ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glorious

G L AO1 R IY0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glorious-, *glorious*, gloriou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glorious(adj) รุ่งเรือง, See also: รุ่งโรจน์, เปล่งปลั่ง, Syn. impressive, noble, Ant. humble, ordinary
glorious(adj) มีชื่อเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glorious(กลอ'เรียส) adj. รุ่งโรจน์,มีชื่อเสียง,สวยงามมาก., See also: gloriousness n., Syn. famous, splendid
inglorious(อินกลอ'เรียส) adj. น่าอับอาย,เสื่อมเสียชื่อเสียง,ไร้เกียรติ', See also: ingloriousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
glorious(adj) มีชื่อเสียง,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,สว่างจ้า,รุ่งโรจน์,เปล่งรัศมี
inglorious(adj) ไม่มีเกียรติ,ไม่มีชื่อเสียง,น่าขายหน้า,น่าอับอาย
vainglorious(adj) หยิ่ง,โอ้อวด,ทะนงตัว,ถือตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gloriousA glorious sight burst on our view.
gloriousWe had a glorious time.
gloriousWe had a glorious time at the seaside.
gloriousWhat a glorious fall day. This is what they mean by the lovely weather you get after a storm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกียรติประวัติ(n) glorious biography, See also: prestige, renowned deed, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติยศ, เกียรติ, Example: ทุกคนจักต้องรักษาเกียรติประวัติของผู้กล้าหาญเหล่านี้ไว้ และถือเอาเป็นแบบฉบับในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศ, Thai Definition: ประวัติที่ได้รับความสรรเสริญ, ประวัติที่เลื่องลือ
กระจ่างแจ้ง(adv) bright, See also: gloriously, clear, Example: การใช้ความคิดเห็นและเหตุผลร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ เกิดความกระจ่างแจ้งในวิถีทางที่จะปฏิบัติบริหารงาน
กิตติมศักดิ์(adj) honorary, See also: glorious, honorable, Example: ในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยมอบปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์แก่นายชวน หลีกภัย, Thai Definition: ยกย่องเพื่อเป็นเกียรติยศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวร[bøwøn = bøwøra] (n) EN: superb ; sublime ; glorious ; noble ; excellent ; supreme  FR: suprême ; supérieur ; sublime ; glorieux
บวรพุทธศาสนา[bøwøn Phutthasatsana] (n, exp) EN: the glorious creed of Buddhism
เกียรติประวัติ[kīettiprawat] (n) EN: glorious biography
งามหน้า[ngāmnā] (v) EN: be disgraceful ; be shameful ; be inglorious ; be dishonorable; be ignominious
ภัทร[phatthra] (adj) EN: good ; prosperous ; excellent ; magnificent ; glorious ; auspicious  FR: bon ; beau ; charmant
ศรี-[sī-] (pref) EN: [majestic, glorious]  FR: [majestueux, glorieux]
อวดดี[ūatdī] (adj) EN: overconfident ; vain-glorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited  FR: arrogant ; insolent
เย่อหยิ่ง[yoēying] (adj) EN: arrogant ; haughty ; vain ; vainglorious ; conceited   FR: dédaigneux ; méprisant

CMU English Pronouncing Dictionary
GLORIOUS G L AO1 R IY0 AH0 S
GLORIOUSLY G L AO1 R IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glorious (j) glˈɔːrɪəʳs (g l oo1 r i@ s)
gloriously (a) glˈɔːrɪəʳsliː (g l oo1 r i@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[càn, ㄘㄢˋ, / ] glorious; bright; brilliant; lustrous; resplendent, #16,876 [Add to Longdo]
丰功伟绩[fēng gōng wěi jì, ㄈㄥ ㄍㄨㄥ ㄨㄟˇ ㄐㄧˋ, / ] glorious achievement (成语 saw), #37,265 [Add to Longdo]
[xuǎn, ㄒㄩㄢˇ, ] glorious; sob; weep [Add to Longdo]
荣美[róng měi, ㄖㄨㄥˊ ㄇㄟˇ, / ] glorious [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
glorreich; prächtig {adj} | glorreicher | am glorreichstenglorious | more glorious | most glorious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偉績[いせき, iseki] (n) glorious achievements [Add to Longdo]
栄え有る;栄えある[はえある, haearu] (adj-f) splendid; glorious [Add to Longdo]
赫々;赫赫;嚇嚇;嚇々[かくかく;かっかく, kakukaku ; kakkaku] (adj-t,adv-to) brilliant; bright; glorious [Add to Longdo]
輝かしい(P);耀かしい;赫かしい;輝やかしい(io)[かがやかしい, kagayakashii] (adj-i) brilliant; glorious; glittering; bright; splendid (e.g. achievement, success); promising (e.g. future); (P) [Add to Longdo]
光輝有る[こうきある, koukiaru] (exp) brilliant; shining; splendid; glorious [Add to Longdo]
鴻業;洪業[こうぎょう, kougyou] (n) glorious achievement [Add to Longdo]
散華[さんげ, sange] (n,vs) falling as flowers do; dying a glorious death [Add to Longdo]
死に花[しにばな, shinibana] (n) a blooming cut flower; glorious death [Add to Longdo]
昭代[しょうだい, shoudai] (n) glorious reign; enlightened era [Add to Longdo]
大御代[おおみよ, oomiyo] (n) glorious reign of the Emperor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glorious
   adj 1: having or deserving or conferring glory; "a long and
       glorious career"; "our glorious literature" [ant:
       {inglorious}]
   2: characterized by grandeur; "the brilliant court life at
     Versailles"; "a glorious work of art"; "magnificent
     cathedrals"; "the splendid coronation ceremony" [syn:
     {brilliant}, {glorious}, {magnificent}, {splendid}]
   3: having great beauty and splendor; "a glorious spring
     morning"; "a glorious sunset"; "splendid costumes"; "a kind
     of splendiferous native simplicity" [syn: {glorious},
     {resplendent}, {splendid}, {splendiferous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top