn. มันแผลบ, มันปลาบ, Ant. ด้าน, Example: ฉันค่อยๆ เข็นกระเป๋า เพราะกลัวพื้นที่มันเงาจะเป็นรอย
แผล็บ(adj) shiny, See also: glossy, well-polished, Syn. ขึ้นเงา, วาววับ, Example: เขาชักเงาโต๊ะไม้สักเสียมันแผล็บ, Thai Definition: ที่มันเป็นเงา
เหม่ง(adj) bald, See also: glossy, shiny, bright, Syn. เหน่ง, ใส, Example: นกชนิดนี้เป็นนกหัวเหม่งอย่างนกตะกรุม
แผล็บ(adv) shiny, See also: glossy, polished, gleaming, glittering, varnished, well-polished, Syn. วาววับ, เป็นเงา, เงา, Example: เขาชักเงาโต๊ะไม้สักเสียมันแผล็บ, Thai Definition: อย่างมันเป็นเงา, อย่างขึ้นเงา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำขลับ[dam khlap] (x) EN: raven ; shining black ; glossy black  FR: noir brillant ; de jais
ขจี[khajī] (adj) EN: verdant ; glossy and green ; dripping green ; shinny green ; verduous  FR: vert clair ; verdâtre ; verdoyant
ขลับ[khlap] (adj) EN: highly polished ; shiny ; slick ; glossy ; lustrous ; sleek  FR: brillant ; lumineux ; lustré
เหลือบ[leūap] (adj) EN: glassy ; sleek ; glossy ; polished ; glassy bluish
เลี่ยน[līen] (adj) EN: glossy ; smooth  FR: lisse ; poli
มัน[man] (adj) EN: glossy ; shiny ; polished  FR: brillant ; luisant ; reluisant
เงาวับ[ngaowap] (adj) EN: shiny ; lustrous ; glossy ; sleek ; polished
นกแอ่นท้องขาว[nok aen thøng khāo] (n, exp) EN: Glossy Swiftlet ; White-bellied Swiftlet  FR: Salangane soyeuse [f] ; Martinet soyeux [m]
นกช้อนหอยดำเหลือบ[nok chønhøi dam leūap] (n, exp) EN: Glossy Ibis  FR: Ibis falcinelle [m] ; Ibis luisant [m] ; Ibis vert [m] ; Falcinelle éclatant [m]
นกเอี้ยงดำปักษ์ใต้[nok īeng dam pak tāi] (n, exp) EN: Asian Glossy Starling ; Philippine Glossy Starling  FR: Stourne bronzé [m] ; Stourne métallique [m] ; Étourneau malais [m] ; Étourneau luisant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GLOSSY G L AO1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glossy (j) glˈɒsiː (g l o1 s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光滑[guāng hua, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄚ˙, ] glossy; sleek; smooth, #9,525 [Add to Longdo]
油黑[yóu hēi, ㄧㄡˊ ㄏㄟ, ] glossy black, #112,278 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glanzlicht {n}glossy highlight; specular highlight [Add to Longdo]
Glanzpapier {n}glossy paper [Add to Longdo]
Hochglanzbild {n}; Hochglanzfotoglossy print [Add to Longdo]
Hochglanzbroschüre {f}glossy brochure [Add to Longdo]
Kunstdruckpapier {n}glossy paper [Add to Longdo]
glänzend; glatt {adj} | glänzender; glatter | am glänzendsten; am glattestenglossy | glossier | glossiest [Add to Longdo]
Sichler {m} [ornith.]Glossy Ibis (Plegadis falcinellus) [Add to Longdo]
Braunsichler {m} [ornith.]Glossy Ibis [Add to Longdo]
Braunkopfkakadu {m} [ornith.]Glossy Cockatoo [Add to Longdo]
Trauerameisenwürger {m} [ornith.]Glossy Antshrike [Add to Longdo]
Stahlhakenschnabel {m} [ornith.]Glossy Flowerpiercer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アダルトグラフィック;アダルト・グラフィック[adarutogurafikku ; adaruto . gurafikku] (n) glossy sex magazine (wasei [Add to Longdo]
グロッシー[gurosshi-] (n) glossy [Add to Longdo]
渥然[あくぜん, akuzen] (adj-t,adv-to) glossy [Add to Longdo]
烏の濡れ羽色;からすの濡れ羽色[からすのぬればいろ, karasunonurebairo] (n) glossy black (hair) (lit [Add to Longdo]
烏羽色[からすばいろ, karasubairo] (n) glossy black [Add to Longdo]
艶々(P);艶艶[つやつや, tsuyatsuya] (adv,n) glossy; bright; slick; (P) [Add to Longdo]
艶々しい;艶艶しい[つやつやしい, tsuyatsuyashii] (adj-i) glossy [Add to Longdo]
艶やか;艷やか[つややか;あでやか, tsuyayaka ; adeyaka] (adj-na) glossy; beautiful; bewitching; fascinatingly elegant [Add to Longdo]
艶艶した;艶々した[つやつやした, tsuyatsuyashita] (adj-f) (uk) bright; glossy [Add to Longdo]
雁皮紙[がんぴし, ganpishi] (n) (See 雁皮・1) traditional Japanese paper made from the fibre of plant species Diplomorpha sikokiana (high quality, glossy) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glossy
   adj 1: (of paper and fabric and leather) having a surface made
       smooth and glossy especially by pressing between rollers;
       "calendered paper"; "glossy paper" [syn: {glossy},
       {calendered}]
   2: reflecting light; "glistening bodies of swimmers"; "the
     horse's glossy coat"; "lustrous auburn hair"; "saw the moon
     like a shiny dime on a deep blue velvet carpet"; "shining
     white enamel" [syn: {glistening}, {glossy}, {lustrous},
     {sheeny}, {shiny}, {shining}]
   3: superficially attractive and stylish; suggesting wealth or
     expense; "a glossy TV series" [syn: {glossy}, {showy}]
   n 1: a magazine printed on good quality paper [syn: {slick},
      {slick magazine}, {glossy}]
   2: a photograph that is printed on smooth shiny paper

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top